Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuWarunki funkcjonowania podmiotów w obszarach z preferencyjnym systemem gospodarczym na Białorusi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 21:33:32
polska, białoruś

WOLNE STREFY EKONOMICZNE

WOLNE STREFY EKONOMICZNE

Wolne Strefy Ekonomiczne zajmują szczególne miejsce w gospodarce białoruskiej, a ich rozwój jest jednym z priorytetowych kierunków polityki inwestycyjnej Białorusi.

Mają one ściśle określone granice i specjalny status prawny, ustanawiający korzystniejsze, niż ogólnie obowiązujące, warunki dla działalności gospodarczej.

Na Białorusi funkcjonuje sześć Wolnych Stref Ekonomicznych - WSE Mińsk - utworzona w 1998 roku na okres 30 lat, WSE Brześć - powołana w 1996 roku na okres 50 lat, WSE Grodnoinvest - powołana w 2002 roku na okres 30 lat, WSE Mogilew - powołana w 2002 roku na okres 30 lat, WSE Gomel-Raton - powołana w 1998 roku na okres 50 lat, WSE Witebsk - powołana w 1999 roku na okres 30 lat.

Rezydentami WSE są zarejestrowane przez administrację WSE osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają ze statusu prawnego, obowiązującego w WSE.

Generalnie celem i zadaniami WSE jest przyciągnięcie i efektywne wykorzystanie zagranicznych i krajowych inwestycji w celu założenia i rozwoju zorientowanych na eksport przedsiębiorstw, opartych na współczesnych i wysokich technologiach, a także efektywne wykorzystanie istniejących terenów przemysłowych. Przy tym istnieją też cele specyficzne. Na przykład dla WSE „Homel-Raton" to zaangażowanie do działalności produkcyjnej nietradycyjnych zasobów i źródeł energii; dla WSE „Brześć" - rozszerzenie produkcji towarów i usług konsumenckich; dla WSE „Mińsk" - zwiększenie wykorzystania lotniska „Mińsk-2" i dalszy rozwój komunikacji lotniczej; dla WSE „Witebsk" i „Mogilew" - rozwój i zabezpieczenie efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury inżynieryjnej i transportowej, dla WSE „Grodnoinwest" i „Brześć" - przeniesienie do gospodarki regionu przodujących technologii oszczędzających energię i surowce.

W WSE można rozwijać działalność produkcyjną, naukowo-technologiczną, eksportową, handlową, turystyczno-rekreacyjną, ubezpieczeniową, bankową i inne.

Niektóre rodzaje działalności na terytorium WSE są zabronione. Należą do nich:

- działalność gospodarczo-komercyjna związana z zapewnieniem ochrony i obrony państwa, a także z produkcją, obróbką, przechowywaniem i sprzedażą broni, środków bojowych, materiałów wybuchowych;

- produkcja, przetwórstwo, przechowywanie, rozprzestrzenianie i sprzedaż materiałów niebezpiecznych i radioaktywnych;

- produkcja, przetwórstwo, przechowywanie, sprzedaż narkotyków, środków odurzających i innych środków silnie działających;

- produkcja, przetwórstwo, przechowywanie, sprzedaż środków zawierających substancje narkotyczne, silnie działające i trujące;

- produkcja wódki, likierów i innych napojów alkoholowych z wyjątkiem win szampańskich, wytrawnych, półwytrawnych, wzmacnianych, piwa;

- produkcja wyrobów tytoniowych;

- produkcja papierów wartościowych, znaków pieniężnych i monet, znaczków pocztowych;

- organizacja loterii, biznes gier;

- przygotowywanie i transmisja radiowo-telewizyjna za wyjątkiem obsługi technicznej drukarni, radia i telewizji;

- działalność związana z kwestiami zagranicznej emigracji zarobkowej;

- niektóre inne rodzaje działalności.

Warunkiem korzystania przez rezydentów z ulg z tytułu działalności na terenie WSE jest:

- sprzedaż przez rezydentów WSE poza granice Republiki Białoruś zagranicznym osobom prawnym i (lub) osobom fizycznym towarów (prac, usług) produkcji własnej, wyprodukowanych przez tych rezydentów na terytorium WSE;

- na terytorium Republiki Białoruś - sprzedaż towarów produkcji własnej, które zostały wyprodukowane przez nich na terytorium WSE i są towarami zastępującymi import, zgodnie z wykazem ustanowionym przez Rząd Republiki Białoruś po uzgodnieniu z Prezydentem Republiki Białoruś;

- sprzedaż towarów (prac, usług) produkcji własnej, które zostały przez nich wyprodukowane na terytorium WSE, innym rezydentom WSE.

Tym samym nie podlegają specjalnemu reżimowi prawnemu WSE następujące rodzaje działalności:

- żywienie zbiorowe, biznes gier, handel i działalność handlowo-zakupowa, operacje na papierach wartościowych;

- sprzedaż towarów (prac, usług), produkcja których prowadzona jest z wykorzystaniem środków produkcji i (lub) pracy pracowników rezydenta WSE poza terytorium WSE;

- działalność banków, pozabankowych organizacji kredytowo-finansowych i organizacji ubezpieczeniowych;

- sprzedaż towarów, które nie mogą zostać włączone w dozór celny wolnej strefy celnej, a także poszczególne rodzaje wyrobów, które nie mieszczą się w granicach wolnych stref celnych ze względu na ustanowione przez akty normatywne ograniczenia lub zakazy.

Obowiązkowym warunkiem zastosowania wobec rezydenta specjalnego statusu prawnego jest otrzymanie przez rezydenta WSE certyfikatu wyrobów (prac, usług) na produkcję własną.

Opodatkowanie i ulgi podatkowe stosowane wobec rezydentów Wolnych Stref Ekonomicznych.

- Podatek dochodowy.

Stawka podatku na zasadach ogólnych - 18%.

Ulga:

W ciągu pięciu lat od momentu zadeklarowania zysku rezydenci są zwolnienia z podatku dochodowego, a po upływie tego okresu rezydenci WSE płacą połowę stawki podatku, czyli 9%.

- Podatek od wartości dodanej (VAT)

Stawka podatku wynosi 18%, a w niektórych przypadkach 0%; 0,5%; 10%.

Ulga:

W przypadku sprzedaży przez rezydentów WSE na terytorium Republiki Białoruś towarów produkcji własnej, które zostały wyprodukowane przez nich na terytorium WSE i są towarami zastępującymi import, podatek od wartości dodanej płacony jest w wysokości 50% sumy danego podatku podlegającej opłaceniu. Dana ulga nie dotyczy niektórych rodzajów działalności, na przykład działalności handlowej i handlowo-zakupowej, biznesu gier.

- Podatek gruntowy

Podatek gruntowy pobierany jest corocznie w formie podatku ziemskiego lub opłaty dzierżawnej.

Wysokość opłaty ziemskiej zależy od umiejscowienia i jakości działki ziemskiej.

Konkretna wysokość opłaty dzierżawnej za działkę ziemską, przekazywaną rezydentowi WSE do czasowego wykorzystania na warunkach umowy dzierżawy, ustalana jest przez Administrację WSE z uwzględnieniem umiejscowienia podmiotu, wielkości, rodzaju wkładanych inwestycji i zastrzeżona jest warunkami umowy o działalności gospodarczej w WSE.

- Podatek od nieruchomości

Stawka podatku wynosi 1% rocznie, jednakże odnośnie niektórych obiektów ponadnormatywnych niezakończonych budów wynosi 2% rocznie.

Ulga:

Rezydenci WSE zwolnieni są z opłacania podatku od nieruchomości odnośnie środków podstawowych znajdujących się na terytorium WSE i odnośnie środków wykorzystywanych w działalności, która objęta jest specjalnym reżimem prawnym.

- Obowiązkowe wpłaty do budżetu

Rezydenci WSE naliczają i opłacają opłatę do krajowego funduszu wspierania producentów wyrobów spożywczych, rolnictwa i studiów rolniczych oraz podatek od użytkowników dróg samochodowych (dalej w tekście - opłaty celowe) w trybie zwykłym, ustanowionym przez prawo podatkowe Republiki Białoruś.

Opłata do krajowego funduszu wspierania producentów wyrobów spożywczych, rolnictwa i studiów rolniczych; podatek od użytkowników dróg samochodowych wynosi 3% w opłacie jednorazowej.

Ulga:

Opłaty celowe nie są płacone przez rezydentów WSE od części utargu otrzymanego ze sprzedaży towarów (prac, usług), która objęta jest specjalnym statusem prawnym.

- Obowiązkowe wpłaty naliczane do funduszu wynagrodzeń:

Naliczenia do funduszu państwowego ubezpieczenia społecznego - 35%.

- Akcyza

Podatnikami tego podatku są rezydenci WSE:

- produkujący wyroby podlegające akcyzie;

- wwożący towary podlegające akcyzie na terytorium celne Republiki Białoruś i (lub) sprzedające wwiezione towary podlegające akcyzie na terytorium celnym Republiki Białoruś.

Rezydenci WSE opłacają akcyzę na ogólnych warunkach, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Republiki Białoruś.

Na całym terytorium Republiki Białoruś obowiązują jednakowe stawki akcyzy zarówno dla towarów produkowanych przez płatników akcyzy, jak i dla towarów wwożonych przez płatników akcyzy na terytorium celne Republiki Białoruś i (lub) sprzedawanych na terytorium celnym Republiki Białoruś. Akcyza ustanowiona jest na spirytus i wyroby spirytusowe, tytoń, wyroby alkoholowe i piwo, ropę naftową, benzynę i olej napędowy, mikrobusy i samochody osobowe, w tym również przerobione na ciężarowe niezależnie od pojemności silnika, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do profilaktyki i rehabilitacji inwalidów.

- Podatek ekologiczny

Rezydenci WSE opłacają podatek ekologiczny na zasadach ogólnie obowiązujących. Podatkiem ekologicznym są objęte:

- ilości wykorzystywanych (poszukiwanych, wydobywanych) zasobów naturalnych;

- ilości przetworzonej ropy naftowej i produktów ropopochodnych przez organizacje zajmujące się przetwórstwem ropy naftowej;

- ilość wyrzuconych do środowiska naturalnego odpadków (odpadów) substancji zanieczyszczających;

- ilości przemieszczanych po terytorium Republiki Białoruś ropy naftowej i produktów ropopochodnych;

- ilości odpadów produkcyjnych umieszczanych w obiektach składowania odpadów;

- ilości towarów, umieszczonych w reżimie celnym zniszczenia, które utraciły swoje właściwości konsumpcyjne, a także odpadów, które powstały w wyniku zniszczenia towarów umieszczonych w tym reżimie;

- ilości produkowanych i (lub) importowanych plastikowych i szklanych opakowań, opakowań z papieru i kartonu i innych towarów, które po utraceniu swoich właściwości konsumpcyjnych tworzą odpady, szkodliwie wpływające na środowisko i wymagające zorganizowanego systemu ich zbierania, przetwarzania i (lub) wykorzystania, a także ilości towarów importowanych, zapakowanych w opakowania plastikowa, szklane, a także opakowania z papieru i kartonu. Wykaz innych towarów produkowanych i (lub) importowanych, które utraciwszy swoje właściwości konsumpcyjne tworzą odpady, które mają szkodliwy wpływ na środowisko i wymagają zorganizowanego systemu ich zbierania, przetwarzania i (lub) wykorzystania ustanawia Prezydent Republiki Białoruś.

REGULACJE CELNE

Podatki, opłaty celne, za wyjątkiem opłat za odprawę celną, nie są pobierane i nie są stosowane środki polityki gospodarczej w przypadkach:

- wwozu towarów zagranicznych i krajowych na terytorium WSC;

- wywozu z terytorium WSC towarów pochodzących z terytorium WSC poza granice Republiki Białoruś.

Przy wwozie towarów z WSC na pozostałą część terytorium celnego Republiki Białoruś pobierane są podatki i opłaty celne, a środki polityki ekonomicznej mają zastosowanie w zależności od miejsca pochodzenia towarów.

W WSE warunkiem dla uzyskania ulg zwalniających z opłacania opłat celnych i podatków przy wywozie pochodzących z WSE towarów produkcji własnej jest zakwalifikowanie takich towarów do produktów zastępujących import zgodnie z wykazem, zatwierdzonym przez Rząd Republiki Białoruś.

W stosunku do towarów, nie pochodzących z obszaru WSE i nie zastępujących importu, pobór podatków, opłat celnych i zastosowanie środków polityki ekonomicznej przy ich wywozie z terytorium WSE poza granice Republiki Białoruś przeprowadzane jest na zasadach ogólnych. Przy wywozie towarów, które nie zastępują towarów importowych oraz nie są produkcją własną, z terytorium WSC do Federacji Rosyjskiej, płatnik może skorzystać z przedłużenia terminu opłacenia opłat wwozowych i podatków do 100 dni od momentu ich oclenia. Po przedstawieniu w tym czasie dokumentu, zatwierdzonego przez organy podatkowe Republiki Białoruś, potwierdzającego zastosowanie zerowej stawki podatku od wartości dodanej odnośnie tych towarów, wwozowe opłaty celne i podatki nie podlegają opłaceniu.

Procedurze celnej nie podlegają:

- przy wwozie na terytorium WSC z pozostałej części terytorium celnego Republiki Białoruś towarów znajdujących się w swobodnym obrocie na terytorium Republiki Białoruś, jak również towarów wwiezionych z Federacji Rosyjskiej, które nie podlegają ocleniu;

- przy wwozie z terytorium WSC do pozostałej części terytorium celnego Republiki Białoruś lub do Federacji Rosyjskiej powyższych towarów, a także towarów w całości z nich wyprodukowanych.

REGULACJE WALUTOWE

Charakterystyczną cechą dokonywania rozliczeń z udziałem rezydentów WSE jest zgoda na wykorzystanie waluty zagranicznej, papierów wartościowych w walucie zagranicznej i (lub) dokumentów płatniczych w walucie zagranicznej pomiędzy rezydentami Republiki Białoruś przy rozliczeniach z udziałem rezydenta WSE.

POZOSTAŁE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STATUSU PRAWNEGO WSE

Wśród pozostałych cech charakteryzujących reżim prawnego WSE zauważyć można fakt, iż na produkcję własną (prace, usługi) rezydentów WSE „Mińsk", „Witebsk", „Homel-Raton" nie ustala się ograniczeń kwotowych i nie wymaga się licencji przy wywozie poza granice Republiki Białoruś produktów, z wyjątkiem towarów, które objęte są zobowiązaniami międzynarodowymi, do których należy Republika Białoruś.

Administracje WSE mają prawo do wydawania przepustek z prawem przekraczania granicy Republiki Białoruś bez kolejki przez kierownictwo podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zarejestrowanych jako rezydenci WSE (przepustki roczne, kwartalne, jednorazowe), a do wydawania przepustek jednorazowych także członkom delegacji zagranicznych, prowadzącym rozmowy z podmiotami gospodarczymi Republiki Białoruś, zainteresowanymi realizacją projektów inwestycyjnych na terytorium WSE. Opłata za wydanie przepustki nie jest pobierana.

GWARANCJE PAŃSTWOWE DLA INWESTORÓW W WSE

Państwo gwarantuje inwestorowi prawo własności inne prawa rzeczowe, a także prawa majątkowe nabyte w sposób zgodny z prawem, jak również chroni te prawa. Gwarantuje także niezmienność w ciągu siedmiu lat warunków działalności, jakie obowiązywały w momencie rejestracji firmy jako rezydenta WSE.

MIASTA O LUDNOŚCI DO 50 TYS. MIESZKAŃCÓW

W celu aktywizacji rozwoju małych i średnich miejscowości został wydany dekret nr 1 z 28 stycznia 2008 roku, który daje szereg ulg podmiotom gospodarczym działającym w miejscowościach o ludności do 50 tys. mieszkańców.

Dekret nr 1 został opracowany w celu aktywizacji działalności gospodarczej w małych i średnich miejscowościach, w celu stymulowania produkcji i obrotu towarowego, przyciągnięcia inwestycji zagranicznych, rozwoju potencjału eksportowego Republiki Białoruś. Dokument zorientowany jest na zapewnienie sprzyjających warunków dla przyciągnięcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych i zakładania nowych firm, przede wszystkim w małych miejscowościach.

Dla zwiększenia atrakcyjności inwestowania w małych miejscowościach, dekret przewiduje stosowanie ulg podatkowych i celnych, a także ograniczenia w stosowaniu państwowych regulacji w procesie prowadzenia działalności gospodarczej w części dotyczącej ustalania cen na własne wyroby, roboty i usługi, określania kwot i trybu sprzedaży wyrobów produkcji własnej, wysokości wynagrodzenia i ilości zatrudnianych pracowników. Dekret przewiduje także gwarancje niezmienności warunków prowadzenia działalności gospodarczej w wyniku zmiany ustawodawstwa na okres pięciu lat, oraz przyciąganie inwestycji zagranicznych w formie zakupu patentów, licencji i innych aktywów niematerialnych.

Z ulg z tytułu prowadzenia działalności w małych miejscowościach mogą korzystać podmioty gospodarcze, które powstały po 1 kwietnia 2008 roku, z wyjątkiem podmiotów, które powstały w wyniku reorganizacji.

Podmioty te korzystają z pięcioletniego zwolnienia z podatku dochodowego i obowiązkowej sprzedaży walut obcych z transakcji eksportowych, nie podlegają ograniczeniom w określaniu cen na swoje wyroby lub usługi, oraz samodzielnie określają wysokość wynagrodzenia. Firmy są także zwolnione od wpłat na fundusz wsparcia producentów rolnych.

Poza tym zwolnione z opłat celnych i podatku VAT jest wyposażenie wwożone w charakterze kapitału założycielskiego firmy. Firmy mogą ponadto dokonywać ubezpieczenia majątku i praw majątkowych w zagranicznych towarzystwach ubezpieczeniowych.

W szczególności, podmioty gospodarcze zarejestrowane po dniu 1 kwietnia 2008 roku w miejscowościach o ludności do 50 tys. mieszkańców w okresie pięciu lat od dnia rejestracji korzystają z następujących ulg:

- zwolnienie z podatku od zysku,

- zwolnienie z wpłat na republikański fundusz wsparcia producentów rolnych, żywności i nauki agrarnej, w części sprzedaży wyrobów i usług własnych, w przypadku prowadzenia osobnego rejestru sprzedaży wyrobów własnych,

- zwolnienie z podatków i opłat niewymienionych wyżej (za wyjątkiem podatku VAT, w tym podatku VAT pobieranego przy wwozie towarów na obszar celny Białorusi, podatku od dochodów z obrotu papierami wartościowymi, akcyzy, opłat herbowych i off-shore, opłaty skarbowej, opłat celnych, podatku gruntowego, podatku za korzystanie ze środowiska naturalnego (podatku ekologicznego), podatków naliczanych przy wykonywaniu obowiązków agenta podatkowego)

- zwolnienie z obowiązkowej sprzedaży walut obcych pochodzących z operacji gospodarczych z nierezydentami, w tym z wynajmu,

- dwuletni okres formowania kapitału zakładowego - dla firm z udziałem kapitału zagranicznego,

W przypadku likwidacji firmy w okresie korzystania z ulg lub w ciągu trzech lat od zakończenia korzystania z ulg, utraty prawa do korzystania z ulg lub zakończenia działalności, firma jest zobowiązana do zapłaty podatków za okres, w którym korzystała z ulg w następujących terminach:

- w przypadku utraty statusu firmy z udziałem kapitału zagranicznego nie później niż pięć dni roboczych od momentu rejestracji zmian związanych ze zmniejszeniem sumy inwestycji zagranicznych do wysokości poniżej 20 tys. USD, ale nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty utraty statusu firmy z udziałem kapitału zagranicznego.

- w przypadku likwidacji lub zakończenia działalności gospodarczej w wyniku reorganizacji - nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od dnia podjęcia decyzji o likwidacji bądź reorganizacji.

W przypadku podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego, przy zakupach surowców, komponentów i materiałów do produkcji własnej, oraz w przypadku eksportowania wyrobów własnych nie stosuje się:

- pozataryfowych środków regulacji w formie wprowadzania ograniczeń ilościowych lub innych,

- wyłącznego prawa na prowadzenie operacji eksportowo-importowych niektórymi rodzajami wyrobów,

- wymogu obowiązkowego zawierania transakcji na Białoruskiej Uniwersalnej Giełdzie Towarowej,

- określania minimalnych przy imporcie oraz maksymalnych przy eksporcie cen na wyroby,

- specjalnych procedur zakupów, dostaw lub przetargów prowadzonych przez uprawnione organy i komisje państwowe.

Specjalne regulacje dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonują w następujących miejscowościach:

- w obwodzie brzeskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Baranowicze, Brześć Brześć Pińsk,

- w obwodzie witebskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Witebsk, Nowopołock, Orsza i Płock,

- w obwodzie homelskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Homel, Żłobin, Mozyr, Reczica, Swietłogorsk,

- w obwodzie grodzieńskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Grodno i Lida,

- w obwodzie mińskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Borysow, Żodino, Mołodeczno, Słuck i Soligorsk,

- w obwodzie mohylewskim: wszystkie miejscowości za wyjątkiem miast Bobrujsk i Mohylew.

Ulg z tytułu działalności w małych miejscowościach nie stosuje się do:

- banków, pozabankowych organizacji finansowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych,

- profesjonalnych udziałowców rynku papierów wartościowych,

- rezydentów wolnych stref ekonomicznych i Parku Wysokich Technologii,

- przedsiębiorstw korzystających z uproszczonego systemu opodatkowania,

- przedsiębiorstw prowadzących:

produkcję przy wykorzystaniu środków trwałych stanowiących własność przedsiębiorstwa i przy wykorzystaniu siły roboczej znajdujących się poza miejscowością, w której jest prowadzona działalność gospodarcza firmy,

produkcję rolną, i opłacających jednolity podatek rolny,

działalność w zakresie gier hazardowych,

działalność w zakresie obronności państwa,

przetwórstwo, przechowywanie i sprzedaż broni i materiałów wybuchowych,

przetwórstwo, przechowywanie i utylizację materiałów radioaktywnych,

przetwórstwo, przechowywanie i sprzedaż środków narkotykowych i psychotropowych,

hodowlę, przetwórstwo i przechowywanie roślin zawierających substancje narkotyczne, psychotropowe i trujące,

produkcję wyrobów alkoholowych i tytoniowych,

produkcję papierów wartościowych, banknotów, monet i znaczków pocztowych,

działalność w zakresie środków masowego przekazu,

działalność w zakresie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludności,

działalność w zakresie leczenia groźnych chorób zwierząt.

 

PARK WYSOKICH TECHNOLOGII

Lokalizacja - Mińsk, obszar - 50 ha, okres działalności - 15 lat (do 2020 roku)

Rezydentem Parku wysokich technologii może być osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca z Białorusi, planująca realizować jeden lub kilka rodzajów działalności:

Wymagane rodzaje działalności rezydentów Parku:

1.1. Analiza, projektowanie i oprogramowanie systemów informacyjnych

1.2. Działalność dotycząca obróbki danych z zastosowaniem oprogramowania użytkownika lub swojego własnego

1.3. Badania kompleksowe i stosowane, prace eksperymentalne w dziedzinie naukowo-technicznej, sprzedaż wyników badań

1.4. Inne kierunki - określone przez Radę Ministrów RB po uzgodnieniu z prezydentem RB (zgłaszane poprzez administrację Parku)

 

2. Ulgi podatkowe, zwolnienia z opłat, ulgi celne dla rezydentów Parku:

Pełne zwolnienie w zakresie tytułów z podpunktów 4.1 - 4.9:

2.1. Podatek dochodowy.

2.2. VAT od sprzedaży towarów (prac, usług, praw majątkowych dotyczących własności intelektualnej).

2.3. Podatki i inne obowiązkowe składki i opłaty płatne do budżetu republikańskiego

2.4. Celowe podatki i inne obowiązkowe składki i opłaty płatne do nie budżetowych funduszy.

2.5. Podatki od zysków.

2.6. Podatek od nieruchomości - zwolnienie na środki podstawowe i niezakończone budowy położone na terenie Parku.

2.7. Podatek offshornyj - całkowite zwolnienie przy wypłacie (przekazywaniu) dywidend założycielom.

2.8. Zwolnienie z obowiązku odprzedaży walut uzyskanych w wyniku prowadzonej, zatwierdzonej działalności.

2.9. Zwolnienie z opłat celnych i VAT dla towarów wwożonych do RB w celu wykonywania zgłoszonej działalności. Spis towarów jest zatwierdzany przez Prezydenta.

2.10. Podatek gruntowy - zwolnienie na okres trwania budowy danego obiektu, ale nie dłużej niż na okres 3 lat. Nalicza się przy zastosowaniu pomniejszonego współczynnika, tj. 0,5.

2.11. Podatek dochodowy osób fizycznych (oprócz pracowników obsługi, ochrony) uzyskany na podstawie umów o pracę oraz dochody rezydentów - indywidualnych przedsiębiorców podlegają pomniejszonej stawce 9% (zamiast 12%) i nie wliczają się do łącznego dochodu rocznego.

2.12. Nie nalicza się obowiązkowych składek ubezpieczeniowych od części wynagrodzeń przekraczających średnią płacę w RB za poprzedni m-c.

2.13. Dochody od dywidend, papierów dłużnych, licencji - jeśli należne są zagranicznym osobom prawnym i źródłem wypłaty takiego dochodu jest rezydent Parku, to podatek wynosi 5%, jeśli inny korzystniejszy poziom nie jest określony w umowie międzypaństwowej, zawartej między rządem RB a danym państwem.

3. Obowiązujące podatki:

3.1. 1% od zysku płatny kwartalnie do administracji Parku

4. Działalność nierezydentów w Parku wysokich technologii:

4.1. NIEREZYDENT Parku - osoba prawna realizująca biznes-projekt w sferze wysokich technologii.

4.2. Środki pieniężne uzyskane przez nierezydenta z biznes-projektu podlegają wpłacie na rachunki banków funkcjonujących w RB.

4.3. Zwolnienia podatkowe:

Pełne zwolnienia w zakresie tytułów 4.3.1. - 4.3.7.

4.3.1. Podatek dochodowy.

4.3.2. VAT od sprzedaży towarów na terytorium RB.

4.3.3. Podatki i inne obowiązkowe składki i opłaty płatne do budżetu republikańskiego.

4.3.4. Celowe podatki i inne obowiązkowe składki i opłaty płatne do nie budżetowych funduszy.

4.3.5. Podatek od zysku.

4.3.6. Zwolnienie z obowiązku odprzedaży walut uzyskanych w wyniku prowadzonej, zatwierdzonej działalności.

4.3.7. Zwolnienie z opłat celnych i VAT dla towarów wwożonych do RB w celu wykonywania zgłoszonej działalności. Spis towarów jest zatwierdzany przez Prezydenta.

4.3.8. Podatek dochodowy osób fizycznych (oprócz pracowników obsługi, ochrony) uzyskany na podstawie umów o pracę oraz dochody rezydentów - indywidualnych przedsiębiorców podlegają pomniejszonej stawce 9% (zamiast 12%) i nie wliczają się do łącznego dochodu rocznego.

4.3.9. Nie nalicza się obowiązkowych składek ubezpieczeniowych od części wynagrodzeń przekraczających średnią płacę w RB za poprzedni m-c.

WARUNKI FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW NA OBSZARACH WIEJSKICH

Podmioty uprawnione do ulg: przedsiębiorstwa i indywidualni przedsiębiorcy prowadzący działalność wyłącznie w obszarach wiejskich i zajmujący się wyłącznie produkcją towarów (prac i usług) w tych obszarach.

Ulgi i inne uprawnienia:

2.1. W latach 2008 - 2012 zwolnienie z podatku dochodowego i podatku od nieruchomości (dla nieruchomości położonych w tych obszarach wiejskich).

2.2. Obniżenie opłat za wydanie licencji:
a) dla przedsiębiorstw o 50%,
b) dla indywidualnych przedsiębiorców o 75%.

2.3. Zwolnienie z opłat za wniesienie zmian do otrzymanych licencji.

2.4. Zwolnienie od 1.01.2008 r. do 31.12.2010 r. przedsiębiorców wykonujących
w obszarach wiejskich prace remontowo-budowlane i montażowe z opłat (podatków) na fundusze innowacyjne poszczególnych ministerstw resortowych oraz dodatkowe zwolnienie z tych opłat innych przedsiębiorstw nie prowadzących stałej działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, ale wykonujących prace remontowo-budowlane i montażowe na zamówienie przedsiębiorstw i indywidualnych przedsiębiorców prowadzących działalność wyłącznie w obszarach wiejskich.

2.5. Przedsiębiorstwa zwolnione są z opłat celnych i podatku VAT naliczanego przy wwozie towarów stanowiących wkład w fundusz założycielski. Warunkiem uzyskania takiego zwolnienia jest potwierdzenie lokalnej, upoważnionej instytucji
w komitecie wykonawczym (исполкоме), że wwożony towar jest urządzeniem technologicznym i stanowi wkład w fundusz założycielski przedsiębiorstwa zlokalizowanego w obszarze wiejskim.

2.6. Banki zobowiązane są do udzielania kredytów bez zabezpieczeń, w ramach posiadanych i wyznaczonych na ten cel środków, przedsiębiorstwom
i indywidualnym przedsiębiorcom w wysokości nie przekraczającej równowartości 20.000 EUR.

3. Działalność niepodlegająca ulgom:

3.1. Produkcja towarów podlegających akcyzie

3.2. Produkcja wyrobów jubilerskich

3.3. Działalność loteryjna

3.4. Działalność handlowo-pośrednicząca

3.5. Turystyka z wyłączeniem agroturystyki

3.6. Ubezpieczenia

3.7. Bankowość

3.8. Operacje na rynku papierów wartościowych

3.9. Gry hazardowe

3.10. Spółka cywilna lub grupa gospodarcza (простое товарищество и/или хозяйственная группа).