Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWolne Strefy Ekonomiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 23:28:46
polska, białoruś

Wolne Strefy Ekonomiczne zajmują szczególne miejsce w gospodarce białoruskiej, a ich rozwój jest jednym z priorytetowych kierunków polityki inwestycyjnej Białorusi.

Wolne Strefy Ekonomiczne zajmują szczególne miejsce w gospodarce białoruskiej, a ich rozwój jest jednym z priorytetowych kierunków polityki inwestycyjnej Białorusi.

Mają one ściśle określone granice i specjalny status prawny, ustanawiający korzystniejsze, niż ogólnie obowiązujące, warunki dla działalności gospodarczej.

Na Białorusi funkcjonuje sześć Wolnych Stref Ekonomicznych - WSE Mińsk - utworzona w 1998 roku na okres 30 lat, WSE Brześć - powołana w 1996 roku na okres 50 lat, WSE Grodnoinvest - powołana w 2002 roku na okres 30 lat, WSE Mogilew - powołana w 2002 roku na okres 30 lat, WSE Gomel-Raton - powołana w 1998 roku na okres 50 lat, WSE Witebsk - powołana w 1999 roku na okres 30 lat.

Rezydentami WSE są zarejestrowane przez administrację WSE osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają ze statusu prawnego, obowiązującego w WSE.

Generalnie celem i zadaniami WSE jest przyciągnięcie i efektywne wykorzystanie zagranicznych i krajowych inwestycji w celu założenia i rozwoju zorientowanych na eksport przedsiębiorstw, opartych na współczesnych i wysokich technologiach, a także efektywne wykorzystanie istniejących terenów przemysłowych. Przy tym istnieją też cele specyficzne. Na przykład dla WSE „Homel-Raton" to zaangażowanie do działalności produkcyjnej nietradycyjnych zasobów i źródeł energii; dla WSE „Brześć" - rozszerzenie produkcji towarów i usług konsumenckich; dla WSE „Mińsk" - zwiększenie wykorzystania lotniska „Mińsk-2" i dalszy rozwój komunikacji lotniczej; dla WSE „Witebsk" i „Mogilew" - rozwój i zabezpieczenie efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury inżynieryjnej i transportowej, dla WSE „Grodnoinwest" i „Brześć" - przeniesienie do gospodarki regionu przodujących technologii oszczędzających energię i surowce.

W WSE można rozwijać działalność produkcyjną, naukowo-technologiczną, eksportową, handlową, turystyczno-rekreacyjną, ubezpieczeniową, bankową i inne.

Niektóre rodzaje działalności na terytorium WSE są zabronione. Należą do nich:

- działalność gospodarczo-komercyjna związana z zapewnieniem ochrony i obrony państwa, a także z produkcją, obróbką, przechowywaniem i sprzedażą broni, środków bojowych, materiałów wybuchowych;

- produkcja, przetwórstwo, przechowywanie, rozprzestrzenianie i sprzedaż materiałów niebezpiecznych i radioaktywnych;

- produkcja, przetwórstwo, przechowywanie, sprzedaż narkotyków, środków odurzających i innych środków silnie działających;

- produkcja, przetwórstwo, przechowywanie, sprzedaż środków zawierających substancje narkotyczne, silnie działające i trujące;

- produkcja wódki, likierów i innych napojów alkoholowych z wyjątkiem win szampańskich, wytrawnych, półwytrawnych, wzmacnianych, piwa;

- produkcja wyrobów tytoniowych;

- produkcja papierów wartościowych, znaków pieniężnych i monet, znaczków pocztowych;

- organizacja loterii, biznes gier;

- przygotowywanie i transmisja radiowo-telewizyjna za wyjątkiem obsługi technicznej drukarni, radia i telewizji;

- działalność związana z kwestiami zagranicznej emigracji zarobkowej;

- niektóre inne rodzaje działalności.

Warunkiem korzystania przez rezydentów z ulg z tytułu działalności na terenie WSE jest:

- sprzedaż przez rezydentów WSE poza granice Republiki Białoruś zagranicznym osobom prawnym i (lub) osobom fizycznym towarów (prac, usług) produkcji własnej, wyprodukowanych przez tych rezydentów na terytorium WSE;

- na terytorium Republiki Białoruś - sprzedaż towarów produkcji własnej, które zostały wyprodukowane przez nich na terytorium WSE i są towarami zastępującymi import, zgodnie z wykazem ustanowionym przez Rząd Republiki Białoruś po uzgodnieniu z Prezydentem Republiki Białoruś;

- sprzedaż towarów (prac, usług) produkcji własnej, które zostały przez nich wyprodukowane na terytorium WSE, innym rezydentom WSE.

Tym samym nie podlegają specjalnemu reżimowi prawnemu WSE następujące rodzaje działalności:

- żywienie zbiorowe, biznes gier, handel i działalność handlowo-zakupowa, operacje na papierach wartościowych;

- sprzedaż towarów (prac, usług), produkcja których prowadzona jest z wykorzystaniem środków produkcji i (lub) pracy pracowników rezydenta WSE poza terytorium WSE;

- działalność banków, pozabankowych organizacji kredytowo-finansowych i organizacji ubezpieczeniowych;

- sprzedaż towarów, które nie mogą zostać włączone w dozór celny wolnej strefy celnej, a także poszczególne rodzaje wyrobów, które nie mieszczą się w granicach wolnych stref celnych ze względu na ustanowione przez akty normatywne ograniczenia lub zakazy.

Obowiązkowym warunkiem zastosowania wobec rezydenta specjalnego statusu prawnego jest otrzymanie przez rezydenta WSE certyfikatu wyrobów (prac, usług) na produkcję własną.

 

Opodatkowanie i ulgi podatkowe stosowane wobec rezydentów Wolnych Stref Ekonomicznych.

- Podatek dochodowy.

Stawka podatku na zasadach ogólnych - 24%.

Ulga:

W ciągu pięciu lat od momentu zadeklarowania zysku rezydenci są zwolnienia z podatku dochodowego, a po upływie tego okresu rezydenci WSE płacą połowę stawki podatku, czyli 12%.

- Podatek od wartości dodanej (VAT)

Stawka podatku wynosi 20%, a w niektórych przypadkach 0% lub 10%.

Ulga:

W przypadku sprzedaży przez rezydentów WSE na terytorium Republiki Białoruś towarów produkcji własnej, które zostały wyprodukowane przez nich na terytorium WSE i są towarami zastępującymi import, podatek od wartości dodanej płacony jest w wysokości 50% sumy danego podatku podlegającej opłaceniu. Dana ulga nie dotyczy niektórych rodzajów działalności, na przykład działalności handlowej i handlowo-zakupowej, biznesu gier.

- Podatek gruntowy

Podatek gruntowy pobierany jest corocznie w formie podatku ziemskiego lub opłaty dzierżawnej.

Wysokość opłaty ziemskiej zależy od umiejscowienia i jakości działki ziemskiej.

Konkretna wysokość opłaty dzierżawnej za działkę ziemską, przekazywaną rezydentowi WSE do czasowego wykorzystania na warunkach umowy dzierżawy, ustalana jest przez Administrację WSE z uwzględnieniem umiejscowienia podmiotu, wielkości, rodzaju wkładanych inwestycji i zastrzeżona jest warunkami umowy o działalności gospodarczej w WSE.

- Podatek od nieruchomości

Stawka podatku wynosi 1% rocznie, jednakże odnośnie niektórych obiektów ponadnormatywnych niezakończonych budów wynosi 2% rocznie.

Ulga:

Rezydenci WSE zwolnieni są z opłacania podatku od nieruchomości odnośnie środków podstawowych znajdujących się na terytorium WSE i odnośnie środków wykorzystywanych w działalności, która objęta jest specjalnym reżimem prawnym.

- Obowiązkowe wpłaty do budżetu

Rezydenci WSE naliczają i opłacają opłatę do krajowego funduszu wspierania producentów wyrobów spożywczych, rolnictwa i studiów rolniczych oraz podatek od użytkowników dróg samochodowych (dalej w tekście - opłaty celowe) w trybie zwykłym, ustanowionym przez prawo podatkowe Republiki Białoruś.

Opłata do krajowego funduszu wspierania producentów wyrobów spożywczych, rolnictwa i studiów rolniczych; podatek od użytkowników dróg samochodowych wynosi 3% w opłacie jednorazowej.

Ulga:

Opłaty celowe nie są płacone przez rezydentów WSE od części utargu otrzymanego ze sprzedaży towarów (prac, usług), która objęta jest specjalnym statusem prawnym.

- Obowiązkowe wpłaty naliczane do funduszu wynagrodzeń

naliczenia do funduszu państwowego ubezpieczenia społecznego - 35%.

- Akcyza

Podatnikami tego podatku są rezydenci WSE:

- produkujący wyroby podlegające akcyzie;

- wwożący towary podlegające akcyzie na terytorium celne Republiki Białoruś i (lub) sprzedające wwiezione towary podlegające akcyzie na terytorium celnym Republiki Białoruś.

Rezydenci WSE opłacają akcyzę na ogólnych warunkach, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Republiki Białoruś.

Na całym terytorium Republiki Białoruś obowiązują jednakowe stawki akcyzy zarówno dla towarów produkowanych przez płatników akcyzy, jak i dla towarów wwożonych przez płatników akcyzy na terytorium celne Republiki Białoruś i (lub) sprzedawanych na terytorium celnym Republiki Białoruś. Akcyza ustanowiona jest na spirytus i wyroby spirytusowe, tytoń, wyroby alkoholowe i piwo, ropę naftową, benzynę i olej napędowy, mikrobusy i samochody osobowe, w tym również przerobione na ciężarowe niezależnie od pojemności silnika, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do profilaktyki i rehabilitacji inwalidów.

- Podatek ekologiczny

Rezydenci WSE opłacają podatek ekologiczny na zasadach ogólnie obowiązujących. Podatkiem ekologicznym są objęte:

- ilości wykorzystywanych (poszukiwanych, wydobywanych) zasobów naturalnych;

- ilości przetworzonej ropy naftowej i produktów ropopochodnych przez organizacje zajmujące się przetwórstwem ropy naftowej;

- ilość wyrzuconych do środowiska naturalnego odpadków (odpadów) substancji zanieczyszczających;

- ilości przemieszczanych po terytorium Republiki Białoruś ropy naftowej i produktów ropopochodnych;

- ilości odpadów produkcyjnych umieszczanych w obiektach składowania odpadów;

- ilości towarów, umieszczonych w reżimie celnym zniszczenia, które utraciły swoje właściwości konsumpcyjne, a także odpadów, które powstały w wyniku zniszczenia towarów umieszczonych w tym reżimie;

- ilości produkowanych i (lub) importowanych plastikowych i szklanych opakowań, opakowań z papieru i kartonu i innych towarów, które po utraceniu swoich właściwości konsumpcyjnych tworzą odpady, szkodliwie wpływające na środowisko i wymagające zorganizowanego systemu ich zbierania, przetwarzania i (lub) wykorzystania, a także ilości towarów importowanych, zapakowanych w opakowania plastikowa, szklane, a także opakowania z papieru i kartonu. Wykaz innych towarów produkowanych i (lub) importowanych, które utraciwszy swoje właściwości konsumpcyjne tworzą odpady, które mają szkodliwy wpływ na środowisko i wymagają zorganizowanego systemu ich zbierania, przetwarzania i (lub) wykorzystania ustanawia Prezydent Republiki Białoruś.

 

 

REGULACJE CELNE

Podatki, opłaty celne, za wyjątkiem opłat za odprawę celną, nie są pobierane i nie są stosowane środki polityki gospodarczej w przypadkach:

- wwozu towarów zagranicznych i krajowych na terytorium WSC;

- wywozu z terytorium WSC towarów pochodzących z terytorium WSC poza granice Republiki Białoruś.

Przy wwozie towarów z WSC na pozostałą część terytorium celnego Republiki Białoruś pobierane są podatki i opłaty celne, a środki polityki ekonomicznej mają zastosowanie w zależności od miejsca pochodzenia towarów.

W WSE warunkiem dla uzyskania ulg zwalniających z opłacania opłat celnych i podatków przy wywozie pochodzących z WSE towarów produkcji własnej jest zakwalifikowanie takich towarów do produktów zastępujących import zgodnie z wykazem, zatwierdzonym przez Rząd Republiki Białoruś.

W stosunku do towarów, nie pochodzących z obszaru WSE i nie zastępujących importu, pobór podatków, opłat celnych i zastosowanie środków polityki ekonomicznej przy ich wywozie z terytorium WSE poza granice Republiki Białoruś przeprowadzane jest na zasadach ogólnych. Przy wywozie towarów, które nie zastępują towarów importowych oraz nie są produkcją własną, z terytorium WSC do Federacji Rosyjskiej, płatnik może skorzystać z przedłużenia terminu opłacenia opłat wwozowych i podatków do 100 dni od momentu ich oclenia. Po przedstawieniu w tym czasie dokumentu, zatwierdzonego przez organy podatkowe Republiki Białoruś, potwierdzającego zastosowanie zerowej stawki podatku od wartości dodanej odnośnie tych towarów, wwozowe opłaty celne i podatki nie podlegają opłaceniu.

Procedurze celnej nie podlegają:

- przy wwozie na terytorium WSC z pozostałej części terytorium celnego Republiki Białoruś towarów znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Republiki Białoruś, jak również towarów wwiezionych z Federacji Rosyjskiej, które nie podlegają ocleniu;

- przy wwozie z terytorium WSC do pozostałej części terytorium celnego Republiki Białoruś lub do Federacji Rosyjskiej powyższych towarów, a także towarów w całości z nich wyprodukowanych.

 

REGULACJE WALUTOWE

Charakterystyczną cechą dokonywania rozliczeń z udziałem rezydentów WSE jest zgoda na wykorzystanie waluty zagranicznej, papierów wartościowych w walucie zagranicznej i (lub) dokumentów płatniczych w walucie zagranicznej pomiędzy rezydentami Republiki Białoruś przy rozliczeniach z udziałem rezydenta WSE.

 

POZOSTAŁE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STATUSU PRAWNEGO WSE

Wśród pozostałych cech charakteryzujących reżim prawnego WSE zauważyć można fakt, iż na produkcję własną (prace, usługi) rezydentów WSE „Mińsk", „Witebsk", „Homel-Raton" nie ustala się ograniczeń kwotowych i nie wymaga się licencji przy wywozie poza granice Republiki Białoruś produktów, z wyjątkiem towarów, które objęte są zobowiązaniami międzynarodowymi, do których należy Republika Białoruś.

Administracje WSE mają prawo do wydawania przepustek z prawem przekraczania granicy Republiki Białoruś bez kolejki przez kierownictwo podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zarejestrowanych jako rezydenci WSE (przepustki roczne, kwartalne, jednorazowe), a do wydawania przepustek jednorazowych także członkom delegacji zagranicznych, prowadzącym rozmowy z podmiotami gospodarczymi Republiki Białoruś, zainteresowanymi realizacją projektów inwestycyjnych na terytorium WSE. Opłata za wydanie przepustki nie jest pobierana.

 

GWARANCJE PAŃSTWOWE DLA INWESTORÓW W WSE

Państwo gwarantuje inwestorowi prawo własności inne prawa rzeczowe, a także prawa majątkowe nabyte w sposób zgodny z prawem, jak również chroni te prawa. Gwarantuje także niezmienność w ciągu siedmiu lat warunków działalności, jakie obowiązywały w momencie rejestracji firmy jako rezydenta WSE.

 

Adresy wolnych stref ekonomicznych:

Wolna Strefa Ekonomiczna "Mińsk"

Администрация СЭЗ "Минск"
пр-т Партизанский, 12а,
220070 Минск
tel/fax. +375 227 46 96, 214 54 38
e-mail: info@fezminsk.by
http://www.fezminsk.by/.

 

Wolna Strefa Ekonomiczna "Brześć",

СЭЗ "Брест"
ул. Коммунистическая 23,
224030 Брест,
tel: +375 162 20 46 31,
+375 162 23 80 94
fax: +375 162 20 08 83
e-mail: info@fez.brest.by
http://www.fez.brest.by/

 

 

Wolna Strefa Ekonomiczna "Homel-Raton"

СЭЗ "Гомель-Ратон"
ул. Федюнинского 4,
246000 Гомель
tel:+375 232 68 27 20, 68 27 48, 68 22 74
fax: +375 232 68 27 21
e-mail: info@gomelraton.com
http://www.gomelraton.com/

 

Wolna Strefa Ekonomiczna "Witebsk"

СЭЗ "Витебск"
ул. П. Бровки 50
210 605, г. Витебск
tel/fax:+375 212 26 08 02
e-mail: fez@vitebsk.by
http://www.fez-vitebsk.com/

 

Wolna Strefa Ekonomiczna "Mogilev"

СЭЗ "Могилев"
ul. Leninskaya 63
212030 Mogilev, Republika Białoruś
Tel: +375 222 22 53 89
fax: +375 222 31 15 81
e-mail: info@fezmogilev.com
http://www.fezmogilev.com

 

Wolna Strefa Ekonomiczna „Grodnoinvest"

СЭЗ "Гродноинвест"
ул. Дзержинского 2/1
230023 Гродно,
Tel./fax: +375 152 77 11 76; 77 07 39;
e-mail: mailto:invest@mail.grodno.by
http://www.invest.grodno.by/

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pozycjonowanie i Tworzenie Stron Internetowych.

Prowadzimy agencję interaktywną na terenie Olsztyna. W branży internetowej świadczymy usługi już ...
Polska - Olsztyn 2021-05-13 Dodał: Artur Niestępski Media i reklama Zobacz ofertę

Brama wjazdowa przesuwna

Brama żaluzjowa charakteryzuje się oryginalną konstrukcją składającą się ze stalowych przęseł, kt...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

CARPORT WIATA GARAŻOWA STYL HORYZONTAL

W naszej ofercie znajdują się bardzo eleganckie i przestronne wiaty garażowe, wykonane ze stali o...
Polska - ZIELONA GÓRA 2021-04-28 Dodał: Marciniak Ogrodzenia Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert