Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGospodarka - główne wskaźniki makroekonomiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 23:24:53
polska, białoruś

Pod względem rozwoju gospodarczego, z uwagi na koncentrację przemysłu maszynowego, Białoruś była uważana za jedną z lepiej rozwiniętych republik radzieckich. Po rozpadzie ZSRR gospodarka białoruska, podobnie jak innych krajów obszaru b. ZSRR, przeżyła okres silnej recesji. W roku 1996 regres został powstrzymany i rozpoczęła się faza wzrostu gospodarczego. W latach 2000-2003 gospodarka Białorusi rozwijała się w tempie 4,7 - 6,8 % rocznie. Największy wzrost PKB odnotowano w 2008 roku, kiedy wyniósł on 10,2%. W ciągu ostatnich lat polityka rządowa stymulowała wzrost popytu wewnętrznego i eksportu z wykorzystaniem kredytów bankowych. W efekcie nastąpiło wyraźne zwiększenie nakładów inwestycyjnych, a przez to wzrost produkcji przemysłu i rolnictwa.

od względem rozwoju gospodarczego, z uwagi na koncentrację przemysłu maszynowego, Białoruś była uważana za jedną z lepiej rozwiniętych republik radzieckich. Po rozpadzie ZSRR gospodarka białoruska, podobnie jak innych krajów obszaru b. ZSRR, przeżyła okres silnej recesji. W roku 1996 regres został powstrzymany i rozpoczęła się faza wzrostu gospodarczego. W
latach 2000-2003 gospodarka Białorusi rozwijała się w tempie 4,7 - 6,8 % rocznie. Największy wzrost PKB odnotowano w 2008 roku, kiedy wyniósł on 10,2%. W ciągu ostatnich lat polityka rządowa stymulowała wzrost popytu wewnętrznego i eksportu z wykorzystaniem kredytów bankowych. W efekcie nastąpiło wyraźne zwiększenie nakładów inwestycyjnych, a przez to wzrost produkcji przemysłu i rolnictwa.

Prowadzona w latach 2008-2010 polityka ekonomiczna państwa zakończyła się, zresztą zgodnie z oczekiwaniami, ostrym kryzysem finansowym w 2011 roku. Rubel białoruski był w ciągu roku dwukrotnie dewaluowany, inflacja wyniosła 108,7%, a dochody ludności w ujęciu dolarowym spadły o ponad połowę.

Pomimo podawanego przez oficjalną statystykę wzrostu podstawowych wskaźników makroekonomicznych, gospodarkę białoruską nadal cechuje niepełna stabilność z uwagi na brak
reform rynkowych, bariery biurokratyczne, znaczne koszty świadczeń socjalnych ponoszone przez białoruskie przedsiębiorstwa, brak przyjrzystego systemu prywatyzacji oraz utrzymywanie administracyjno-nakazowego systemu zarządzania gospodarką.


Struktura branżowa PKB Białorusi:

Przemysł - 31,7%

Rolnictwo - 8,4%

Budownictwo - 6,9%

Handel; naprawa samochodów i inne - 14,3%

Transport i łączność - 7,1%

Podatki netto na artykuły żywnościowe- 12,8%


Przemysł

Przemysł generuje ok. 31,7 % PKB i stanowi podstawę gospodarki Białorusi. Białoruś dysponuje dużym, chociaż w znacznej mierze przestarzałym potencjałem wytwórczym, w miarę wykwalifikowaną siłą roboczą oraz dynamicznym potencjałem badawczo-naukowym. Do 1991 roku białoruski przemysł (zwłaszcza maszynowy, chemiczny, petrochemiczny i przemysł lekki) był ściśle powiązany z gospodarką Związku Radzieckiego. Republika Białorusi nadal przoduje wśród krajów WNP w produkcji nawozów potasowych, kombajnów zbożowych, roztrząsaczy do nawozów organicznych i przemysłowych maszyn do szycia. Zajmuje drugie miejsce w produkcji ciężarówek, traktorów, włókien sztucznych, motocykli i drewna.


Rolnictwo i leśnictwo

Ziemie uprawne zajmują 8,87 mln ha czyli około 43% powierzchni kraju. Uprawia się głównie zboża (jęczmień, żyto, pszenicę, pszenżyto), ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa i len. W ciągu ostatnich lat duże znaczenie nabiera uprawa rzepaku. Na Białorusi hoduje bydło, trzodę chlewną i drób. Największy areał upraw stanowią zboża (46,7 %) oraz rośliny pastewne (35,2 %), uprawy ziemniaków zajmują 5,8% obszaru upraw. Większość produkcji (ponad 76%) przypada na gospodarstwa państwowe oraz duże gospodarstwa farmerskie. Z około 2500 państwowych i kolektywnych gospodarstw istniejących na początku lat 90-tych w ciągu ostatnich 15 lat zreorganizowano lub przekształcono w różnego rodzaju spółki i przedsiębiorstwa rolne zaledwie kilka procent ogólnej liczby tych podmiotów. Ustawodawstwo nie sprzyja indywidualnym rolnikom, a pomoc ze strony państwa jest znikoma i jest niewspółmierna do pomocy dla kołchozów i sowchozów. Pomoc dla państwowych gospodarstw jest dwojakiego rodzaju: bezpośrednia - z dotacji budżetowych lub pośrednia - w postaci nisko oprocentowanych kredytów bankowych. Niezreformowane rolnictwo stanowi istotne obciążenie dla finansów państwa i zagrożenie dla stabilnego rozwoju gospodarki. W związku z przystąpieniem Białorusi do Wspólnego Obszaru Gospodarczego, Białoruś jest zobowiązana do zmniejszenia pomocy publicznej dla sektora rolnego do 2017 r. z 17% do 10% wartości produkcji tego sektora.


Białoruś posiada obszary leśne, zajmujące 39,1 % powierzchni kraju. Największe zbiorowiska leśne stanowią puszcze: Grodzieńska, Nalibocka i Białowieska, rozciągające się wzdłuż granicy z Polską. Leśnictwo zajmuje ważną pozycję w gospodarce. Oprócz drewna, lasy dostarczają owoców leśnych (jagody, jeżyny, borówki), grzybów, ziół i miodu. Bogaty jest też zwierzostan (łosie, dziki, bobry, żubry, jenoty), sprzyjający rozwojowi myśliwstwa.


Handel i usługi

Handel i usługi w Republice Białorusi są jedynym sektorem, w którym przeważa własność prywatna (83,3 %) - wg danych Belstatu. Własność państwową stanowi tu tylko 10,8 %, a własność inwestorów zagranicznych 5,9 %. Ponad połowa podmiotów handlowych i usługowych na Białorusi zlokalizowana jest w stolicy kraju, Mińsku.


Transport i komunikacja

Transport odgrywa ważną rolę w gospodarce Białorusi. Białoruś posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, na którą składają się magistrale kolejowe i kołowe, wewnętrzne drogi wodne, a także ropo- i gazociągi. Białoruś leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych północ-południe oraz wschód-zachód, prowadzących z krajów Europy Zachodniej i Środkowej przez Rosję do Azji. Przez terytorium kraju transportuje się około 80 % obrotu towarowego pomiędzy Europą a Rosją.


Handel zagraniczny

Głównym partnerem handlowym pozostaje Rosja, na którą przypada około 50% obrotu towarowego z zagranicą. (Obroty handlu zagranicznego Białorusi oraz wykaz partnerów handlowych za 2011 r. można znaleźć w zakładce Białoruś - Gospodarka-handel zagraniczny - http://www.minsk.trade.gov.pl/pl/belarus/article/detail,1717,Gospodarka_-_handel_zagraniczny.html).
Wbrew powszechnym obawom, rozszerzenie Unii Europejskiej nie przyniosło negatywnych skutków w sferze handlu i współpracy gospodarczej Białorusi z państwami, które po 1 maja 2004 roku weszły w skład tego ugrupowania. Wysoka dynamika eksportu Białorusi do tych państw jest m.in. efektem przyjęcia przez nowych członków UE unijnej taryfy celnej i unijnego systemu preferencji, z którego jednak w 2007 roku Białoruś została wyłączona.

 

Informacje kwartalne dot. podstawowych wskaźników makroekonomicznych gospodarki Białorusi podane są w poniższych plikach.