Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWarunki dostępu do rynku Białorusi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2015-10-12 15:15:44
warunki dostępu do rynku białorusi

Warunki dostępu do rynku Białorusi

Warunki dostępu do rynku Białorusi

Ograniczenia funkcjonujące w imporcie i eksporcie.
Zabroniony jest import odpadów radioaktywnych i toksycznych, materiałów audiowizualnych i drukowanych, które mogą naruszać moralność, zdrowie obywateli lub bezpieczeństwo państwowe. Ograniczeniom podlega import broni i amunicji, środków narkotycznych, psychotropowych i innych leków nowej generacji (wymagane jest zezwolenie Ministerstwa Zdrowia), materiałów jądrowych i niszczących warstwę ozonową, sprzętu do szyfrowania, organów i części ciała ludzkiego przeznaczonych do transplantacji.
Licencjonowany jest eksport wyrobów tekstylnych do państw Unii Europejskiej i Turcji, a także eksport i import szeregu innych towarów takich jak płody rolne, ropa naftowa, metale, rudy metali, nawozy, kamienie szlachetne. Licencje eksportowe i importowe wydawane są przez Ministerstwo Handlu RB. Na import wyrobów alkoholowych i rybnych corocznie są organizowane konkursy na wyłonienie firm uprawnionych do importu tego rodzaju wyrobów. Wykazy importerów alkoholi, ryb i owoców morza publikowane są na stronie internetowej Ministerstwa handlu Republiki Białoruś http://www.mintorg.gov.by/. Sprzedaż eksportowa niektórych wyrobów drzewnych (w tym drewna surowego) możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Białoruskiej Uniwersalnej Giełdy Towarowej.

Białoruś wprowadziła obowiązkową certyfikację towarów konsumpcyjnych, robót i usług. Towary powszechnego użytku, środki chemiczne i biologiczne, materiały i wyroby z nich, produkty spożywcze i surowce do ich produkcji muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa dołączony do każdej partii towarów wwożonych do RB.
W celu sprzedaży niektórych grup towarów zagranicznych na terytorium Republiki Białoruś konieczne jest przeprowadzenie państwowej reglamentacji sanitarnej i rejestracji albo certyfikacji lub jednego i drugiego procesu jednocześnie.

Deklarowanie zgodności.
Podczas procedury deklarowania zgodności producent przedstawia dokumenty, potwierdzające zgodność importowanych towarów z ustalonymi standardami jakości oraz bezpieczeństwa, obowiązującymi w państwie producenta. Takimi dokumentami mogą być: protokoły badań, certyfikaty zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Producent może bezpośrednio zwrócić się do laboratoriów na terytorium Republiki Białoruś i otrzymać stosowną opinię w celu przedstawienia jej akredytowanemu organowi ds. certyfikacji jako jednego z dowodów potwierdzających jakość oraz bezpieczeństwo produkcji. Na towary w określonym trybie wydaje się deklarację zgodności. Deklaracja musi być zarejestrowana w odpowiednich, upoważnionych przez Gosstandart organach ds. certyfikacji w zależności od dziedziny akredytacji oraz rodzaju towarów. Jeżeli przy deklarowaniu zgodności jest ustalony obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań towarów, to takie badania są przeprowadzane przez akredytowane laboratorium na podstawie zawieranej umowy. Obowiązkowa certyfikacja towarów jest poważną barierą w dostępie do rynku białoruskiego.
Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu dla towarów wwożonych:
- na czas określony w celu remontu;
- w charakterze surowca podlegającego przetworzeniu lub w charakterze wyrobów kompletujących (pod warunkiem przedstawienia przez odbiorcę dokumentów potwierdzających certyfikację wyrobu gotowego);
- jako przedmioty własnego użytku;
- do wykorzystania przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i konsularne państw obcych w celu zagwarantowania ich działalności na terytorium RB;
- przez delegacje sportowe do wykorzystania podczas zawodów sportowych;
- przez osoby fizyczne i nie przeznaczonych do produkcji lub handlu;
- w charakterze pomocy humanitarnej;
- w charakterze próbek i wzorców do prowadzenia badań;
- w charakterze części składowych urządzeń technologicznych;
- jako urządzenia (wyroby) jednostkowe przewidzianych w kontrakcie do użytku osobistego osoby prawnej lub indywidualnego przedsiębiorcy;
- w charakterze urządzeń przeznaczonych do celów naukowo-badawczych;
- środków transportu przeznaczonych wyłącznie na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej.

Licencje w eksporcie i imporcie
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Nr 440 z 8 kwietnia 2002 roku O środkach doskonalenia regulowania eksportu i importu towarów wprowadzono nowy system licencji w eksporcie i imporcie. Uzyskanie licencji nie jest konieczne, jeśli wartość towaru nie przekracza 200 EUR, a wwóz lub wywóz odbywa się jednorazowo (nie więcej niż jeden raz w roku kalendarzowym). Za wydanie poszczególnych rodzajów licencji pobiera się opłaty. Prawo do uzyskania licencji mają osoby prawne oraz przedsiębiorcy indywidualni. Nie przewidziano żadnych ograniczeń w zakresie ubiegania się o wydanie licencji przez osoby prawne z siedzibą poza granicami Republiki Białoruś - mają one prawo do zwracania się z wnioskiem o wydanie im licencji, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów (w zależności od specyfiki licencjonowanego rodzaju działalności), na równi z rezydentami Republiki Białoruś. Podstawowy zestaw dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o wydanie licencji (specjalnego pozwolenia) niezależnie od rodzaju działalności, obejmuje:
- wniosek o wydanie licencji ze wskazaniem nazwy i siedziby osoby prawnej oraz podlegającego licencjonowaniu rodzaju działalności, jak również prac lub usług, które osoba ubiegająca się o licencję ma zamiar wykonywać/świadczyć w ramach danego rodzaju działalności na terenie Republiki Białoruś;
- wyciąg z rejestru handlowego kraju pobytu (pochodzenia) lub inny dokument, potwierdzający rejestrację zagranicznej osoby prawnej. Dokumenty składane przez zagraniczne osoby prawne muszą być przetłumaczone na język białoruski lub rosyjski oraz poświadczone notarialnie;
- kopia zawiadomienia organu podatkowego o nadaniu numeru ewidencyjnego podatnika w Republice Białoruś;
- inne dokumenty przewidziane przepisami o danym rodzaju działalności podlegającym licencjonowaniu.
Licencja może mieć formę tradycyjnego pisma lub formę zapisu na nośnikach elektronicznych (w zależności od prośby wnioskodawcy). Licencja w formie tradycyjnej powinna być wydana w terminie 5 dni roboczych od złożenia dokumentów.