Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLicencje, certyfikaty, świadectwa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Anna Mackiewicz | 2015-06-09 16:05:10
białoruś, certyfikaty, licencje

Na Białorusi ograniczeniom podlega m.in. import broni i amunicji; licencji wymaga eksport wyrobów tekstylnych do UE i Turcji, a także eksport i import wielu innych towarów.

 

 

Zabroniony jest import odpadów radioaktywnych i toksycznych, materiałów audiowizualnych i drukowanych, które mogą naruszać moralność, zdrowie obywateli lub bezpieczeństwo państwowe. Ograniczeniom podlega import broni i amunicji, środków narkotycznych, psychotropowych i innych leków nowej generacji (wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Zdrowia), materiałów jądrowych i niszczących warstwę ozonową, sprzętu do szyfrowania, organów i części ciała ludzkiego przeznaczonych do transplantacji.

Licencji wymaga też eksport wyrobów tekstylnych do państw Unii Europejskiej i Turcji, a także eksport i import szeregu innych towarów, jak płody rolne, ropa naftowa, metale, rudy metali, nawozy, kamienie szlachetne.

Licencje eksportowe i importowe wydawane są przez Ministerstwo Handlu RB.

Na import wyrobów alkoholowych i rybnych corocznie organizowane są konkursy na wyłonienie firm uprawnionych do importu tego rodzaju wyrobów. Wykazy importerów alkoholi, ryb i owoców morza publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa Handlu RB (http://www.mintorg.gov.by/).

Z kolei sprzedaż eksportowa niektórych wyrobów drzewnych (w tym drewna surowego) możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej.

Białoruś wprowadziła obowiązkową certyfikację towarów konsumpcyjnych, robót i usług. Towary powszechnego użytku, środki chemiczne i biologiczne, materiały i wyroby z nich, produkty spożywcze i surowce do ich produkcji muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, dołączony do każdej partii towarów wwożonych do RB.

W celu sprzedaży niektórych grup towarów zagranicznych na terytorium Republiki Białoruś konieczne jest przeprowadzenie państwowej reglamentacji sanitarnej i rejestracji albo certyfikacji lub jednego i drugiego procesu jednocześnie.

 

Deklarowanie zgodności

 

Podczas procedury deklarowania zgodności producent przedstawia dokumenty, potwierdzające zgodność importowanych towarów z ustalonymi standardami jakości oraz bezpieczeństwa, obowiązującymi w państwie producenta. Takimi dokumentami mogą być: protokoły badań, oraz certyfikaty zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Producent może bezpośrednio zwrócić się do laboratoriów na terytorium Białorusi i otrzymać stosowną opinię w celu przedstawienia jej akredytowanemu organowi ds. certyfikacji, jako jednego z dowodów potwierdzających jakość oraz bezpieczeństwo produkcji.

Deklarację zgodności na towary wydaje się w określonym trybie. Deklaracja musi być zarejestrowana w upoważnionych przez Gosstandart organach ds. certyfikacji (w zależności od dziedziny akredytacji oraz rodzaju towarów). Jeżeli przy deklarowaniu zgodności jest ustalony obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań towarów, to takie badania są przeprowadzane przez akredytowane laboratorium na podstawie zawieranej umowy. Obowiązkowa certyfikacja towarów jest poważną barierą w dostępie do rynku białoruskiego.

Certyfikatu nie muszą mieć towary wwożone:

 • na czas określony w celu remontu
 • w charakterze surowca podlegającego przetworzeniu lub w charakterze wyrobów kompletujących (pod warunkiem przedstawienia przez odbiorcę dokumentów potwierdzających certyfikację wyrobu gotowego)
 • jako przedmioty własnego użytku
 • do wykorzystania przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne państw obcych w celu zagwarantowania ich działalności na terytorium RB
 • przez delegacje sportowe do wykorzystania podczas zawodów sportowych
 • przez osoby fizyczne i nie przeznaczonych do produkcji lub handlu
 • w charakterze pomocy humanitarnej
 • w charakterze próbek i wzorców do prowadzenia badań
 • w charakterze części składowych urządzeń technologicznych
 • jako urządzenia (wyroby) jednostkowe przewidzianych w kontrakcie do użytku osobistego osoby prawnej lub indywidualnego przedsiębiorcy
 • w charakterze urządzeń przeznaczonych do celów naukowo-badawczych
 • środków transportu przeznaczonych wyłącznie na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej.

 

Licencje w eksporcie i imporcie

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Nr 440 z 8 kwietnia 2002 r. „O środkach doskonalenia regulowania eksportu i importu towarów” wprowadzono nowy system licencji w eksporcie i imporcie.

Uzyskanie licencji nie jest konieczne, jeśli wartość towaru nie przekracza 200 euro, a wwóz lub wywóz odbywa się jednorazowo (nie więcej niż raz w roku kalendarzowym). Za wydanie poszczególnych rodzajów licencji pobiera się opłaty. Prawo do uzyskania licencji mają osoby prawne oraz przedsiębiorcy indywidualni. Nie przewidziano żadnych ograniczeń w zakresie ubiegania się o licencję przez osoby prawne z siedzibą poza granicami Republiki Białoruś – mają prawo na równi z rezydentami Republiki Białoruś do zwracania się z wnioskiem o wydanie licencji pod warunkiem spełnienia określonych wymogów (w zależności od specyfiki licencjonowanego rodzaju działalności).

Ubiegając się o licencję, niezależnie od rodzaju działalności, trzeba złożyć:

 • wniosek o wydanie licencji ze wskazaniem nazwy i siedziby osoby prawnej oraz podlegającego licencjonowaniu rodzaju działalności, jak również prac lub usług, które osoba ubiegająca się o licencję ma zamiar wykonywać/świadczyć w ramach danego rodzaju działalności na terenie Republiki Białoruś
 • wyciąg z rejestru handlowego kraju pobytu (pochodzenia) lub inny dokument, potwierdzający rejestrację zagranicznej osoby prawnej; dokumenty składane przez zagraniczne osoby prawne muszą być przetłumaczone na język białoruski lub rosyjski oraz poświadczone notarialnie
 • kopia zawiadomienia organu podatkowego o nadaniu numeru ewidencyjnego podatnika w Republice Białoruś
 • inne dokumenty przewidziane przepisami o danym rodzaju działalności podlegającym licencjonowaniu.

Licencja może mieć formę tradycyjnego pisma lub formę zapisu na nośnikach elektronicznych (w zależności od prośby wnioskodawcy). Licencja w formie tradycyjnej powinna być wydana w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia dokumentów.

Licencjonowaniem objętych jest 37 rodzajów działalności gospodarczej, które zostały określone w Dekrecie Prezydenta Republiki Białoruś nr 450 z 1 września 2010 r.

Są to działalności: adwokacka, audytorska, bankowa, weterynaryjna, usługi geodezyjne i kartograficzne, zarządzanie przedsiębiorstwem w stanie upadłości, usługi lotnicze, działalność w dziedzinie bezpieczeństwa przemysłowego, działalność w dziedzinie łączności, usługi celne, działalność w sferze biznesu sportowego, zaopatrzenia w drewno, skup złomu i odpadów metali, ochrona mienia i osób fizycznych, ochrona przeciwpożarowa, produkcja druków ścisłego zarachowania oraz materiałów zabezpieczających przed fałszerstwem, techniczne zabezpieczenie informacji (m.in. metodami kryptograficznymi i z zastosowaniem podpisu elektronicznego), obrót kamieniami i metalami szlachetnymi, wykorzystywanie zasobów naturalnych i oddziaływanie na środowisko, działalność związana z kryptograficznym zabezpieczeniem informacji i tajnymi środkami otrzymywania informacji, działalność związana ze środkami narkotykowymi, psychotropowymi, hurtowy obrót alkoholem, produkcja alkoholu etylowego i technicznego oraz wyrobów tytoniowych, produkcja spirytusu, działalność związana z leczeniem dzieci za granicą, kontrola zanieczyszczenia radioaktywnego, działalność związana z uprawą roślin narkotycznych i trujących, działalność związana z zagraniczną imigracją zarobkową i zatrudnianiem obywateli Białorusi za granicą, produkcja na potrzeby wojska, produkcja aluminium, ołowiu, cynku, miedzi, odlewów i półfabrykatów z aluminium, metali ciężkich i kolorowych, obrót bronią białą, myśliwską, sportową i gazową (w tym pojemnikami z gazem obezwładniającym osobistego użytku), działalność wydawnicza, usługi medyczne, działalność edukacyjna, doradztwo prawne, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów ropopochodnych, usługowy przewóz pasażerów i ładunków transportem samochodowym, rzecznym i morskim, przetwórstwo ryb i produkcja konserw z ryb morskich i oceanicznych, działalność poligraficzna, projektowanie i budowa budynków i pomieszczeń I i II stopnia odpowiedzialności, przeprowadzenie badań inżynieryjnych w tym celu, rybołówstwo i pozyskiwanie roślinności wodnej, obrót papierami wartościowymi na giełdzie, rozpowszechnienie informacji z zakresu prawa, handel detaliczny (w tym wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi) i usługi żywienia zbiorowego, działalność ubezpieczeniowa, usługi transportowo-spedycyjne, usługi turystyczne, produkcja i sprzedaż wyrobów farmaceutycznych, prywatne usługi notarialne.

Koszt licencji wynosi równowartość 80 euro. Licencje są wydawane na okres od pięciu do 10 lat.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert