Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTaryfa celna, Unia Celna Białoruś-Rosja-Kazachstan

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 21:50:38
polska, białoruś

Białoruś, Rosja i Kazachstan tworzą unię celną, zgodnie z umową z dnia 6 października 2007 roku „O Komisji Unii Celnej".

Białoruś, Rosja i Kazachstan tworzą unię celną, zgodnie z umową z dnia 6 października 2007 roku „O Komisji Unii Celnej".

Organem naczelnym Unii Celnej są Rady Międzypaństwowe tworzone na poziomie głowy państwa i szefa rządu. Uczestnicy Unii Celnej utworzyły Komisję Unii Celnej, która jest stale działającym organem regulacyjnym Unii.

Unia Celna zakłada utworzenie wspólnego obszaru celnego, w ramach którego nie będą stosowane cła oraz ograniczenia o charakterze gospodarczym, z wyjątkiem specjalnych instrumentów ochronnych, antydumpingowych i kompensacyjnych.

W ramach Unii Celnej stosowana jest jednolita taryfa celna i inne jednolite instrumenty regulacji obrotu towarami z krajami trzecimi.

Jednolita taryfa celna Białorusi, Rosji i Kazachstanu weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku, natomiast Kodeks celny Unii Celnej wejdzie w życie od 1 lipca 2010 roku.

Z tekstem taryfy celnej, jak i kodeksu celnego można zapoznać się na stronie internetowej Komisji Unii Celnej

Jednolita taryfa celna:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx

Akty prawne regulujące działalność UC/WOG: http://www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx

 

 

Decyzja Komisji Unii Celnej nr 899 z dnia 9 grudnia 2011r.

Z dniem 17 czerwca 2012 roku wchodzi w życie Decyzja Komisji Unii Celnej nr 899 z dnia 9 grudnia 2011 roku. Decyzja wprowadza obowiązek wyprzedzającego informowania o towarach, wwożonych na obszar celny Unii Celnej transportem samochodowym.

Poniżej treść dokumentu:

Moskwa, dnia 9 grudnia 2011 roku

DECYZJA nr 899

O wprowadzeniu obowiązku wyprzedzającego informowania o towarach, wwożonych na obszar celny Unii Celnej transportem samochodowym.

Zgodnie z artykułem 3 Porozumienia o udostępnianiu i wymianie wyprzedzającą informacją o towarach i środkach transportu, przemieszczanych przez granicę celną Unii Celnej z dnia 21 maja 2010 roku, w celu optymalizacji i przyśpieszenia dokonywania operacji celnych, podwyższenia efektywności kontroli celnej,

Komisja Unii Celnej postanowiła:

1. Wprowadzić obowiązek wyprzedzającego informowania w stosunku do towarów, wwożonych na obszar celny Unii Celnej transportem samochodowym.

2. Upoważnione podmioty gospodarcze, przewoźnicy, w tym przewoźnicy celni, przedstawiciele celni lub inne osoby zainteresowane (dalej -osoby zainteresowane) przedstawiają informację w zakresie wwożonych transportem samochodowym towarów nie później niż dwie godziny przed ich wwozem na obszar celny Unii Celnej.

W przypadku, gdy wwożone towary podlegają objęciu procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia, osoba zainteresowana przedstawia do systemu informatycznego organów celnych państwa członkowskiego Unii Celnej, na terytorium którego znajduje się miejsce przybycia towarów i środków transportu, wyprzedzającą informację zawierającą dane, określone dla deklaracji tranzytowej, i obejmuje informacje o:

- nadawcy, odbiorcy towarów zgodnie z dokumentami transportowymi (przewozowymi);

- kraju nadania, kraju przeznaczenia towarów;

- zgłaszającym;

- przewoźniku;

- środku transportu przewozu międzynarodowego, którym są przewożone towary;

- nazwie, ilości, wartości towarów zgodnie z dokumentami handlowymi, transportowymi (przewozowymi);

- kodzie towarów zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Opisu i Kodowania Towarów lub Nomenklaturą Towarową zagranicznej działalności gospodarczej Unii Celnej na poziomie nie mniej niż sześć pierwszych znaków;

- wadze towarów brutto lub objętości, a także ilości towarów w dodatkowych jednostkach miary (w razie posiadania takich informacji) według każdego kodu Nomenklatury Towarowej zagranicznej działalności gospodarczej Unii Celnej lub Zharmonizowanego Systemu Opisu i Kodowania Towarów;

- ilości miejsc załadunkowych;

- punkcie przeznaczenia towarów zgodnie z dokumentami transportowymi (przewozowymi);

- dokumentach potwierdzających przestrzeganie ograniczeń, związanych z przemieszczeniem towarów przez granicę celną Unii Celnej, jeśli takie przemieszczenie jest dopuszczone;

- planowanym przeładunku towarów lub operacjach ładunkowych w drodze;

- czasie i miejscu przybycia towarów na obszar celny Unii Celnej.

W przypadku, gdy wwożone towary nie podlegają objęciu procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia, osoba zainteresowana przedstawia następującą wyprzedzającą informację do systemu informatycznego organów celnych państwa członkowskiego Unii Celnej, na terytorium którego znajduje się miejsce przybycia towarów i środków transportu:

- o państwowej rejestracji środku transportu przewozu międzynarodowego;

- o nazwie i adresie przewoźnika;

- o nazwie państwa nadania i państwa przeznaczenia towarów;

- o nazwie i adresie nadawcy i odbiorcy towarów;

- o sprzedawcy i odbiorcach towarów zgodnie z posiadanymi przez przewoźnika dokumentami handlowymi;

- o ilości miejsc załadunkowych, o ich marce i o rodzajach opakowań towarów;

- o nazwie, a także kodach towarów zgodnie ze Zharmonizowanym Systemem Opisu i Kodowania Towarów lub Jednolitą Nomenklaturą Towarową zagranicznej działalności gospodarczej Unii Celnej na poziomie nie mniej niż pierwsze cztery znaki;

- o wadze brutto towarów (w kilogramach) lub objętości towarów (w metrach sześciennych), za wyjątkiem wielkogabarytowych ładunków;

- o posiadaniu towarów, wwóz których na obszar celny Unii Celnej jest zabroniony lub ograniczony;

- o miejscu i dacie sporządzenia międzynarodowego towarowo-transportowego listu przewozowego;

- o czasie i miejscu przybycia towarów na obszar celny Unii Celnej.

3. Organy celne państw członkowskich Unii Celnej, na terytorium którego znajduje się miejsce przybycia towarów i środków transportu, w ciągu dwóch godzin od momentu otrzymania wyprzedzającej informacji zobowiązane są przeprowadzić ich analizę z wykorzystaniem systemu zarządzania ryzykiem;

4. W miejscu przybycia towarów organy celne państw członkowskich Unii Celnej porównują wyprzedzającą informację z informacjami, znajdującymi się w dokumentach transportowych (przewozowych), handlowych i (lub) innych.

W przypadku niezgodności informacji znajdujących się w bazie danych wyprzedzających informacji organów celnych państw członkowskich Unii Celnej, z informacjami, zawartymi w dokumentach przedstawionych przez przewoźnika, ujawnione rozbieżności brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu form kontroli celnej w stosunku do zgłoszonych towarów z wykorzystaniem systemu zarządzania ryzykiem.

Dalsze operacje celne w stosunku do zgłoszonych towarów przeprowadzane są zgodnie z ustawodawstwem celnym Unii Celnej.

5. W przypadku przedstawienia wyprzedzającej informacji w zakresie określonym dla objęcia wwożonych towarów procedurą celną tranzytu celnego w miejscu przybycia, przedstawiona wyprzedzająca informacja wykorzystywana jest w charakterze kopii elektronicznej deklaracji tranzytowej przy braku rozbieżności wyprzedzającej informacji i informacji zawartych w dokumentach, wykorzystywanych w charakterze deklaracji tranzytowej.

Podjęcie decyzji o zwolnieniu danych towarów zgodnie z procedurą celną tranzytu celnego dokonywane jest nie później niż dwie godziny od momentu rejestracji deklaracji tranzytowej pod warunkiem braku ryzyka nieprzestrzegania norm ustawodawstwa Unii Celnej.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez osobę zainteresowaną wyprzedzającej informacji w miejscu przybycia na obszar celny Unii Celnej, powinna ona przedstawić do systemu informatycznego organów celnych państwa członkowskiego Unii Cemej, na terytorium którego znajduje się miejsce przybycia towarów i środków transportu, informację, w zależności od wymaganych dalej operacji celnych, w zakresie, określonym w punkcie 2 niniejszej Decyzji w ciągu najbliższych dwóch godzin.

Na podstawie wyników analizy przedstawionej przez osobę zainteresowaną informacji funkcjonariusz organu celnego państwa członkowskiego Unii Celnej podejmuje decyzję o przeprowadzeniu kontroli celnej stosownie do towarów i środków transportu przy wykorzystaniu systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z ustawodawstwem celnym Unii Celnej.

7. W przypadku, gdy wyprzedzająca informacja nie może być z przyczyn technicznych odebrana przez organy celne państwa członkowskiego Unii Celnej, operacje celne w stosunku do przedstawionych towarów przeprowadzane są zgodnie z ustawodawstwem Unii Celnej.

8. Szefowie Służb Celnych państw członkowskich Unii Celnej w terminie, nie przekraczającym 60 dni od daty oficjalnej publikacji niniejszej Decyzji, zatwierdzą:

- wymogi techniczne wymiany danych między automatycznymi systemami organów celnych i systemami informatycznymi osób zainteresowanych, przedstawiających wyprzedzającą informację o towarach i środkach transportu;

- warunki techniczne organizacji wymiany wyprzedzającą informacją o towarach i środkach transportu, przemieszczanych przez granicę celną Unii Celnej.

9. Operacje w zakresie otrzymywania i wykorzystania wyprzedzającej informacji podlegają protokołowaniu w systemach informatycznych organów celnych państw członkowskich Unii Celnej, zgodnie z warunkami technicznymi, opracowanymi zgodnie z punktem 8 niniejszej Decyzji.

10. Ministerstwa Spraw Zagranicznych państw członkowskich Unii Celnej w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty oficjalnej publikacji niniejszej Decyzji, powiadomią ościenne państwa o dacie i warunkach wejścia w życie niniejszej Decyzji.

11. Niniejsza Decyzja wchodzi w życie po upływie stu osiemdziesięciu dni od daty jej oficjalnej publikacji, za wyjątkiem punktów 8 i 10, które wchodzą w życie od dnia oficjalnej publikacji niniejszej Decyzji.

Członkowie Komisji Unii Celnej:

Ze strony Republiki Białoruś S.Rumas

Ze strony Republiki Kazachstan U.Szukiejew

Ze strony Federacji Rosyjskiej l.Szuwalow