Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPrywatyzacja

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 23:43:19
polska, białoruś

Aktualne ferty sprzedaży akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw podane są na stronie Narodowej Agencji ds. Inwestycji i Prywatyzacji RB (http://www.investinbelarus.by/invest/stock/) oraz na stronie Państwowego Komitetu ds. Mienia RB (http://www.gki.gov.by/auction/auinf/auishares/).

Aktualne ferty sprzedaży akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw podane są na stronie Narodowej Agencji ds. Inwestycji i Prywatyzacji RB (http://www.investinbelarus.by/invest/stock/) oraz na stronie Państwowego Komitetu ds. Mienia RB (http://www.gki.gov.by/auction/auinf/auishares/).

 

W dniu 9 października 2013r. została opublikowana informacja, iż w drodze licytacji i przetargów Białoruś zamierza sprzedać udziały państwowe 83 spółek akcyjnych - Zarządzanie Państwowego Komitetu ds. Mienia RB nr 196 z dnia 9 października 2013 r.

Minimalna cena sprzedaży akcji ustalana została wg maksymalnej wartości rynkowej lub bilansowej określonej na dzień 1 stycznia roku sprzedaży.

WPHI zaleca ostrożność w podejściu do zakupu prywatyzowanych obiektów.

Wykazy przedmiotowych spółek znajdują się w załącznikach pod Programem prywatyzacji oraz pod następującymi linkami:

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/press%20service/prodaja_konkursi.doc

http://www.gki.gov.by/upload/new%20structure/press%20service/prodaja_na_auktoin.doc

 

 

Program Prywatyzacji na lata 2008-2010

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2008 roku, w ciągu dwóch i pół roku na Białorusi zostanie przekształconych w spółki akcyjne 519 przedsiębiorstw państwowych. Plan prywatyzacji spółek akcyjnych rozpisany został do końca 2010 roku. Prywatyzacji zakrojonej na tak szeroką skalę nie było na Białorusi prawie 10 lat. Wśród przedsiębiorstw, które zostaną przekształcone w spółki akcyjne niewiele jest zakładów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju.

 

Plan przekształcania przedsiębiorstw państwowych w spółki akcyjne zakłada następujące
etapy:

2008 rok - przekształcenie 176 przedsiębiorstw, w tym: 52 przemysłowe, 45 transportowych, 20 rolniczych, 14 handlowych, 11 podległych Ministerstwu Budownictwa i Architektury, 11 podległych Ministerstwu Energetyki, 8 podległych Ministerstwu Gospodarki Komunalnej, 6 przemysłu lekkiego, 3 podległe Ministerstwu Kultury, 2 podległe Państwowemu Komitetowi Wojskowo-Przemysłowemu, 2 podległe koncernowi „Biełgospiszczeprom", 1 podległe koncernowi „Biełbiofarm" (Borysowski Zakład Preparatów Medycznych), 1 podległe Ministerstwu Łączności (PRUP „Promswiaz", Mińsk).

2009 rok - przekształcenie 213 przedsiębiorstw, w tym: 57 transportowych, 53 przemysłowe, 27 rolniczych, 15 podległych Ministerstwu Budownictwa i Architektury, 14 handlowych, 14 energetycznych, 9 podległych Ministerstwu Gospodarki Komunalnej, 7 przemysłu lekkiego, 5 podległych Państwowemu Komitetowi Wojskowo-Przemysłowemu, 3 podległych Ministerstwu Kultury, 3 podległe koncernowi „Biełnieftechim", 2 podległe Ministerstwu Łączności, 2 podległe koncernowi „Biełgospiszczeprom", 2 podległe koncernowi „Biełbiofarm", 1 podległe Ministerstwu Sportu (hotel „Sport", Mińsk).

2010 rok - przekształcenie 130 przedsiębiorstw, w tym: 41 transportowych, 18 rolniczych, 14 przemysłowych, 10 podległych Ministerstwu Budownictwa i Architektury, 10 podległych Ministerstwu Energetyki, 7 podległych Ministerstwu Gospodarki Komunalnej, 7 handlowych, 7 podległych Państwowemu Komitetowi Wojskowo-Przemysłowemu, 4 podległe koncernowi „Biełlegprom" (w tym Orszański Kombinat Lniany), 4 podległe koncernowi „Biełbiofarm", 2 podległe Ministerstwu Kultury.

 

Z powyższego plany wynika, iż liderem prywatyzacji pod względem ilości przekształconych przedsiębiorstw będzie branża transportowa - 143 przedsiębiorstwa, co oznacza, iż prywatyzowane będą firmy i bazy transportowe w regionach, gdyż stołecznych przedsiębiorstw transportowych w wykazie nie ma. Następne miejsca w tym rankingu zajmują przedsiębiorstwa przemysłowe - 119, rolnicze - 65, handlowe - 35, przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu Budownictwa i Architektury - 36, przedsiębiorstwa podległe Ministerstwu Energetyki - 35, przedsiębiorstwa Ministerstwa Gospodarki Komunalnej - 24, i przedsiębiorstwa podległe koncernowi „Biełlegprom" - 17.

 

Początkowo inwestorom zostanie zaproponowane objęcie maksymalnie 25-procentowego pakietu akcji. Nie jest to, zatem, prywatyzacja kształtująca gospodarkę rynkową, lecz raczej prywatyzacja polegająca na przyciągnięciu inwestycji. Wynika to z faktu, iż sprzedaż akcji przekształconych przedsiębiorstw będzie przebiegała zgodnie z wytycznymi Dekretu Prezydenta Republiki Białoruś nr 7 z dnia 14 kwietnia 2008, który nakłada ograniczenia na zakup akcji należących do państwa. W okresie od 17 lipca 2008 roku do 13 grudnia 2008 roku Dekret zdejmuje ograniczenie na obrót akcjami przedsiębiorstw, w których państwo posiada 75 lub więcej procent akcji, lub w których państwo nie posiada akcji. Od 1 stycznia 2009 roku będzie dozwolony obrót akcjami spółek, w których państwo posiada 50 lub więcej procent akcji. W tych dwóch okresach likwidowane ograniczenia nie dotyczą spółek, które funkcjonują w strategicznie ważnych gałęziach gospodarki. Natomiast od 1 stycznia 2011 roku wszystkie ograniczenia obrotu akcjami będą zniesione.

 

Tryb sprzedaży akcji spółek akcyjnych powstałych należących wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych.

Sprzedaż akcji przekształconych przedsiębiorstw państwowych, które zostały przeznaczone do prywatyzacji, a które znajdują się w posiadaniu państwa prowadzi Państwowy Komitet ds. Mienia, a akcji, które stanowią własność komunalną prowadzą odpowiednie miejscowe organy wykonawcze w trybie określanych przez miejscowe Rady Deputowanych.

Akcje są sprzedawane:

- pracownikom przedsiębiorstw - w ciągu pięciu miesięcy od daty rejestracji akcji pierwszej emisji, ale nie dłużej niż w ciągu ośmiu miesięcy od dnia podjęcia decyzji o utworzeniu spółki akcyjnej. Pracownicy mogą nabywać akcje po cenie 20% niższej od ceny nominalnej, i na kwotę nie przekraczającą 100 kwot bazowych (kwota bazowa = 35000 rub.),

- osobom prawnych i fizycznym - na aukcjach,

- osobom prawnym i fizycznym, które przedstawiły projekty inwestycyjne skierowane na rozwój spółki akcyjnej - na konkursach,

- w inny sposób przewidziany przez prawo.

Sprzedaż należących do państwa akcji spółek akcyjnych odbywa się w drodze konkursu lub akcji, zgodnie z „Wykazem spółek akcyjnych utworzonych w procesie prywatyzacji majątku państwowego, których akcje, należące do Republiki Białoruś, podlegają sprzedaży w latach 2008-2010."

Wykaz spółek akcyjnych jest opublikowany na stronie internetowej Państwowego Komitetu ds. Mienia - http://www.gki.gov.by/ w module „Государственная недвижимость: продажа, аренда" w rozdziale „Приватизация государственной собственности"

Decyzję o sprzedaży akcji należących do państwa podejmuje Prezydent Republiki Białoruś na podstawie propozycji Państwowego Komitetu ds. Mienia i krajowych urzędów, sprawujących nadzór właścicielski w tych spółkach.

Sprzedawcą akcji jest Państwowy Komitet ds. Mienia Republiki Białoruś, Białoruś organizatorem sprzedaży jest Fundusz Mienia Państwowego przy Państwowym Komitecie ds. Mienia RB. Po podjęciu przez Prezydenta Republiki Białoruś decyzji o sprzedaży akcji, w wybranym przez Komitet organie prasowym o zasięgu krajowym jest publikowane ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu lub aukcji. Ogłoszenie jest publikowane również na stronie internetowej Państwowego Komitetu ds. Mienia http://www.gki.gov.by/, nie później, niż 30 dni przed przeprowadzeniem konkursu lub aukcji.

Do udziału w konkursie lub aukcji dopuszczone są wszystkie osoby fizyczne i prawne, w tym osoby zagraniczne, za wyjątkiem białoruskich osób prawnych, w których własności udział państwa przekracza 50%.

W celu udziału w konkursie lub w aukcji, w Funduszu ds. Mienia Państwowego, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o sprzedaży należy złożyć:

- wniosek o udział w konkursie lub aukcji,

- notarialnie potwierdzone kopie dokumentów założycielskich i świadectwa rejestracji państwowej, upoważnienie dla reprezentanta osoby prawnej - dotyczy białoruskich osób prawnych,

- notarialne pełnomocnictwo - dotyczy osób fizycznych - rezydentów Republiki Białoruś

- w przypadku nierezydentów - osób prawnych - legalizowane w trybie przewidzianym przepisami kopie dokumentów założycielskich i wyciąg z rejestru handlowego kraju rejestracji (wyciąg powinien być nie starszy niż 6 miesięcy), lub inny równorzędny dokument potwierdzający stan prawny.

- w przypadku nierezydentów - osób prawnych i fizycznych - dokument o kondycji finansowej przedsiębiorstwa, wydany przez prowadzący obsługę konta firmy bank lub inną instytucję finansowo-kredytową wraz z uwierzytelnionym przekładem na język białoruski lub rosyjski,

- reprezentanci osób prawnych i fizycznych - nierezydentów Republiki Białoruś składają zalegalizowanie w trybie przewidzianym przepisami pełnomocnictwo,

- dokument potwierdzający zgodę organu antymonopolowego na dokonanie transakcji (w przypadkach przewidzianych prawem Republiki Białoruś),

- inne dokumenty określone przez sprzedawcę i wymienione w ogłoszeniu o sprzedaży.

Cena wywoławcza sprzedawanych akcji jest określana na podstawie bilansu spółki akcyjnej na dzień 1 stycznia bieżącego roku, na podstawie wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję.

Przy sprzedaży pakietów akcji, które stanowią 5 i więcej procent kapitału akcyjnego spółek we władaniu których są budynki i budowle, lub inne nieruchomości, grunty stanowiące własność lub dzierżawę w Mińsku lub centrach obwodowych, oraz przy sprzedaży akcji podmiotów gospodarczych, których aktywa netto na dzień 1 stycznia bieżącego roku mają wartość ujemną lub poniżej wartości zarejestrowanego kapitału zakładowego (akcyjnego), cenę określa się na zasadzie rynkowej.

W przypadku zainteresowania zakupem przewidzianych do sprzedaży akcji należy zwracać się do Państwowego Komitetu ds. Mienia Republiki Białoruś, per. Krasnozvezdnyj 12, tel. +375 17 284 89 88, +375 17 284 89 36

W załączniku do pobrania znajduje się wykaz spółek akcyjnych przekształconych w 2008 roku, których akcje przewidziane są do sprzedaży, oraz zatwierdzony rozporządzeniem Rady Ministrów RB z dnia 14 lipca 2008 roku nr 1021 wykaz przedsiębiorstw państwowych, które zostały włączone do planu na lata 2008 - 2010.

W plikach do pobrania znajdują się również schematy prowadzenia aukcji i konkursów.
Pliki do pobrania

24-05-1
neu | 35.13 KB
Pobierz
24-05-2
neu | 59.84 KB
Pobierz
25-05-3
image | 142.9 KB
Pobierz
25-05-4
image | 244.63 KB
Pobierz
prodajakonkursi
docx | 33.96 KB
Pobierz
prodajanaauktoin
docx | 26.59 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pozycjonowanie i Tworzenie Stron Internetowych.

Prowadzimy agencję interaktywną na terenie Olsztyna. W branży internetowej świadczymy usługi już ...
Polska - Olsztyn 2021-05-13 Dodał: Artur Niestępski Media i reklama Zobacz ofertę

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

CARPORT WIATA GARAŻOWA STYL HORYZONTAL

W naszej ofercie znajdują się bardzo eleganckie i przestronne wiaty garażowe, wykonane ze stali o...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert