Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPreferencyjne obszary do inwestowania - Umowa z inwestorem

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2015-10-12 14:51:05
umowa z inwestorem

Preferencyjne obszary do inwestowania - Umowa z inwestorem

Preferencyjne obszary do inwestowania - Umowa z inwestorem

Z dniem 8 listopada 2009 roku na Białorusi wszedł w życie Dekret Prezydenta Republiki Białoruś nr 10 z dnia 8 sierpnia 2009 roku „O stworzeniu dodatkowych warunków dla działalności inwestycyjnej w Republice Białoruś". Dekret wprowadził pojęcie „umowy z inwestorem" oraz zawiera szereg przywilejów dla inwestorów podejmujących się na Białorusi realizacji projektów inwestycyjnych na podstawie umowy zawieranej z władzami Republiki Białoruś oraz obowiązków inwestorów w związku z realizacją danego projektu.

Umowa z inwestorem, oprócz pewnego katalogu preferencji udzielanych inwestorowi stanowi także podstawę do określenia indywidualnych warunków realizacji inwestycji.

Ogólnym warunkiem zawarcia umowy jest zamiar inwestora zrealizowania na terenie Białorusi projektu inwestycyjnego.

Dekret ustala trzy poziomy podpisania umowy oraz organy białoruskiej administracji państwowej kompetentne do podpisania umowy z inwestorem:,

- I poziom - umowę podpisuje centralny organ administracji rządowej (np. ministerstwo), lub inna organizacja państwowa podległa rządowi RB (tzn. komitety, np. Państwowy Komitet Celny, Komitet Bezpieczeństwa Państwowego, Komitet ds. Standaryzacji, Komitet ds. Majątku, Komitet ds. Nauki i Technologii, i państwowe koncerny, np. Belneftekhim, Bellegprom, Belgospishcheprom, Bellesbumprom, Belbiofarm), obwodowy komitet wykonawczy lub miński miejski komitet wykonawczy w przypadku realizacji projektu inwestycyjnego w ramach odpowiedniego sektora gospodarki lub właściwości odpowiedniej jednostki administracji terenowej. W takim przypadku nie jest potrzebny biznes-plan projektu oraz państwowa ekspertyza projektu inwestycyjnego.

- II poziom - umowę podpisuje Rada Ministrów Republiki Białoruś, w przypadku, gdy inwestor zawierający umowę nie ubiega się o udzielenie mu ulg i preferencji innych niż określone przez obowiązujące prawo, Dekret nr 10 lub inne decyzje Prezydenta Republiki Białoruś, w tym w kwestii prywatyzacji. W takim przypadku wymagana jest ekspertyza prawna projektu. Nie jest wymagany biznes-plan oraz państwowa ekspertyza projektu inwestycyjnego.

- III poziom - umowę podpisuje Rada Ministrów Republiki Białoruś w uzgodnieniu z Prezydentem RP w przypadkach, gdy inwestor zawierający umowę wymaga udzielenia mu ulg i preferencji innych niż określone przez obowiązujące prawo, Dekret nr 10 lub inne decyzje Prezydenta Republiki Białoruś, w tym w kwestii prywatyzacji. W tym przypadku konieczny jest biznes-plan projektu inwestycyjnego i państwowa ekspertyza projektu inwestycyjnego.

 

Przywileje wynikające z zawarcia umowy inwestorskiej na każdym z trzech wymienionych wyżej poziomów:

  1. Gwarancja kompensaty strat powstałych w wyniku niezgodnych z prawem działań (lub braku działań) osób kierujących organami rządowymi i podległych im urzędów.
  2. Prawo do:

- budowy obiektów przewidzianych w projekcie równolegle z opracowaniem, ekspertyzą i zatwierdzeniem niezbędnej dokumentacji projektowej na każdym etapie budowy przy jednoczesnym projektowaniu kolejnych etapów budowy,

- dzierżawa bez przetargu działki przeznaczonej pod inwestycję,

- utrzymania w niezmiennej wysokości opłaty za użytkowanie gruntu (działki) określonej w dniu zawarcia umowy w okresie realizacji projektu inwestycyjnego,

3. Zwolnienie z:

- wpłat w tytułu prawa zawarcia umowy na dzierżawę gruntu,

- rekompensat z tytułu strat w produkcji rolnej lub leśnej wywołanych wydzieleniem gruntu pod projekt inwestycyjny oraz opłat kompensacyjnych za zajęcie terenów zielonych w granicach miejscowości,

- opłat celnych i podatku od towarów i usług (z wyjątkiem podatku od towarów i usług od towarów wwożonych z terytorium Federacji Rosyjskiej) przy wwozie na obszar celny Białorusi urządzeń i części zamiennych przeznaczonych do wykorzystania w realizowanym projekcie inwestycyjnym,

- opłat związanych z wydaniem pozwoleń na pracę dla cudzoziemców zatrudnianych przez inwestora przy realizacji projektu inwestycyjnego, oraz zwolnienie tych osób z opłat za wydanie zezwolenia na czasowe przebywanie w Republice Białoruś.

 

W umowie z inwestorem muszą być określone:

- obiekty, wartość i terminy realizacji inwestycji, okres obowiązywania umowy inwestorskiej,

- prawa i obowiązki stron umowy - inwestora i Republiki Białoruś,

- odpowiedzialność stron za niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy,

- tryb rozpatrzenia sporów i organ rozpatrujący spory,

- tryb wniesienia zmian do umowy z inwestorem,

- inne uzgodnione przez strony warunki.

 

Dla skorzystania z ulg i preferencji, jakie daje podpisanie umowy z inwestorem w praktyce konieczne jest zarejestrowanie na Białorusi podmiotu gospodarczego. Przewidziane dekretem ulgi mogą bowiem być udzielane przez rząd Białorusi tylko rezydentom. Jednocześnie dekret przewiduje możliwość udzielania ulg zarówno inwestorom krajowym jak i zagranicznym.

Dekret nie ustanawia żadnych kryteriów dotyczących wielkości inwestycji, w szczególności nie określa dolnej granicy wartości inwestycji, od której inwestorzy mogliby podpisywać umowy.

Określony dekretem wykaz procedur i wymaganych dokumentów ma charakter wyczerpujący i został maksymalnie uproszczony. Jednak przewiduje on możliwość, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z inwestorem, poproszenia inwestora o dodatkowe informacje dotyczące planowanej inwestycji, co przy stopniu skomplikowania stosunków prawnych będzie raczej nie do uniknięcia.

Czas rozpatrywania wniosków inwestorów o zawarcie umowy na I-szym poziomie trwa 30 dni. W tym czasie projekt inwestycyjny jest konsultowany z innymi organami państwowymi i komitetami wykonawczymi, które mają 7 dni na wydanie opinii. Brak opinii pozytywnych nie jest przeszkodą przy podpisaniu umowy. Bardziej skomplikowana i długotrwała jest procedura podpisania umowy inwestorskiej na drugim poziomie - przez Radę Ministrów RB. Przewiduje ona dokonanie ekspertyzy prawnej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a na trzecim poziomie (uzgodnienie z prezydentem) - również państwowa ekspertyza projektu inwestycyjnego. Termin rozpatrzenia przez Ministerstwo Gospodarki projektu umowy z inwestorem nie powinien przekraczać 15 dni w przypadku złożenia projektu umowy przez organ administracji rządowej, oraz 30 dni w przypadku złożenia projektu umowy przez inwestora. Po tym terminie Ministerstwo Gospodarki składa w rządzie projekt postanowienia o podpisaniu umowy z inwestorem. Dekret przewiduje możliwość delegowania prawa podpisania (nie zawarcia) umowy od rządu na organ centralny lub terenowy.

Zmiany w umowie inwestorskiej mogą być wnoszone tylko po ich uzgodnieniu przez strony i w trybie przewidzianym dla umów inwestorskich. Przewidziany jest również monitoring realizacji projektu inwestycyjnego w formie kwartalnej sprawozdawczości o wykonaniu projektu inwestycyjnego składanej do Ministerstwa Gospodarki, rządu i Komitetu Kontroli Państwowej.

 

Uwaga! Zmiany od 8 sierpnia 2011r.

 

Dekretem Prezydenta RB nr 4 z dnia 6 czerwca 2011 r. zostały wniesione istotne zmiany do zasad zawierania umów z inwestorem, określonych w Dekrecie Prezydenta RB nr 10 z dnia 06.08.2099. „O utworzeniu dodatkowych warunków do działalności inwestycyjnej w Republice Białoruś". Dekret wchodzi w życie dwa miesiące po oficjalnym opublikowaniu.

Jedną z głównych noweli jest zmiana funkcjonującego wcześniej, trójpoziomowego modelu organów upoważnionych do podejmowania decyzji o zawarciu z inwestorem umowy. Obecnie obowiązuje dwupoziomowy model upoważnionych organów:

- obwodowe organy administracji państwowej - obwodowe komitety wykonawcze i Miński Miejski Komitet Wykonawczy,

- Rada Ministrów RB.

Decyzję o zawarciu umowy z inwestorem na drugim poziomie (Rady Ministrów) podejmuje Rząd w porozumieniu z Prezydentem.

Dekret nr 4 wprowadza także dodatkowe ulgi i preferencje dla inwestorów zawierających z Republiką Białorusi umowę inwestycyjną, w szczególności:

1. Inwestor i (lub) podmiot utworzony przez tego inwestora (lub z jego udziałem) na obszarze Białorusi, po zawarciu umowy, ma prawo do odliczenia w pełnej wysokości kwoty podatku VAT (z wyjątkiem kwot nie podlegających odliczeniu na podstawie odrębnych przepisów) uiszczonego przy zakupie towarów (robót, usług), praw majątkowych, wykorzystanych przy projektowaniu, budowie i wyposażeniu obiektów zawartych w projekcie inwestycyjnym, niezależnie od kwoty podatku VAT naliczonego od sprzedaży towarów (robót, usług), praw majątkowych. Określony został także tryb odliczenia podatku VAT.

2. Wprowadza się zwolnienie inwestora i podmiotu utworzonego przez tego inwestora z:

- podatku VAT i podatku od zysku, zobowiązanie z tytułu których powstaje przy nieodpłatnym przejęciu budynków i budowli, wydzielonych pomieszczeń, obiektów niewykończonych i innych środków trwałych przekazywanych inwestorowi lub utworzonemu przez niego podmiotowi na własność w celu realizacji projektu inwestycyjnego,

- podatku gruntowego lub czynszu dzierżawnego od stanowiących własność państwa, przekazanych inwestorowi pod budowę obiektów zawartych w planie inwestycyjnym, na okres projektowania i budowy tych obiektów do 31 grudnia następującego po roku, w którym zakończono budowę tych obiektów,

3. Inwestor ma prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowej sporządzonej zgodnie z zagranicznymi normami projektowania i standardami w sferze budownictwa, wprowadzonymi na obszarze Białorusi (wykonywanie prac w zakresie uwiązania obiektów do miejsca ich lokalizacji),

4. Inwestor ma prawo wznoszenia obiektów i jest zwolniony z rekompensaty za zajęcie terenów zielonych.

W charakterze obowiązkowych punktów umowy z inwestorem, Dekret nr 4 wprowadza zapisy o terminie realizacji projektu inwestycyjnego i wymóg poufności informacji.

Z wykazu obowiązkowych zapisów umowy wyłączono tryb wniesienia zmian do umowy z inwestorem, ale jednocześnie Dekret nr 4 stanowi, iż zmiana umowy z inwestorem i jej rozwiązanie za porozumieniem stron odbywa się w analogicznym trybie, jak podpisanie takiej umowy.

Ponadto nowela wprowadza zakaz tworzenia przez inwestora obiektów przewidzianych projektem inwestycyjnym przed dokonaniem rejestracji na terenie Białorusi podmiotu prawa, zakaz dokonywania operacji z wydzielonymi działkami gruntu, prowadzących do przejścia praw do tych działek na podmioty trzecie.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Tłumaczenia medyczne

Biuro tłumaczeń Reddo Translations świadczy usługi z zakresu tłumaczeń medycznych. Tam, gdzie dro...
Polska - Warsaw 2021-04-20 Dodał: Marta Januszewska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Tworzenie treści na stronę internetową - Pomoc w zdobyciu pracownika

Witam, zajmujemy się tworzenie treści na strony zajmujące się pomocą w pozyskaniu pracownika z ...
Polska - Sokola 2020-11-27 Dodał: Łukasz Tomaszczyk IT/ICT, Pozostałe branże Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert