Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuKalejdoskop firmowy

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2015-10-01 14:04:44
białoruś, spółki, prawo, podatki

Zasady powoływania i funkcjonowania spółek na Białorusi reguluje Kodeks cywilny. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki z dodatkową odpowiedzialnością szczególnym aktem prawnym jest ustawa z 9 grudnia 1992 r. o spółkach gospodarczych.

 

 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej na Białorusi

Inwestor polski na Białorusi. Spółka z udziałem polskim

Zgodnie z art. 3 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 1992 r.(Dz. U. z dnia 16 grudnia 1993 r.) Białoruś przyznaje inwestycjom i działalności związanej z inwestycjami dokonanymi na jej terytorium przez inwestorów z Polski traktowanie nie mniej korzystne niż przyznane przez nią inwestycjom i działalności związanej z inwestycjami dokonanymi przez jej własnych inwestorów lub inwestorów któregokolwiek państwa trzeciego. Białoruś rozszerza takie traktowanie na prawa polskiego inwestora do zarządzania, obsługi, zakupu, sprzedaży, cesji inwestycji, w tym prawa do osiągania i transferu przychodów.

W rozumieniu tejże umowy określenie "inwestycja" oznacza wszelkie rodzaje środków finansowych i materialnych oraz wartości majątkowych i praw własności intelektualnej zainwestowanych przez inwestorów jednej Umawiającej się Strony na działalność różnych obiektów na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, których celem jest uzyskanie zysków, a w szczególności, mi. środki pieniężne oraz prawa związane z akcjami, obligacjami i inne formy udziału w spółkach (art. 1 ust. 1).

W myśl art. 5 ust. 1 tejże umowy Białoruś zapewni polskim inwestorom swobodny transfer płatności związanych z tymi inwestycjami, a mianowicie:

- kapitału pierwotnego i kwot dodatkowych niezbędnych do utrzymania i rozszerzenia inwestycji,

- dochodów, zysków, odsetek, dywidend i innych bieżących wpływów,

- kwot na spłatę kredytów i pożyczek, zaciągniętych w należyty sposób i związanych z konkretną inwestycją,

- należności licencyjnych i honorariów,

- wpływów z tytułu całkowitej lub częściowej likwidacji inwestycji,

- odszkodowania przewidzianego przepisami umowy,

- wynagrodzeń obywateli polskich posiadających zezwolenie na pracę związaną z inwestycją dokonywaną na terytorium Białorusi.


Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych

Na Białorusi w charakterze osób prawnych występują następujące podmioty gospodarcze:

- spółka akcyjna typu otwartego,
- spółka akcyjna typu zamkniętego,
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółka z dodatkową odpowiedzialnością,
- spółka komandytowa,

- spółka pełna (jawna)

- przedsiębiorstwo unitarne.

Podstawowy akt prawny dla powołania i funkcjonowania ww. podmiotów stanowi kodeks cywilny Białorusi. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki z dodatkową odpowiedzialnością szczególnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 09.12.1992 r. o spółkach gospodarczych.


Spółka akcyjna

Spółką akcyjną jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na akcję o równej wartości nominalnej, a jej wspólnicy (akcjonariusze) nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie w zakresie wartości przysługujących im akcji (art. 96 k.c.).

Spółka akcyjna, której akcjonariusze mogą rozporządzać akcjami bez zgody innych akcjonariuszy, jest spółką akcyjną typu otwartego. Spółka akcyjna, w której zbycie akcji możliwe jest tylko za zgodą innych akcjonariuszy lub na rzecz określonych osób, jest spółką akcyjną typu zamkniętego (art. 97 k.c.).

Zawiązać spółkę akcyjną mogą co najmniej dwie osoby (art. 98 ust. 6 k.c.).

W celu zawiązania spółki akcyjnej założyciele zawierają umowę na piśmie o utworzeniu spółki akcyjnej. Dokumentem założycielskim spółki akcyjnej jest jej statut (art. 98 k.c.).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na udziały o wysokości określonej w dokumentach założycielskich, a jej wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie w zakresie wartości przysługujących im udziałów (art. 86 k.c.).

Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej, których wysokość określa się w dokumentach założycielskich. Wspólnik może mieć tylko jeden udział. Wysokość udziałów wspólników wyraża się w wartości nominalnej oraz w stosunku procentowym do wartości nominalnej kapitału zakładowego.

Zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą co najmniej dwie osoby. Spółka nie może mieć w swoim składzie jednego wspólnika.

W celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założyciele zawierają umowę założycielską oraz zatwierdzają statut spółki, które są dokumentami założycielskimi spółki (art. 88 k.c.).

Prywatne przedsiębiorstwo unitarne

Przedsiębiorstwem unitarnym jest organizacja komercyjna (osoba prawna), która nie jest właścicielem mienia ujętego w jego bilansie.

Przedsiębiorstwo działa na podstawie statutu zatwierdzonego przez założyciela - jedynego wspólnika przedsiębiorstwa.

Właścicielem mienia prywatnego przedsiębiorstwa unitarnego jest osoba fizyczna lub prawna - założyciel przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwu w stosunku do mienia przysługuje prawo do zarządu gospodarczego, tzn. prawo do posiadania, wykorzystania i rozporządzenia w zakresie określonym przez właściciela (art. 113, 276 k.c.).

Właściciel mienia przedsiębiorstwa unitarnego nie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa, chyba że inaczej stanowi prawo, a przedsiębiorstwo nie odpowiada za zobowiązania właściciela.

Przedsiębiorstwo nie może bez zgody właściciela sprzedać, oddać w dzierżawę, zastaw, wnieść w charakterze wkładu do spółki (towarzystwa) mienie przedsiębiorstwa lub w inny sposób nim rozporządzać (art. 276 ust. 3 k.c.).

Kierownika przedsiębiorstwa powołuje właściciel mienia.


Kapitał zakładowy

Zgodnie z ust. 7 i 8 Regulaminu o państwowej rejestracji podmiotów gospodarczych (zatw. Dekretem Prezydenta nr 1 z dnia 16.01.2009 r.) minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej typu zamkniętego wynosi 100 kwot bazowych (1 kwota bazowa = 150 tys. rubli białoruskich), a spółki akcyjnej typu otwartego – 400 kwot bazowych. W przypadku pozostałych form podmiotów gospodarczych wysokość kapitału zakładowego tych podmiotów określają ich wspólnicy według własnego uznania.

Kapitał zakładowy spółki określony w jej dokumentach założycielskich powinien być opłacony w terminie 12 miesięcy od dnia dokonania rejestracji państwowej podmiotu gospodarczego, chyba że inaczej stanowi prawo albo dokumenty założycielskie podmiotu gospodarczego określają krótszy termin na opłacanie kapitału zakładowego niż to stanowi prawo.

Wkłady podmiotów zagranicznych do kapitału zakładowego spółki (przedsiębiorstwa) mogą być wnoszone w formie tak pieniężnej, jak i niepieniężnej.

W przypadku pokrycia udziałów w kapitale zakładowym w walicie zagranicznej jej przeliczenie odbywa się według oficjalnego kursu rubla białoruskiego w stosunku do tej waluty zagranicznej określonego przez Narodowy Bank Białorusi z dnia faktycznego pokrycia udziału.

W przypadku pokrycia udziałów w kapitale zakładowym spółki w drodze wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego (aportu) powinna być przeprowadzona wycena wartości mienia, które stanowi aport.

 

Rejestracja podmiotów gospodarczych

 

Na mocy dekretu Prezydenta z dnia 16.01.2009 r. nr 1 rejestracji państwowej podmiotów gospodarczych dokonuje komitet wykonawczy obwodu (miasta – w Mińsku) w dniu złożenia wniosku.

Wniosek winien być sporządzony według określonego wzoru oraz podpisany przez wszystkich założycieli lub ich pełnomocników. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1) dwa egzemplarze dokumentów statutu,

2) dla wspólnika zagranicznego:

a) osoby prawnej - zalegalizowany wyciąg z rejestru handlowego (sądowego) wraz z tłumaczeniem na język rosyjski (białoruski) dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

b) osoby fizycznej – kserokopia paszportu wraz z tłumaczeniem na język rosyjski (białoruski) dokonanym przez tłumacza przysięgłego,

4) dowód dokonania wpłaty tytułem rejestracji podmiotu w wysokości trzech kwot bazowych.

Złożenie wniosku o rejestracji spółki powinno poprzedzić zapewnienie miejsca siedziby spółki oraz zarezerwowanie nazwy.

 

 

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert