Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuRejestracja podmiotów gospodarczych

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-09 16:04:56
białoruś, spółki, prawo, podatki

Rejestracji państwowej podmiotów gospodarczych dokonuje komitet wykonawczy obwodu lub miasta Mińska, w dniu złożenia wniosku.

Dekret Prezydenta nr 1 z 16 stycznia 2009 r. przewiduje, że rejestracji dokonują:

 • obwodowe komitety wykonawcze oraz miński miejski komitet wykonawczy – w przypadku rejestracji podmiotów z udziałem zagranicznym
 • administracje wolnych stref ekonomicznych – w przypadku rejestracji podmiotów na terenie Wolnych Stref Ekonomicznych
 • obwodowe komitety wykonawcze oraz miński miejski komitet wykonawczy – w pozostałych przypadkach, chyba że delegują swoje kompetencje w zakresie rejestracji podmiotów organom administracji lokalnej
   

 

Wniosek musi być sporządzony według określonego wzoru oraz podpisany przez wszystkich założycieli lub ich pełnomocników. Jeżeli założyciele (pełnomocnicy) nie składają podpisów w obecności pracownika urzędu rejestrowego, muszą być one uwierzytelnione notarialnie.

Do wniosku należy załączyć:

 • dwa egzemplarze statutu wraz z wersją elektroniczną
 • dla wspólnika zagranicznego (polskiego): osoby prawnej – zalegalizowany wyciąg z rejestru handlowego (sądowego) wraz z tłumaczeniem na język rosyjski (białoruski) dokonanym przez tłumacza przysięgłego, osoby fizycznej – kserokopię paszportu wraz z tłumaczeniem na język rosyjski (białoruski) dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • dowód dokonania wpłaty tytułem rejestracji podmiotu w wysokości trzech kwot bazowych
   

Wniosek o rejestrację spółki powinien być złożony po zapewnieniu siedziby spółki i zarezerwowaniu jej nazwy. Konieczne są także:

 • powzięcie uchwały o utworzeniu spółki
 • opracowanie jej statutu
 • pokrycie udziałów w wysokości określonej prawem lub statutem
   

W dniu złożenia wniosku pracownik urzędu rejestrowego, który przyjmuje dokumenty, powinien potwierdzić pieczątką na statucie dokonanie rejestracji i jeden egzemplarz statutu zwrócić składającemu wniosek (data pieczęci na statucie stanowi datę dokonania rejestracji osoby prawnej).

W ciągu pięciu dni od daty rejestracji spółki organ rejestrowy powinien zgłosić ją do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz białoruskiego odpowiednika ZUS i wydać potwierdzające dokumenty spółce.

 

Uznawanie dokumentów

 

Według art. 11 umowy o pomocy prawnej dokumenty, które we właściwej formie sporządził lub uwierzytelnił właściwy organ polski, opatrzone pieczęcią urzędową i podpisem osoby uprawnionej, posiadają moc dowodową na terytorium Białorusi bez potrzeby ich legalizacji. Dotyczy to także odpisów i tłumaczeń dokumentów, które uwierzytelnił właściwy organ.

Dokumenty, które na terytorium Polski traktowane są jako dokumenty urzędowe, uważane są za takie również na terytorium Białorusi.

Dokumenty wystawione przez właściwe urzędy polskie honorowane są przez urzędy białoruskie przez rok od dnia ich wystawienia.

 

Rejestracja przedstawicielstwa

 

Białoruskie prawo definiuje przedstawicielstwo jako odosobnioną jednostkę osoby prawnej, która mieści się poza miejscem siedziby tej osoby, reprezentuje i chroni jej interesy oraz dokonuje w jej imieniu czynności prawnych.

Przedstawicielstwo nie posiada osobowości prawnej, działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez osobę reprezentowaną. To oznacza, że przedstawicielstwo nie może dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu, a tylko w imieniu spółki macierzystej.

Na podstawie pkt. 4 Regulaminu o trybie otwierania i działalności w Republice Białoruś przedstawicielstw zagranicznych firm i organizacji, podmiot prawa zagranicznego jest zobowiązany do złożenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wniosku o rejestrację.

Do wniosku należy załączyć:

 • dokumenty założycielskie podmiotu zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język rosyjski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • wyciąg z rejestru handlowego (sądowego) podmiotu zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język rosyjski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • pełnomocnictwo dla kierownika przedstawicielstwa wraz z tłumaczeniem na język rosyjski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • rekomendację banku, w którym podmiot zagraniczny posiada rachunek, wraz z tłumaczeniem na język rosyjski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • regulamin przedstawicielstwa
 • pełnomocnictwo dla osoby fizycznej reprezentującej na Białorusi podmiot prawa zagranicznego w zakresie otwarcia przedstawicielstwa, wraz z tłumaczeniem na język rosyjski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
   

Ustawowo przedstawicielstwo jest rejestrowane w ciągu miesiąca. Zaświadczenie o rejestracji wydaje się po wpłaceniu 2 tys. dolarów; ważne jest ono przez trzy lata.

Zaświadczenie stanowi podstawę do:

 • uzyskania wiz dla obcokrajowców, którzy podejmują pracę w przedstawicielstwie
 • uzyskania pozwolenia na pracę dla obcokrajowców, którzy podejmą pracę w przedstawicielstwie
 • założenia rachunków bankowych
 • tymczasowego wwozu mienia niezbędnego dla funkcjonowania przedstawicielstwa na obszar celny Białorusi bez konieczności uiszczania cła
 • rejestracji samochodów stanowiących własność przedstawicielstwa.