Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZatrudnianie obywateli białoruskich w Polsce

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2017-04-14 13:32:40
zatrudnianie obywateli białoruskich w polsce

Zatrudnianie obywateli białoruskich w Polsce

 

 

Zatrudnianie obywateli białoruskich w Polsce

Zatrudnianie obywateli Białorusi za granicą jest regulowane przez ustawodawstwo Republiki Białoruś i podlega ograniczeniom.

Organizować nabór pracowników dla pracodawcy zagranicznego mogą tylko firmy białoruskie posiadające odpowiednią licencję Ministerstwa Pracy RB na pośrednictwo pracy za granicą. Firmy te mogą wyszukiwać pracowników tylko dla polskich pracodawców.

Prawo białoruskie zabrania zaś dokonywania naboru pracowników dla zagranicznych agencji pośrednictwa pracy. Firma zagraniczna, występująca w swoim kraju jako pośrednik przy zatrudnianiu obywateli z państw obcych, nie może - w myśl Dekretu Prezydenta RB Nr 3 z dnia 09 03 2005 r. dot. zapobiegania handlu ludźmi - ubiegać się w RB o licencję na działalność w tym zakresie na terytorium RB. Wynajmować pracowników z zagranicy - według ustawodawstwa RB - może tylko pracodawca, tzn. pracodawca polski w przypadku zapotrzebowania na siłę roboczą może bezpośrednio zwrócić się do firm białoruskich, posiadających stosowną licencję, które na jego prośbę dokonają doboru odpowiedniej kadry.

 

Lista białoruskich firm posiadających licencję na usługi pośrednictwa pracy za granicą opublikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruś: http://www.mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=7973

 

Licencję na pośrednictwo pracy do wszystkich krajów świata i na wszystkie zawody posiada Polonijny Ośrodek Biznesu i Turystyki w Grodnie

ul. Budionnogo 48-a, 230023 Grodno

tel.fax +375 152 65 09 35, 73 05 33

kom. (+375) 29 780 84 45; (+375) 29 789 33 53; (+375) 44 723 69 55

e-mail: pobit@wp.pl, pobit1@tut.by,

http://polonijny.eu

osoba kontaktowa: Zygmunt Piełuć - dyrektor Ośrodka

Adres do korespondencji: ul. Repina 9/92, 230027 Grodno

 

Portale oraz agencje naboru kadr w Białorusi:

http://www.praca.by/

https://jobs.tut.by/

http://rabota.by/

http://vakantno.by/

http://trudbox.by/jobs

http://by.myjob.by/

http://belmeta.com/

http://by.jooble.org/

http://joblab.by/

http://www.rdw.by/

http://www.zis.by/

http://www.ko.by/

 

 

 

Tryb zatrudniania cudzoziemców w Polsce

 

Zgodnie z ustawodawstwem polskim, obywatele krajów spoza UE, aby pracować w Polsce muszą mieć zezwolenie na pracę od wojewody.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca spoza UE wygląda następująco:

1. Przedsiębiorca albo jego pełnomocnik, np. agencja pośrednictwa pracy składa do wojewody wniosek o wydanie zezwolenia. Do wniosku dołącza się:

- odpis z KRS lub innego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię dowodu tożsamości lub kopie stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca,

- kopię zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku oraz informacji o stanie zatrudnienia za rok poprzedzający złożenie wniosku,

- kopię umowy, na podstawie której usługa na terytorium Polski jest świadczona.

2. Wojewoda wyda zezwolenie, jeśli cudzoziemiec będzie zarabiał nie mniej niż pracownicy wykonujący pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

3. Wojewoda powinien uzyskać też informację od starosty, że przedsiębiorca nie może zatrudnić bezrobotnych Polaków odpowiadających jego wymaganiom. Może się obyć bez tej informacji, gdy zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, nie wymaga informacji od starosty. Listę zawodów przygotowują wojewodowie.

4. Wojewoda wydaje zezwolenie maksymalnie na trzy lata. Okres ważności zezwolenia może być przedłużony.

5. Za wydanie zezwolenia wojewoda pobiera opłatę. Gdy cudzoziemiec ma pracować dłużej niż trzy miesiące, opłata wynosi 100 zł.

 

Zatrudnianie obywateli białoruskich

 

Białorusini, jak i Ukraińcy, Rosjanie, Mołdawianie i Gruzini mogą pracować bez pozwolenia nie dłużej niż sześć miesięcy ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od pierwszego wjazdu do Polski. Będzie tak, jeśli:

- pracodawca albo osoba fizyczna bezpłatnie zarejestrują w PUP oświadczenie o zamiarze powierzenia im pracy,

- prześlą to oświadczenie cudzoziemcowi, który na jego podstawie ubiega się o wizę pracowniczą w konsulacie.

Po otrzymaniu wizy cudzoziemiec może przyjechać do pracy do firmy czy osoby fizycznej, która uzyskała dla niego oświadczenie.

 

W związku z koniecznością zharmonizowania prawa UE, do 20 lipca 2011 roku wejdą w Polsce w życie nowe przepisy wynikające z tzw. dyrektywy Frattiniego. Firmy i osoby prywatne, które zdecydują się na zatrudnienie cudzoziemca spoza UE ( w tym także z Białorusi), będą musiały zażądać od niego ważnego dokumentu (wizy) uprawniającego go do pobytu w Polsce. Potem muszą dokument skserować i kopie przechowywać u siebie przez cały okres zatrudniania obcokrajowca na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy albo Straży Granicznej. Brak takiego dokumentu będzie podlegał sankcjom.

Dyrektywa, a w ślad za nią także założenia do ustawy przewidują również, że cudzoziemiec będzie mógł domagać się zaległego wynagrodzenia przed sądem w Polsce. Jeśli sąd nie będzie mógł ustalić czasu trwania zatrudnienia i wynagrodzenia, to przyjmie, że trwało ono co najmniej trzy miesiące, a cudzoziemiec otrzymywał płacę minimalną.

 

Nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznaj z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

W dniu 28 lipca 2011r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zastąpiło ono rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Główne zmiany dotyczą rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. W nowym przepisie określono wyraźnie, jakie dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca powinny zostać zamieszczone w oświadczeniu (np. nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia).

Ponadto powierzający pracę zobowiązany jest oświadczać, iż zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Nowe przepisy uzależniają możliwość pracy cudzoziemca bez zezwolenia na pracę od zawarcia umowy w formie pisemnej oraz doprecyzowuje, że ograniczenie możliwości wykonywania pracy do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązuje cudzoziemca niezależnie od liczby podmiotów powierzających mu wykonanie pracy.

Zniesiono ponadto możliwość powierzania pracy na okres powyżej 6 miesięcy, jeżeli cudzoziemiec ma w tym czasie zezwolenie na pobyt na czas oznaczony w związku z wykonywaniem innej pracy na terytorium RP. Przyjęto zasadę, że uproszczone przepisy powinny dotyczyć wyłącznie pracy tymczasowej.

 

Załączniki: "Zasady uzyskania licencji na rekrutację białoruskich pracowników" oraz "Lista pośredników pracy z licencją MSW"
Pliki do pobrania

Zasady uzyskania licencji na rekrutację białoruskich pracowników
pdf | 366.85 KB
Pobierz
Lista pośredników pracy z licencją MSW
pdf | 200.98 KB
Pobierz