Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuUC i WOG Białorusi, Rosji i Kazachstanu w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, grudzień 2011

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 22:46:57
polska, białoruś

UC i WOG Białorusi, Rosji i Kazachstanu w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, grudzień 2011

UNIA CELNA

i

WSPÓLNY OBSZAR GOSPODARCZY BIAŁORUSI, ROSJI I KAZACHSTANU

w ramach

EUROAZJATYCKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ

1. Definicje

Wspólny Obszar Celny - (WOC) - terytorium państw-uczestników Unii Celnej, na którym nie jest stosowane cło i ograniczenia o charakterze gospodarczym wobec towarów pochodzących z tego terytorium, a także towarów z krajów trzecich, dopuszczonych do swobodnego obrotu na tym terytorium (obecnie - Republika Białorusi, Kazachstan, Rosyjska Federacja).

Wspólny Obszar Gospodarczy - (WOG) - obszar, składający się z terytoriów państw-uczestników WOG (od 01.01.2012 r. - Republika Białorusi, Kazachstan, Rosyjska Federacja), na którym funkcjonują mechanizmy regulowania gospodarek, oparte na jednolitych zasadach, zapewniające swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i siły roboczej oraz prowadzona jest wspólna polityka w zakresie handlu zagranicznego, fiskalna, finansowo-kredytowa, walutowa i skoordynowana w takiej mierze i w takiej wielkości, w jakiej to jest niezbędne dla zapewnienia równoprawnej konkurencji i utrzymania stabilności makroekonomicznej. WOG stanowi bardziej głęboki stopień integracji gospodarek państw członkowskich Unii Celnej.

Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza - (EaWG), zwana także Euroazjatycką Unią Gospodarczą (ros. Евразийское экономическое сообщество, ЕврАзЭС) jest organizacją powołaną w październiku 2000 w Biszkeku i zrzeszającą pięć państw należących do WNP - Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Federacja Rosyjska i Tadżykistan.
W zamyśle strony rosyjskiej wspólnota powinna się stać motorem w zacieśnieniu współpracy gospodarczej (stworzenie WOG na obszarze postradzieckim) i współpracy w dziedzinie pomocy humanitarnej na obszarze WNP.

EaWG jest wzorowana na dzisiejszej Unii Europejskiej. Ma osobowość prawną, była zarejestrowana w ONZ. W 2003 otrzymała status obserwatora przy Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

2. Geneza

Umowa z dnia 24 września1993 r. o powołaniu unii gospodarczej, opracowana w ramach WNP, jako jeden z etapów integracji, przewidywała utworzenie Unii Celnej.

W 1995 r. zostało zawarte Porozumienie o Unii Celnej między Rosyjską Federacją i Republiką Białorusi, do którego później przyłączyły się Kazachstan i Kirgizja.

Stronami Umowy o Unii Celnej i Wspólnym Obszarze Celnym, podpisanej 26 lutego 1999 r., zostały Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan, a od roku 2006 - Uzbekistan.

W 2010 r., z dniem 1 stycznia Republika Białorusi, Kazachstan i Rosyjska Federacja zaczęły stosować w handlu zagranicznym z krajami trzecimi Wspólną Taryfę Celną (na podstawie Wspólnej Nomenklatury Towarowej) oraz wspólne środki regulowania pozataryfowego, jak również uporządkowały ulgi taryfowe i preferencje dla towarów z krajów trzecich.

W 2010 r., z dniem 1 lipca zniesiono odprawę celną na terytoriach Rosji i Kazachstanu w handlu wzajemnym, a z dniem 6 lipca - również na terytorium Białorusi (poza niektórymi wyjątkami).

Do dnia 1 lipca 2011 r. zostały usunięte podstawowe rozbieżności między państwami członkowskimi w zakresie ceł na odrębne towary (m.in. na ropę i produkty ropopochodne, samochody osobowe); ujednolicony został tryb prawny handlu z krajami trzecimi; zniesiona została kontrola celna na rosyjsko-kazachstańskiej i rosyjsko-białoruskiej granicy.

WOG zaczyna funkcjonować z dniem 1 stycznia 2012 r., a jego ukształtowanie powinno zostać zakończone do dnia 1 lipca 2012 r. Bazę prawną WOG stanowi na ten moment ok. 18 porozumień międzynarodowych.

Podstawowe akty prawne dotyczące tematu, podane są w Załączniku do niniejszego opracowania.

3. Zmiany dla podmiotów gospodarczych

3.1 Przemieszczanie towarów, załatwianie formalności celnych, kontrola celna

Państwa członkowskie Unii Celnej (UC) zaczęły stosować w handlu zagranicznym z krajami trzecimi Jednolitą Taryfę Celną (na podstawie Wspólnej Nomenklatury Towarowej) oraz wspólne środki regulowania pozataryfowego, jak również uporządkowały ulgi taryfowe i preferencje dla towarów z krajów trzecich.

Klasyfikację towarów zaczęto prowadzić zgodnie ze Wspólną Nomenklaturą Towarową działalności gospodarczej z zagranicą Unii Celnej. Cła wwozowe zaczęto pobierać według stawek Wspólnej Taryfy Celnej UC (od 01.01.2010 r.).

Podstawę nowych ceł w 92% stanowiły stawki ceł rosyjskich. Do 1 stycznia 2010 r. stopień unifikacji taryf celnych Republiki Białorusi i Rosyjskiej Federacji wynosił 95%.
W związku z tym, z wejściem w życie Wspólnej Taryfy Celnej UC w regulacjach taryfowo-celnych Republiki Białorusi nie zaszły istotne zmiany. Z ponad 11 tys. dziesięciocyfrowych pozycji towarowych Wspólnej taryfy celnej, stawki ceł wwozowych na poziomie taryfy celnej Republiki Białorusi zachowało ok. 8300 pozycji (ok. 75%).

Obniżenie stawek nastąpiło w przypadku ok. 2100 pozycji towarowych (ok. 18%). Obniżeniu uległy stawki celne na następujące pozycje: wełna (5% zamiast 10-15%), dywany (20% zamiast 30%), odzież, nakrycia głowy (10% zamiast 20%), obuwie (10% zamiast 15%), silniki turboodrzutowe, baterie, akumulatory, maszyny rolnicze (siewniki, sadzarki, kosiarki i inne), maszyny do szycia, klimatyzatory (0% zamiast 10-15%), autobusy do przewozów międzynarodowych (nowe, Euro-4 i wyżej), samoloty cywilne (0% zamiast 20%) oraz niektóre inne.

Stawki na ok. 800 pozycji (ok. 7%) uległy zwiększeniu. Podniesieniu uległy stawki celne na następujące rodzaje towarów: mięso zwierząt hodowlanych i drób (25-80% zamiast 15%), mleko i wyroby mleczarskie (20% zamiast 15%), ryż, kasze zbożowe (0,12 euro zamiast 0,07 euro), rury stalowe (15-20% zamiast 5-15%), silniki diesla, silniki elektryczne, kombajny zbożowe, ciągniki siodłowe (25-30% zamiast 5-15%), samochody osobowe (1,2-5,8 euro/cm³ zamiast 0,35-2 euro/cm³ pojemności silnika), wywrotki (25% zamiast 5%), samochody ciężarowe (25% zamiast 5-10%) oraz niektóre inne.

Na odrębne pozycje towarowe termin wprowadzenia wspólnych stawek jednolitej taryfy celnej dla Białorusi został przesunięty. Na przykład, od dnia 01.07.2011 r., zamiast obowiązujących we wcześniejszym okresie przejściowym specjalnych, ulgowych stawek celnych, zaczęły obowiązywać wspólne stawki jednolitej taryfy celnej na takie pozycje Nomenklatury Towarowej UC jak 0808, 4701 00, 4704, 7604, 7605, 7606, 7608.
Na samochody osobowe dla osób fizycznych cło zostało zwiększone dopiero od 01.07.2011 r.

Przyznanie ulg taryfowych było możliwe tylko w przypadkach, określonych przez ustawodawstwo UC (Porozumienie o wspólnych regulacjach celno-taryfowych z dnia 25.01.2008r. oraz na podstawie decyzji Komisji UC, podejmowanych drogą konsensusu; podstawowym takim dokumentem jest Decyzja Komisji Unii Celnej z dnia 27.11.2009 r. nr 130 „O wspólnych regulacjach celno-taryfowych Unii Celnej Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Rosyjskiej Federacji"). W związku z powyższym, od 1 stycznia 2010 r. nie są stosowane ulgi taryfowe, które przed wskazaną datą były przewidziane przez ustawodawstwo krajowe, i które nie są zgodne z wymienionymi aktami.

Nie jest stosowana stawka cła wwozowego w wysokości 0% wobec niektórych materiałów i surowców, ustanowiona wcześniej Dekretem Prezydenta RB z dnia 05.05.2009 r. nr 233 na okres od 13 maja 2009 r. do 12 lutego 2010 r. (nasiona kukurydzy, substytuty masła kakao, siarczki sodowe, witaminy A, C, E i ich pochodne, silniki spalinowe o mocy ponad 200 kW, akcesoria montażowe do montażu przemysłowego środków transportu lądowego i in.).

Zniesione są również ulgi (stawka celna 0%) na urządzenia technologiczne, wykaz których został określony w Dekrecie Prezydenta RB nr 497 z dn. 08.10.2009 r. na okres od 1 lipca 2009 r. do 31 marca 2010 r. (około 200 pozycji: turbiny do wytwarzania energii elektrycznej na parze wodnej, urządzenia chłodnicze i mrożące pozostałe, dźwigi wieżowe, maszyny do szycia pozostałe, automaty tokarskie, prasy hydrauliczne pozostałe, elektromagnesy i in.).

Zniesiono ulgi (stawka 0%), wprowadzone Dekretem Prezydenta RB nr 320 z dnia 18.06.2009 r. wobec ciągników siodłowych klasy EURO-5 (od momentu wyprodukowania których upłynęło nie więcej niż rok) na okres od 4 lipca 2009 r. do 3 kwietnia 2010 r.

W tym samym czasie, w myśl ustawodawstwa UC, w Republice Białorusi pojawiły się nowe ulgi. Zwolniona jest z cła wwozowego i VAT-u grupa towarów NT UC, odnoszących się do urządzeń technologicznych, akcesoriów montażowych i części zamiennych do nich oraz urządzenia, wwożone na terytorium Republiki Białorusi w postaci aportu do kapitału założycielskiego nowotworzonych podmiotów gospodarczych. Wspomniana ulga nie rozpowszechnia się na szereg podmiotów gospodarczych, wykaz których jest określony przez ustawodawstwo (banki, poza bankowe organizacje kredytowo-finansowe, fundusze inwestycyjne, organizacje ubezpieczeniowe, zawodowi uczestnicy rynku papierów wartościowych, rezydenci Parku Wysokich Technologii w Mińsku i Wolnych Stref Ekonomicznych, organizacje, stosujące uproszczony system opodatkowania, oraz organizacje, prowadzące określone rodzaje działalności).

Szereg pozycji z wykazu urządzeń technologicznych, wwożonych do Białorusi w postaci aportu do kapitału założycielskiego i zwalnianych w związku z tym z cła wwozowego, pokrywa się z wykazem urządzeń technologicznych, zwolnionych z cła wwozowego do 1 stycznia 2010 r., i ta lista nawet aktualnie uległa rozszerzeniu.

Nadal zwalniane są z uiszczenia cła wwozowego środki transportowe, realizujące przewozy międzynarodowe ładunków, bagażu i pasażerów, jak również przedmioty zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz sprzęt, paliwo, żywność i inny majątek, niezbędny dla ich normalnej eksploatacji podczas ruchu, w punktach pośredniego zatrzymania się lub nabyty za granicą w związku z likwidacją awarii (uszkodzenia) tych pojazdów. Z cła wwozowego zwalniane są również towary, wwożone przez osoby fizyczne, za wyjątkiem zabronionych do wwozu, nie przeznaczone dla działalności produkcyjnej lub innej przedsiębiorczej.

Pojazdy samochodowe, wyposażone w silniki, pozycja towarowa NT UC 8703 (włącznie z samochodami osobowymi), wyprodukowane przez podmioty gospodarcze państw członkowskich UC, oraz pozycje NT UC 8701, 8702, 8704, 8705 (włącznie z ciągnikami, autobusami, wywrotkami, żurawiami samochodowymi) zwolnione są z cła wwozowego pod warunkiem, że wyprodukowane są przez podmioty gospodarcze państw członkowskich UC.

Regulacje szczególne obowiązują w przypadku produktów ropopochodnych. Rosyjska ropa i produkty ropopochodne są dostarczane na Białoruś bezcłowo i bez ograniczeń ilościowych. Cła eksportowe z tytułu przetwórstwa ropy rosyjskiej Białoruś powinna przekazywać do budżetu rosyjskiego. Przy tym Białoruś może też eksportować własną ropę i cło przekazywać do własnego budżetu. Porozumienie nie ma zastosowania do ropy z krajów trzecich i do wytworzonych z niej produktów, co czyni dla Białorusi korzystnymi projekty, związane z przetwórstwem ropy z krajów trzecich (na przykład z Azerbejdżanu i Wenezueli).

W wyniku utworzenia WOC nastąpiło przesunięcie kontroli celnej na granice zewnętrzne unii. Tym sposobem kontrola celna bezpośrednio na granicy białorusko-rosyjskiej i rosyjsko-kazachstańskiej została zniesiona (od 01.07.2011 r.).

Wobec towarów, pochodzących z tego terytorium, oraz wobec towarów z krajów trzecich, dopuszczonych do swobodnego obrotu na tym obszarze, nie są stosowane cła i ograniczenia o charakterze gospodarczym (od 01.07.2010 r. na terytoriach Rosji i Kazachstanu, a od 06.07.2010 r. również na terytorium Białorusi).

Czas załatwienia formalności celnych na towary, wwożone na terytorium UC, skrócono do 1 dnia.

Zwalniane są z cła wwozowego towary, wwożone na adres jednego odbiorcy od jednego nadawcy na podstawie jednego listu przewozowego, ogólna wartość celna których nie przekracza 200 euro w ekwiwalencie.

W stosunkach między Republiką Białorusi i krajami WNP, Gruzją i Serbią zachowany zostaje tryb strefy wolnego handlu.

3.2. Certyfikacja, deklarowanie

Utworzony został jednolity wykaz wyrobów, podlegających obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności w ramach UC z wystawieniem jednolitych dokumentów.
Po uzyskaniu takiego dokumentu na Białorusi, białoruski dostawca może bez przeszkód dostarczać towar do innych krajów UC, bez konieczności otrzymania analogicznego dokumentu w kraju dostawy.

Na wyroby włączone do Jednolitego Wykazu, do 01.01.2012 r. można uzyskiwać certyfikat zgodności (deklarację zgodności) na podstawie Jednolitych Wzorów lub ustawodawstwa krajowego. Na wyroby zagraniczne z krajów trzecich, deklaracja zgodności na podstawie Jednolitych Wzorów nie jest wymagana. Uzgodniono zasadę wzajemnego uznawania protokołów badań. Obecnie zasada ta ma zastosowanie tylko wobec produkcji, wytworzonej na terytorium krajów UC.

Poza certyfikacją obowiązkową, stopniowo wprowadza się deklarowanie zgodności. Podmiot białoruski uprawniony jest do samodzielnego uznania deklaracji zgodności towaru z innego kraju UC (wcześniej taką deklarację mógł uznać tylko podmiot będący rezydentem kraju sprzedaży towaru).

W ramach UC od dnia 1 lipca 2010 r. obowiązuje jednolity system certyfikacji (potwierdzenia zgodności) towarów. Jeżeli wcześniej dostawcy byli zobowiązani do sporządzenia narodowych certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności na wyroby podlegające obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności, to od ustalonej daty, dla zorganizowania dostaw, wystarczy posiadać jednolite dokumenty potwierdzające: certyfikat jednolitego wzoru UC lub deklarację zgodności jednolitego wzoru UC.

Deklaracja zgodności jest to dokument, którym producent (upoważniona przez producenta osoba, dostawca, sprzedawca) potwierdza zgodność wprowadzanego do obrotu wyrobu z wymogami regulaminów technicznych UC.

Certyfikat zgodności jest to dokument, którym organ ds. certyfikacji (oceny /potwierdzenia) zgodności) potwierdza zgodność wprowadzanego do obrotu wyrobu z wymogami regulaminów technicznych UC.

Wydawanie certyfikatów zgodności Jednolitego wzoru i rejestrację deklaracji zgodności Jednolitego wzoru dokonują organy ds. certyfikacji państw członkowskich UC, włączonych do Jednolitego Rejestru organów ds. certyfikacji i laboratoriów badawczych (centrów). Wykaz takich organów dla każdego państwa członkowskiego UC jest dostępny na stronie http://www.tsouz.ru/.

Wydawanie certyfikatów zgodności i rejestracja deklaracji zgodności Jednolitego wzoru jest dokonywane wg zasad systemów narodowych państw członkowskich UC.

Dla jednolitego systemu certyfikacji nie ma różnicy, czy towar jest importowany, czy jest produkowany na obszarze UC. Decyzja Komisji UC nr 620 z dnia 07.04.2011 r. zatwierdza jednolity wykaz produkcji, podlegającej obowiązkowej ocenie (potwierdzeniu) zgodności w ramach UC.

Jednolity wykaz produkcji nie zamienia regulacji narodowych, nie jest przedmiotem samokontroli ze strony państwa członkowskiego UC, jedynie ustala te pozycje, wobec których prawo narodowe państw członkowskich UC jest zharmonizowane. Jednak po otrzymaniu, na przykład na Białorusi, dokumentu ustalonego wg jednolitego wzoru o potwierdzeniu zgodności (certyfikatu lub deklaracji) tych pozycji, białoruski podmiot nie musi dodatkowo potwierdzać zgodności swojej produkcji w upoważnionych organach Rosji lub Kazachstanu - towar może być swobodnie skierowany do sprzedaży.

W wykazie zatwierdzonym Decyzją Komisji UC zawarte są następujące grupy towarów ze wskazaniem sposobu potwierdzenia zgodności dla nich (niżej podano wykaz grup towarów):

1. Urządzenia o niskim napięciu:

Wyroby elektrotechniczne - certyfikacja;

Maszyny oraz urządzenia do mechanizacji prac kuchennych - certyfikacja;

Urządzenia do kontroli mikroklimatu i łagodnego ciepła - certyfikacja;

Urządzenia sanitarno-higieniczne - certyfikacja;

Narzędzia ręczne elektromechaniczne z wbudowanym silnikiem elektrycznym - certyfikacja;

Inne urządzenia elektryczne do użytku domowego - certyfikacja;

2. Aparatura radioelektroniczna do użytku domowego:

Aparatura radioelektroniczna do użytku domowego zasilana z sieci AC - certyfikacja;

3. Wyroby oświetleniowe:

Lampy - certyfikacja;

Lampki - certyfikacja;

Akumulatory i baterie akumulatorowe - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

4. Sprzęt gospodarstwa domowego działający na paliwie twardym, ciekłym i gazowym:

Aparaty grzejne i grzewcze - certyfikacja;

5. Sprzęt komputerowy:

Komputery PC oraz sprzęt komputerowy- certyfikacja;

6. Produkcja stosowana w branży drogowej:

Materiały do robót drogowych - certyfikacja;

7. Sprzęt rolniczy:

Sprzęt rolniczy - certyfikacja;

8. Wyroby przemysłu lekkiego:

Obuwie specjalne - certyfikacja;

Ubrania specjalne - certyfikacja;

Wyroby przemysłu lekkiego inne - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

9. Zabawki i towary dla dzieci:

Zabawki - certyfikacja;

Towary dla dzieci - certyfikacja;

10. Wyroby tytoniowe:

Wyroby tytoniowe - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

11. Zegarki:

Zegarki elektryczne i elektroniczne zasilane z sieci AC - deklarowanie zgodności na podstawie własnych dowodów;

12. Łodzie o małych rozmiarach:

Łodzie o małych rozmiarach - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

13. Meble (za wyjątkiem wyprodukowanych wg szkiców i rysunków zamawiającego):

Meble - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

14. Opakowania szklane:

Opakowania szklane do konserw i płynów spożywczych - deklarowanie zgodności na podstawie własnych dowodów;

15. Środki do pakowania:

Wieczka metalowe - deklarowanie zgodności na podstawie własnych dowodów;

16. Naczynia:

Naczynia (dla dorosłych) - deklarowanie zgodności na podstawie własnych dowodów;

Naczynia (dziecięce) - certyfikacja;

17. Pasze dla zwierząt, drobiu i ryb:

Pasze, w tym produkowane z wykorzystaniem urządzeń ruchomych - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

Dodatki do paszy zawierające białka - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

18. Środki ochrony indywidualnej:

Środki ochrony narządów słuchu, dróg oddechowych, oczu, głowy, twarzy - certyfikacja;

18. Produkty ropopochodne:

Oleje silnikowe i transmisyjne w opakowaniu handlowym (o pojemności nie przekraczającej 5 litrów) do użytku codziennego - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

19. Środki czyszczące:

Środki syntetyczne do mycia, prania bielizny, mydło, proszki do prania - deklarowanie zgodności na podstawie własnych dowodów;

20. Wyroby sanitarno-techniczne:

Wyroby sanitarno-techniczne - deklarowanie zgodności na podstawie własnych dowodów;

20. Gotowe produkty żywnościowe:

Wyroby z ryb i inne towary żywnościowe - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

21. Perfumy i kosmetyki:

Perfumy i kosmetyki - deklarowanie zgodności na podstawie dowodów otrzymanych przy udziale strony trzeciej;

24. Części zamienne do mechanicznych środków transportu - certyfikacja;

25. Zapałki:

Zapałki przeznaczone do użytku domowego - deklarowanie zgodności na podstawie własnych dowodów;

W perspektywie podstawową formą potwierdzenia zgodności produkcji w ramach UC stanie się deklarowanie zgodności. Realizowane będzie na podstawie wspólnego ustawodawstwa technicznego, przede wszystkim - technicznych regulaminów, które w tej chwili przechodzą trudną drogę uzgodnień. W ciągu pierwszego półrocza 2011 r. z 47 zaplanowanych regulaminów żaden nie był przyjęty z powodu rozbieżności pomiędzy stronami.

Na wyroby, które są włączone do Jednolitego Wykazu i podlegają obowiązkowej certyfikacji, producenci i importerzy mają prawo otrzymania certyfikatu zgodności kraju przeznaczenia towaru, który będzie obowiązywał tylko na terytorium tego kraju, lub certyfikat zgodności Jednolitego wzoru, który będzie obowiązywał na terytorium wszystkich państw członkowskich UC bez ponownego przepisywania go na certyfikat narodowy.

Produkcja, która nie jest włączona do Jednolitego Wykazu, podlega obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności zgodnie z narodowym ustawodawstwem państwa członkowskiego UC.

Taki stan będzie zachowany do dnia 01.01.2012 r., póki nie będą zatwierdzone regulaminy techniczne UC, po czym będzie wydawany jednolity certyfikat lub jednolita deklaracja zgodności na całą produkcję.

3.3. Rozliczenia, płatności

Narodowy Bank Republiki Białoruś odwołał ograniczenia dotyczące dokonywania przedpłat na rzecz podmiotów z Rosji i Kazachstanu. W drodze przypomnienia podajemy, że zakaz dokonywania przedpłat na rzecz nierezydentów, jako ogólna reguła, został wprowadzony na mocy Rozporządzenia Zarządu NB RB z dnia 11 listopada 2008 r. nr 165.

3.4. Podatki

Unifikacja opodatkowania w ramach WOG na razie nie jest przewidywana.

Państwa członkowskie UC skoordynowały zasady ściągania tylko podatków pośrednich (Porozumienie o zasadach pobierania podatków pośrednich w eksporcie i imporcie towarów, wykonaniu robót, świadczeniu usług w UC z dn. 25.01.2008 r.). Jednocześnie w stosunkach pomiędzy Rosją a Białorusią wcześniej już funkcjonowało porozumienie o podatkach pośrednich z dn. 15.09.2004 r. (Porozumienie 2004 r.).

Przy eksporcie towarów w ramach UC stosowana jest stawka VAT 0% i/lub zwolnienie z opłaty podatku akcyzowego pod warunkiem złożenia w organie skarbowym kraju eksportera określonych dokumentów w ciągu 180 dni kalendarzowych.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. wykaz dokumentów, niezbędnych do złożenia w organie skarbowym, jest sprowadzony do jednego oświadczenia o wwozie towaru.
Inne dokumenty mogą być wymagane tylko podczas kontroli lub z powodu innej konieczności. Zgodnie z wcześniej obowiązującym trybem należało złożyć wyciąg bankowy o zapłacie za towar i inne dokumenty, a termin wynosił 90 dni.

W przyszłości możliwa jest całkowita rezygnacja ze składania jakichkolwiek dokumentów do organów skarbowych w związku z rozwojem systemu oprogramowania dla wymiany informacji pomiędzy organami skarbowymi i celnymi krajów UC.

Podatki pośrednie wpłacane są według zasady kraju przeznaczenia towaru, tj. przez płatnika w kraju importera.

Co do robót i usług, to miejscem ich realizacji uznaje się siedzibę nabywcy. W ten sposób podatki pośrednie od robót i usług uiszczane są w kraju ich odbiorcy (nabywcy).

W praktyce organizacje handlowe spotykają się z komplikacjami w kwestii podwójnego opodatkowania, dotyczącego podatków pośrednich ze strony organów skarbowych, szczególnie na terytorium Rosyjskiej Federacji. Często podczas dostaw importowych z Rosyjskiej Federacji na Białoruś, organy skarbowe Rosji mają zastrzeżenia do przedłożonych dokumentów, wyznaczają dodatkowe kontrole z żądaniem udostępnienia dużej ilości dokumentów, określają sumy podatków i sankcji karnych w trybie bezspornym, blokują rachunki bankowe i, w związku z tym, pracę firm rosyjskich. W rezultacie odzyskanie kwot podatków od sprzedaży eksportowej udaje się z reguły tylko w trybie sądowym po kilku latach.

3.5. Konkurencja, rozwój

Likwidacja barier celnych w handlu z Rosyjską Federacją i Kazachstanem, unifikacja regulacji taryfowych i pozataryfowych, uproszczenie trybu potwierdzenia jakości wyrobów i innych procedur, głębsza integracja państw unijnych w sferze gospodarczej spowoduje, że wielcy „gracze" rynku Rosji i Kazachstanu będą w prostszy sposób wchodzić na towarowe i inne rynki Białorusi. Wskutek różnic w poziomach rozwoju przedsiębiorstw, skali handlu, wartości zasobów energetycznych, duża ilość białoruskich struktur handlowych okaże się niezdolna do konkurowania z bardziej rozwiniętymi firmami rosyjskimi.

Jednocześnie przy posiadaniu tańszej i w miarę wystarczająco wykwalifikowanej siły roboczej, taniego surowca i montażowych niektórych elementów kooperacyjnych oraz pod warunkiem zreformowania ustawodawstwa skarbowego, Białoruś może być sprzyjającym terenem do ulokowania produkcji (budowy zakładów i in.) z dalszą sprzedażą wyrobów do krajów UC.

Dzięki sytuacji geopolitycznej Białorusi, korzystna jest budowa na jej terytorium centrów transportowo-logistycznych, dużych przestrzeni magazynowych dla przedsiębiorstw, importujących towary z Europy do krajów UC i odwrotnie.

3.6. Ceny towarów na rynkach wewnętrznym i zewnętrznym

Otwarcie granic z krajami UC daje białoruskim przedsiębiorcom więcej możliwości w zakresie sprzedaży własnych towarów do Rosji i Kazachstanu. Z powodu dewaluacji na Białorusi w 2011 r., ceny na wiele pozycji towarowych stają się niższe od cen analogicznych towarów w Rosji i Kazachstanie, co stymuluje ich eksport według cen rynkowych krajów UC. Jednocześnie Republika Białorusi, realizując politykę społeczną i wykorzystując w tym celu środki administracyjne, aktywnie wpływa na to, aby rynek Białorusi był nasycony dostateczną ilością towarów białoruskich producentów i ogranicza wzrost cen na takie towary na rynku wewnętrznym.

Wspomniane oddziaływanie na rynkowe kształtowanie cen może doprowadzić do deficytu pewnych towarów na Białorusi, prób nieoficjalnego wywozu towaru na eksport, i obniżenia jakości towarów oferowanych dla rynku białoruskiego.

3.7. „Lewy towar"

Wskutek otwarcia granicy celnej z Rosyjską Federacją i Kazachstanem, uproszczenia obrotu dokumentów na wwóz towaru z terytorium Rosji, przypuszcza się, że ilość tzw. „lewego' towaru (towaru o złej jakości, wyprodukowanego w warunkach chałupniczych, nielegalnie/półlegalnie wwiezionego z terytorium Chin, itp.), wwożonego z terytorium Rosji, znacznie wzrośnie.

3.8. Przeniesienie biznesu do RF

Po rozpoczęciu funkcjonowania UC w szerokim zakresie wielu białoruskich biznesmenów przeniosło formalnie swój biznes do Rosji - założyli tam spółki ze wszystkimi niezbędnymi zezwoleniami, kontynuując przy tym pracę na rynku białoruskim.
Dotyczy to przeważnie biznesu w sferze pośrednictwa.

Przesądzać w sposób kardynalny o plusach i minusach podjęcia takiej decyzji jest za wcześnie i nie jest to proste, lecz należy zaznaczyć, że w zasadzie zarówno handlowe, jak i skarbowe ustawodawstwo Białorusi i Rosji jest dosyć podobne, z tym tylko wyjątkiem, że system skarbowy Rosji jest bardziej niż białoruski zaawansowany w kontekście uproszczenia (co nie jest bez znaczenia dla białoruskich biznesmenów). System skarbowy Białorusi uznawany jest za skomplikowany i zajmuje ostatnie 183 miejsce w rankingu Banku Światowego „Doing Business-2011" w zakresie opodatkowania. Dla porównania - Kazachstan w tymże rankingu ma 39 miejsce, Rosyjska Federacja - pozycję 105.

Na Białorusi również jest odczuwalnie wyższa niż u pozostałych członków UC ogólna skala obciążenia podatkowego. Według ocen specjalistów wynosi ona 80,4% od zysku, podczas gdy w Rosyjskiej Federacji - 46,5%, w Kazachstanie - 29,6%.

Między krajami UC występują istotne różnice w stawkach podatku VAT. Na Białorusi VAT od 2010 r. wynosi 20%. W Rosyjskiej Federacji stawka wynosi 18%, a w Kazachstanie zaledwie 12%.

Zachowanie obecnego systemu opodatkowania na Białorusi będzie sprzyjało stopniowemu przemieszczeniu się prywatnego biznesu na terytoria innych członków UC.

Do podstawowych atutów założenia (rejestracji) własnego biznesu w Rosji (zamiast na Białorusi) należy odnieść wyższy stopień swobody przedsiębiorczości, niższy poziom ryzyk (walutowych, finansowych), względnie stabilne regulacje działalności podmiotów gospodarczych, uproszczony tryb relacji z organami kontrolnymi.

Do minusów można odnieść nadal wysoki poziom korupcji i przestępczości.

Przy tym nie istnieją żadne istotne przeszkody dla przemieszczenia się biznesu do Rosji. Dotyczy to również trybu założenia firm, przepływu majątku i pieniędzy oraz innych aspektów biznesu.

3.9. Inne porozumienia w ramach WOG

Ustalane są jednolite przepisy udzielania subwencji dla produkcji przemysłowej. Specjalne porozumienie przewiduje okres przejściowy do 2017 roku, w ciągu którego państwa-uczestnicy porozumienia będą mogli stosować subwencje szczególne według własnego uznania, z zawiadomieniem pozostałych stron. Jeśli spór nie zostanie uregulowany w toku negocjacji, strona będzie miała prawo zwrócić się do sądu EaWG.

Specjalne porozumienie w kwestiach gazowych przewiduje, że strony powinny zapewnić osiągnięcie rynkowych (równoważnych) cen na gaz na terytoriach wszystkich państw-uczestników WOG nie później niż do 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z Porozumieniem, „Beltransgaz" i „Gazprom" powinni przygotować w 2011 r. kontrakt, przewidujący kształtowanie cen na gaz dla Białorusi w latach 2012-2014 z uwzględnieniem planowanego etapami wyjścia Rosji na równoważne ceny na gaz od 1 stycznia 2015 r.

Przy tym Strona Kazachstańska zapewnia przeprowadzenie stopniowego podniesienia cen sprzedaży gazu na terytorium Republiki Kazachstanu do poziomu, porównywalnego z cenami na gaz na terytorium Rosyjskiej Federacji.

Specjalne porozumienie przewiduje, że Białoruś w ramach WOG uzyska dostęp do rynków zamówień publicznych RF i Kazachstanu, wielkości których są znacznie większe, niż rynek zamówień publicznych na Białorusi. Z kolei firmy z Rosji i Kazachstanu otrzymają dostęp do systemu zamówień publicznych w Republice Białorusi.

Specjalne porozumienie w kwestii państwowego wsparcia rolnictwa przewiduje, że wysokość subwencji nie będzie przekraczała 10 % (obliczana, jako stosunek procentowy wielkości wsparcia państwowego rolnictwa do wartości brutto ogółu wyprodukowanych artykułów rolniczych). Dla Białorusi ustalony jest okres przejściowy.
Etapowo do 2016 roku Białoruś zobowiązuje się obniżyć poziom wsparcia z 16 do 10% wartości brutto wyprodukowanych artykułów rolniczych.

Porozumienie o handlu usługami i inwestycjach przewiduje stosowanie trybu krajowego w sektorach usług, zniesienie obowiązujących ograniczeń i wydanie zakazu wprowadzania nowych ograniczeń wobec przekazów i płatności w ramach dokonywanych operacji bieżących i kapitałowych w związku z założeniem i działalnością firm oraz handlem usługami. Każda strona zapewni na swoim terytorium osobom drugiej strony dla udziału w prywatyzacji tryb nie mniej sprzyjający, niż udzielony własnym osobom prawnym i fizycznym.

Strony do 1 stycznia 2013 r. dokonają unifikacji taryf na usługi w zakresie przewozu ładunków na terytorium własnego kraju w podziale na rodzaje transportu: eksportowy, importowy.
Od początku 2013 r. przy przewożeniu ładunków z jednego państwa tranzytem przez terytorium drugiego państwa każda ze stron będzie stosowała zunifikowaną taryfę.

4. Zmiany dla obywateli białoruskich

4.1. Przepływ siły roboczej

Dla obywateli państw członkowskich przewidywane są znaczne preferencje: pracodawca ma prawo do zatrudnienia specjalistów zagranicznych z państw członkowskich UC bez otrzymania specjalnego zezwolenia na pracę, sami migranci również będą zwolnieni z obowiązku jego posiadania. Ustalono, że zatrudnienie migrantów z państw UC będzie odbywać się poza kwotami ustalonymi dla pracowników zagranicznych.
Poza tym, obywatele państw UC zwolnieni są z rejestracji w miejscu pobytu w ciągu 30 dni od daty wjazdu, a termin czasowego pobytu jest ograniczony tylko terminem obowiązywania umowy o pracę. Przy tym w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy pracownik-obcokrajowiec ma prawo w ciągu 15 dni zawrzeć nową umowę, w tym z innym pracodawcą. Porozumienie o statusie prawnym pracowników migracyjnych i członków ich rodzin w ramach UC reguluje status prawny migrujących i członków ich rodzin, kwestie ochrony społecznej, oraz ustalenie trybu świadczenia pracy.

4.2. Przemieszczanie towarów

Od dnia 6 lipca 2010 r. dla obywateli RB zostały zmienione zasady dot. wwozu towarów z zagranicy do państw UC. Osoby fizyczne bez uiszczania opłat celnych i podatków mogą przywozić w bagażu podręcznym i bagażu przewożonym oddzielnie towary (za wyjątkiem środków transportu), których ogólna wartość nie przekracza równowartości 1,5 tys. EUR, i których ogólna waga nie przekracza 50 kg (wcześniej do RB obywatele mogli bezcłowo wwozić do 35 kg na sumę nie przekraczającą 1 tys. EUR). Jeżeli normy są przekroczone, to od części przekraczającej normę naliczana jest jednolita stawka opłat celnych i podatków w wysokości 30% wartości celnej podanych towarów, ale nie mniej niż 4 EUR za kilogram.

Napoje alkoholowe i piwo można przewozić w ilości nie przekraczającej 3 litrów na jedną osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat. W przypadku przekroczenia normy (od trzech do pięciu litrów włącznie) opłaty celne pobierane są wg jednolitej stawki w wysokości 10 EUR za litr.

Tytoń i wyroby tytoniowe można przewozić w ilości nie przekraczającej 200 papierosów, lub 50 cygar (cygaretek), lub 250 gramów tytoniu, lub tych towarów w asortymencie o wadze ogólnej nie przekraczającej 250 gramów na jedną osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat.

4.3. Przepływ środków pieniężnych

Również od dnia 6 lipca 2010 r. na Białorusi stosowane są postanowienia umowy międzynarodowej dot. trybu przepływu środków pieniężnych w formie gotówki i (lub) innych środków płatniczych przez osoby fizyczne przez granicę celną UC.

Przypomnijmy, że wcześniej zgodnie z obowiązującym do 6 lipca ustawodawstwem, obywatele RB powinni byli wypełniać deklarację dot. wwozu waluty w kwocie ponad 10 tys. USD lub wywozu waluty w wysokości od 3 do 10 tys. USD. W przypadku wywożenia z kraju ponad 10 tys. USD były jeszcze wymagane dokumenty zezwalające. W rezultacie przystąpienia do UC obecnie deklarowaniu pisemnemu zarówno podczas wwozu z zewnątrz UC, jak i podczas wywozu poza UC podlega waluta w kwocie przekraczającej 10 tys. USD. Przy tym żadne dokumenty zezwalające nie są wymagane. Jednak, jest równocześnie przewidywane wniesienie do deklaracji celnej dodatkowej informacji o osobie fizycznej, która dokonuje przewozu środków pieniężnych, o pochodzeniu środków pieniężnych w formie gotówki i o celu ich wykorzystania itd.

Przy przemieszczaniu środków pieniężnych w formie gotówki między państwami UC wskazanych ograniczeń, rzecz jasna, nie stosuje się.

4.4. Nieruchomości, grunty

Przy nabywaniu przez obywateli RB w RF nieruchomości, jakiekolwiek dodatkowe ograniczenia, inne niż dotyczące obywateli RF nie są ustalone.

Przy nabywaniu nieruchomości w RB obywatele RF mają takie same prawa, jak obywatele RB. Jednocześnie obywateli RF nie dotyczą ograniczenia w zakupie nieruchomości typu mieszkania w Mińsku, dotyczące innych obcokrajowców.

Na Białorusi obywatele RF, jak i inni obcokrajowcy mogą otrzymać grunty na własność tylko w ramach dziedziczenia. Nabycie własności na innej podstawie jest niedopuszczalne. Grunty także można wydzierżawić na takich samych zasadach, jak
w przypadku innych obcokrajowców.

Z kolei obywatele RB mają prawo nabywania gruntów w RF na równi z obywatelami rosyjskimi z uwzględnieniem ustalonego przez rosyjskie ustawodawstwo wykazu obszarów, które nie mogą być przekazane na własność obcokrajowcom (grunty znajdujące się we własności państwowej lub municypalnej, ziemie uprawne, działki w miastach mające status obiektów specjalnych).

4.5. Ograniczenia dla obywateli RB i RF dot. przekraczania granicy zewnętrznej UC

W przypadku zakazu wyjazdu obywatela Rosji odpowiednia informacja jest skierowana do organów kompetentnych RF i MSW RB. Potem informacja o takim obywatelu włączana jest do listy osób, którym odmówiono zgody na wyjazd z RB, i odpowiednio, wyjazd tych obywateli poza granice RB jest niemożliwy.

Odnośnie zakazu wyjazdu obywatelu Białorusi poza granice UC, w źródłach oficjalnych brak jest takich informacji. Na poziomie UC w tym zakresie nie ma bazy ustawodawczej, jest ona dopiero tworzona. W źródłach oficjalnych brak jest informacji o porozumieniach resortowych między MSW RB i odpowiednimi służbami RF.

4.6. Przekraczanie granicy UC

Obywatele państw członkowskich UC mają prawo do przekraczania granic państwowych na przejściach granicznych oraz w międzynarodowych portach lotniczych, przez które wykonywana jest komunikacja powietrzna pomiędzy państwami członkowskimi UC w trybie priorytetowym uproszczonym, w tym w razie potrzeby - przez stworzone specjalne „korytarze".

4.7. Ochrona własności intelektualnej

Obywatel państwa członkowskiego UC będący właścicielem praw własności intelektualnej ma prawo do ochronę tych praw, jeżeli mogą być one naruszone w związku z przemieszczeniem towarów przez granicę celną UC, lub w przypadku dokonania innych czynności z towarami znajdującymi się pod kontrolą celną. W celu ochrony prawnej w każdym z państw członkowskich UC należy złożyć wniosek do centralnego urzędu celnego o włączenie obiektu własności intelektualnej do Jednolitego Rejestru Celnego obiektów własności intelektualnej państw członkowskich UC.

4.8. Wnioski

Porozumienia i inne dokumenty zawarte i podjęte w celu utworzenia UC i WOG zorientowane są na prowadzenie przez państwa członkowskie jednolitej wspólnej polityki w różnych dziedzinach, zapewnienie równoprawnego (na warunkach nie mniej korzystnych) dostępu podmiotów gospodarczych do rynków towarowych i innych państw członkowskich (zakup i sprzedaż towarów, robót, usług), unifikację regulacji prawnych, zapewnienia równego dostępu obywateli i organizacji do mechanizmów ochrony prawnej w państwach UC.

Utworzenie UC i WOG jest dla Białorusi związane zarówno z zaletami, jak i wadami:

Do negatywnych skutków dla Białorusi należy odnieść:

1. nieprzygotowanie większości białoruskich podmiotów gospodarczych do konkurowania na równi ze spółkami rosyjskimi i kazachstańskimi w wielu branżach gospodarki;

2. nasycenie białoruskiego rynku towarów w znacznym stopniu tanimi towarami, niskiej jakości, wątpliwego pochodzenia.

W dużym stopniu Białoruś nie jest przygotowana do korzystania z dobrodziejstw wynikających z obecności w UC i WOG (na przykład podwyższenie taryf celnych na środki transportu ze względu na brak własnego przemysłu motoryzacyjnego w sektorze samochodów osobowych).

Do pozytywnych momentów związanych z UC i WOG można odnieść:

 1. stopniowy dostęp Białorusi do tańszych nośników energetycznych,
 2. potencjalny wzrost inwestycji w RB w sferę produkcyjną, transportową i logistyczną;
 3. wzrost potencjału eksportowego Białorusi;
 4. uproszczenie obrotu dokumentów i zwiększenie prędkości przemieszczania towarów w handlu wzajemnym państw UC (stworzenie wspólnych regulaminów technicznych, wzajemne uznawanie certyfikatów jakości, zmniejszenie przestoju środków transportu);
 5. uproszczenie trybu poruszania się w granicach UC obywateli państw członkowskich UC w znacznym stopniu rozszerzyło możliwości obywateli RB, w zakresie zatrudnienia i prowadzenia tych rodzajów biznesu, które wymagają regularnych podróży służbowych w państwach UC.

5. Regulacje taryfowe i pozataryfowe w ramach Unii Celnej

Wykaz czasowo obowiązujących w Republice Białorusi stawek celnych, różniących się od stawek celnych Wspólnej taryfy celnej (WTC) Unii Celnej (UC) w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i prognoza ich zmian w okresie do końca pierwszego półrocza 2012 roku.

5.1. Postanowienia ogólne.

Podstawowymi celami utworzenia UC jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów we wzajemnym handlu i sprzyjających warunków handlu z krajami trzecimi, oraz rozwój integracji gospodarczej Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej.

W dniu 27 listopada 2009 roku Rada Międzypaństwowa Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (naczelny organ UC) na poziomie głów państw określiła, że:

- decyzje Komisji - wspólnego stale działającego organu regulacyjnego UC, noszące obowiązkowy charakter dla Republiki Białorusi, Republiki Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej, podlegają bezpośredniemu (bez wydawania krajowych aktów prawnych i/lub innego potwierdzenia) wykonaniu w państwach członkowskich UC;

- zostaje przyjęty Kodeks Celny UC (wszedł w życie z dniem 1 lipca 2010 roku);

- od dnia 1 lipca 2010 roku zostaje zniesione deklarowanie celne wobec towarów przemieszczanych w wewnętrznym handlu pomiędzy członkami UC;

- od 1 stycznia 2010 roku wprowadza się wspólny system regulacji taryfowych.

Do wspólnego systemu regulacji taryfowych UC zalicza się:

- wspólną nomenklaturę towarową UC (jednolite kody taryfy celnej);

- wspólną taryfę celną UC (WTC UC);

- wykaz krajów, wobec których stosowane są systemy preferencji taryfowych UC i towarów, przy wwozie których te preferencje są stosowane;

- wykaz towarów wrażliwych, wobec których decyzje Komisji UC podejmowane są w drodze konsensusu;

- wykaz towarów i stawek, wobec których w okresie przejściowym, przez jedno z państw członkowskich UC stosowane są stawki inne, niż określone w WTC UC.

Umocowanie do prowadzenia dokumentacji określającej regulacje taryfowe zostało nadane Komisji UC.

5.2. Regulacje taryfowe przy wwozie na obszar UC towarów z krajów trzecich.

Do celów naliczenia kwot ceł wwozowych wykorzystywane są stawki określone w WTC UC, o ile Kodeks celny i (lub) umowa międzynarodowa zawarta pomiędzy państwami członkowskimi UC (art. 77 pkt. 2 Kodeksu celnego UC) nie stanowi inaczej.

Stawka celna wwozowa, wyższa lub niższa niż określona w WTC UC może być stosowana przez kraje UC wobec towarów pochodzących z krajów trzecich, w wyjątkowych przypadkach, na podstawie decyzji Komisji UC, która podejmowana jest w trybie określonym w Protokole z dnia 12 grudnia 2008 roku (przyjętego decyzją Rady Międzypaństwowej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej nr 18 z dnia 27 listopada 2009r.) o warunkach i trybie stosowania w wyjątkowych przypadkach stawek celnych wwozowych innych niż stawki WTC UC.

Republika Białorusi i Federacja Rosyjska stosują stawki celne wwozowe określone w WTC UC w pełnym zakresie (bez wyłączeń).

Republika Kazachstanu będzie stosować stawki celne wwozowe określone w WTC UC w pełnym zakresie od 2015 roku. Wykaz stawek i towarów, przy wwozie których na obszar Republiki Kazachstanu stosowane są inne stawki określony jest w Wykazie towarów i stawek, wobec których w okresie przejściowym przez jedno z państw członkowskich UC stosowane są stawki celne wwozowe różniące się od stawek WTC, zatwierdzonym Decyzją Rady Międzypaństwowej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej nr 18 z dnia 27 listopada 2009 roku i Decyzją Komisji UC nr 130 z dnia 27 listopada 2009 roku.

W dniu 27 listopada 2009 roku Rada Międzypaństwowa Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej określiła wykaz towarów, które są zwolnione z cła wwozowego i warunki stosowania takiego zwolnienia (pkt. 6 Decyzji Rady Międzypaństwowej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej nr 18 z dnia 27 listopada 2009r.).

W szczególności z cła wwozowego zwalnia się:

a) wyposażenie technologiczne, akcesoria montażowe i części zamienne do nich, surowce i materiały wwożone do wyłącznego użytku na obszarze państwa członkowskiego UC w ramach realizacji projektu inwestycyjnego odpowiadającego priorytetowemu rodzajowi działalności (sektorowi gospodarki) państwa członkowskiego UC zgodnie z ustawodawstwem tego państwa członkowskiego UC. Komisja UC sporządza i aktualizuje na podstawie propozycji państw członkowskich UC wykaz projektów inwestycyjnych, w celu realizacji których wskazana ulga jest stosowana, wykaz wwożonego wyposażenia technologicznego, akcesoriów montażowych i części zamiennych, wykaz surowców i materiałów (ze wskazaniem ich charakterystyk (właściwości), nazw producentów, rocznej wielkości ich produkcji i zużycia), a także określa tryb kontroli należytego wykorzystania wyposażenia technologicznego, akcesoriów montażowych i części zamiennych, surowców i materiałów;

b) dopuszczalne jest udzielanie ulg taryfowych wobec towarów wwożonych z krajów trzecich w charakterze aportu (wkładu) do kapitału (funduszu) zakładowego wnoszonego przez udziałowca, w okresie określonym w dokumentach założycielskich do uformowania tego kapitału (funduszu) w trybie ustanowionym przez ustawodawstwo państwa członkowskiego UC.

5.3. Zmiany w regulacjach taryfowych przy wwozie towarów na obszar UC od 1.01.2012r.

Zgodnie z decyzją Komisji UC w pierwszej połowie 2012 roku możliwe są zmiany następujących stawek celnych wwozowych:

Kod CN

Nazwa pozycji

Stawka cła wwozowego na 31.10.2011 r.

Prognozowana stawka cła wwozowego

Możliwa data zmiany stawki cła wwozowego

0302 69 990 1

Gromadnik świeży lub chłodzony

0%

10%

19.06. 2012 г.

2510 20 000 0

Naturalne fosforany wapniowe, naturalne fosforany glinowo wapniowe i kreda fosforanowa, mielone

0%

5%

01.01.2012 г.

4810 13 800 9 4810 19 900 0 4810 22 100 0 4810 29 300 0

Niektóre rodzaje papieru i kartonu

5%

15%

23.02.2012 г.

4810 92 100 0

Papier i tektura siarczanowe, wielowarstwowe, każda warstwa bielona

5%

15%

01.09.2012 г.

Zgodnie z decyzjami Komisji UC w I półroczu 2012 roku planowana jest rewizja (zmiana) stawki celnej wwozowej wobec następujących towarów:

Kod CN

Nazwa pozycji

3214 10 100 1

Piana montażowa poliuretanowa w aerozolu

4011

Nowe opony pneumatyczne, gumowe

7105 10 000 0

Pył i proszek diamentowy

8802 40 003 1

Samoloty i pozostałe statki powietrzne o masie własnej powyżej 15000 kg:

O masie własnej ponad 20 000 kg, ale nieprzekraczającej 90 000 kg:

------- Samoloty pasażerskie cywilne z liczbą miejsc nie przekraczającą 50;

8802 40 003 2 8802 40 003 3 8802 40 003 9

Samoloty cywilne pasażerskie z liczbą miejsc powyżej 50, ale nieprzekraczającą 300; pozostałe.

8802 40 004 1

8802 40 004 2 8802 40 004 3

8802 40 004 9

Samoloty i pozostałe statki powietrzne o masie własnej powyżej 15000 kg

o masie własnej powyżej 90 000 kg, ale nieprzekraczającej 120 000 kg:

 • samoloty pasażerskie cywilne z liczbą miejsc nie przekraczającą 50;
 • - - - samoloty pasażerskie cywilne z liczbą miejsc nie przekraczającą 50, ale nieprzekraczającą 300;
 • - - - samoloty pasażerskie cywilne z liczbą miejsc przekraczającą 300;
 • - pozostałe.

W razie konieczności może być czasowo wprowadzona zerowa stawka celna wwozowa z wydzieleniem oddzielnego kodu CN wobec niektórych rodzajów pływających lub pracujących pod wodą platform wiertniczych lub wydobywczych (kod CN 8905 20 000 0).

5.4. Regulacje taryfowe przy wywozie towarów z obszaru UC

Dla celów naliczenia ceł wywozowych wobec towarów włączonych do ogólnego wykazu towarów tworzonego przez Komisję UC, stosowane są stawki określone przepisami prawa państw członkowskich UC zgodnymi z umowami międzynarodowymi zawartymi pomiędzy państwami członkowskimi UC, regulującymi kwestie stosowania ceł wywozowych wobec krajów trzecich (art. 77 pkt. 2 Kodeksu celnego UC).

Na razie taki wykaz nie został sporządzony. W związku z tym na dzień dzisiejszy w Republice Białorusi, w zakresie stawek celnych wywozowych, stosowane są przepisy prawa krajowego oraz umowy międzynarodowe, w szczególności:

Kod CN

Nazwa towaru

Stawka celna wywozowa, euro lub %, podstawa prawna

3104

Nawozy potasowe

75 euro za 1000 kg,

Dekret Prezydenta RB nr 525 z dnia 26.10.2009 r. „O ustanowieniu stawki celnej wywozowej na nawozy potasowe" (w red. Dekretu Prezydenta RB nr 179
z dnia 04.05.2011r.)

4401 10 000 9

 • - Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek itp.:
 • - - pozostałe
 • 26.10.2009 100 euro za 1 m³,

Dekret Prezydenta RB nr 522 z dnia 09.10.2010 r. „O ustanowieniu stawek celnych wywozowych na drewno"

4403 10 000 1

4403 10 000 2

Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione , malowanie, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi:

- - z dębu

- - z buku

100 euro za 1 m³,

Dekret Prezydenta RB nr 522 z dnia 09.10.2010 r. "O ustanowieniu stawek celnych wywozowych na drewno"

4403 91 100 0 4403 91 900 0 4403 92 100 0 4403 92 900 0

Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione - pozostałe z dębu i
z buku:

- polana

- pozostałe

100 euro za 1 m³,

Dekret Prezydenta RB nr 522 z dnia 09.10.2010 r. "O ustanowieniu stawek celnych wywozowych na drewno"

4404 20 000 0

Obręcze drewniane; pale, rozszczepione; tyczki, żerdzie, paliki, kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie; drewno obrobione...

- liściaste

100 euro za 1 m³,

Dekret Prezydenta RB nr 522 z dnia 09.10.2010 r. "O ustanowieniu stawek celnych wywozowych na drewno"

4407 91 150 0 4407 91 310 0

4407 91 390 0 4407 91 900 0 4407 92 000 0

4407 93 100 0

4407 93 500 0

4407 93 900 0

Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, również strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm

100 euro za 1 m³,

Dekret Prezydenta RB nr 522 z dnia 09.10.2010 r.
"O ustanowieniu stawek celnych wywozowych
na drewno"

1205

Ziarno rzepaku lub rzepiku, nawet łamane

100 euro za 1000 kg,

Dekret Prezydenta RB nr 272 z dnia 21.05.2010r. „O ustanowieniu stawek celnych wywozowych na ziarno rzepaku"

4101

4103

Surowe skóry i skórki bydlęce lub ze zwierząt jednokopytnych ...

- pozostałe .

500 euro za 1000 kg,

Dekret Prezydenta RB nr 40 z dnia 01.02.2011r. „O ustanowieniu stawek celnych wywozowych na surowce garbarskie"

4104

Wyprawione skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych, odwłoszone... <t

 

 

19.12.2011.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Maszyny do produkcji piwa

Piwo jest jednym z najbardziej znanych i lubianych wśród napojów alkoholowych. Koja...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Karol Jan Chlebowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Nalewarki do piwa

Piwo jest jednym z najpopularniejszych i cenionych wśród napojów alkoholowych. Jest...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Piotr Tomkowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Dj Konferansjer Toruń

DJ na wesele – podstawa udanej zabawy Ten, kto planuje wesele, ma na celu to, aby było ...
Polska - Toruń 2021-11-27 Dodał: Piotr Tomkowski Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert