Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuGwarancje państwowe dla inwestorów na Białorusi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 21:31:33
polska, białoruś

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność inwestorów zagranicznych na Białorusi jest ustawa z dnia 22.06.2001 r. kodeks inwestycyjny Republiki Białoruś (dalej - Kodeks). Jednak podstawowe gwarancje praw inwestorów polskich do inwestycji i uzyskiwania z nich dochodów i zysku reguluje Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie w dniu 24 kwietnia 1992 r. (dalej - Umowa).

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność inwestorów zagranicznych na Białorusi jest ustawa z dnia 22.06.2001 r. kodeks inwestycyjny Republiki Białoruś (dalej - Kodeks). Jednak podstawowe gwarancje praw inwestorów polskich do inwestycji i uzyskiwania z nich dochodów i zysku reguluje Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Białoruś o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie w dniu 24 kwietnia 1992 r. (dalej - Umowa).

Na mocy przepisów Kodeksu oraz Umowy do podstawowych gwarancji Republiki Białoruś dla inwestorów polskich należą:

1) zapewnienie na swoim terytorium korzystnych warunków dla istniejących lub przyszłych inwestycji dokonywanych przez inwestorów polskich w ramach obowiązującego prawa Białorusi oraz do przyznania inwestorom polskim wszelkich uprawnień, przywilejów i ułatwień wynikających z jej obowiązującego ustawodawstwa;

2) przyznanie inwestorowi polskiemu prawa do zatrudnienia według jego wyboru personelu kierowniczego, administracyjnego i technicznego niezależnie od obywatelstwa i zapewnienie wszelkich ułatwień, w tym wiz i zezwoleń na zamieszkanie, zgodnie z ustawodawstwem białoruskim;

3) popieranie i ułatwianie tworzenia wspólnych jednostek gospodarczych z udziałem inwestorów polskich i białoruskich - zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Białorusi w celu realizacji projektów inwestycyjnych w różnych działach gospodarki;

4) przyznanie inwestycjom i działalności związanej z inwestycjami dokonanymi na terytorium Białorusi przez inwestorów polskich traktowania nie mniej korzystnego niż przyznane inwestycjom i działalności związanej z inwestycjami dokonanymi przez jej własnych inwestorów lub inwestorów któregokolwiek państwa trzeciego, co dotyczy również prawa inwestora polskiego do zarządzania, obsługi, zakupu, sprzedaży, cesji inwestycji, w tym prawa do osiągania i transferu przychodów. Jednak należy zastrzec, że na mocy ust. 2 art. 3 Umowy ww. postanowienia nie mają zastosowania w przypadku, gdy Białoruś:

- jest lub stanie się stroną wielostronnego lub dwustronnego związku eksploatacyjnego, unii gospodarczej, unii celnej, unii monetarnej, strefy wolnego handlu lub innych analogicznych regionalnych organizacji współpracy gospodarczej;

- przystąpi do umowy o utworzeniu takich organizacji;

- jest stroną jakiejkolwiek umowy międzynarodowej lub regionalnej dotyczącej całkowicie lub głównie spraw podatkowych lub w zakresie przepływu kapitałów;

5) niepodejmowanie bezpośrednio lub pośrednio działań nacjonalizacyjnych, wywłaszczeniowych lub innych działań o analogicznym charakterze lub równoznacznym skutku w stosunku do inwestycji należących do podmiotów polskich, z wyjątkiem przypadków, gdy działania takie podjęte będą w interesie narodowym, nie będą miały charakteru dyskryminacyjnego oraz będą zgodne z ustawodawstwem Białorusi. Takim działaniom będzie towarzyszyć szybkie, rzeczywiste i właściwe odszkodowanie;

6) zapewnienie inwestorom polskim, którzy ponieśli straty z powodu wojny lub innego konfliktu zbrojnego, stanu wyjątkowego, powstania, zamieszek lub innych analogicznych wydarzeń, traktowania nie mniej korzystnego niż przyznane przez nią inwestorom własnym lub inwestorom państwa trzeciego;

7) zapewnienie inwestorom polskim swobodnego transferu płatności związanych z tymi inwestycjami w walucie wymienialnej według kursu obowiązującego w dniu transferu zgodnie z ustawodawstwem Białorusi;

8) uznanie zasady subrogacji, czyli jeżeli Polska lub upoważniona przez nią agencja dokona płatności na rzecz jej inwestora na mocy gwarancji lub umowy ubezpieczenia w związku z inwestycjami, Białoruś uzna przeniesienie na rzecz strony polskiej lub jej agencji wszelkich praw przysługujących inwestorowi polskiemu;

9) zapewnienie właściwego rozpatrzenia sporu między Białorusią a inwestorem polskim w miarę możliwości polubownie w drodze rokowań albo przez właściwy sąd.

Ustęp 3 Dekretu Prezydenta z dnia 28.01.2008 r. nr 1 „O stymulowaniu produkcji oraz sprzedaży towarów (robót, usług)" stanowi, że jeżeli przepisy ustawy wprowadzonej w życie po utworzeniu spółki z udziałem zagranicznym z siedzibą położoną w miejscowości o ludności do 50 tys. mieszkańców pogarszają sytuację spółki oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej, określone przez dekret, w tym zwiększają obciążenia podatkowe, wobec tej spółki stosuje się prawo obowiązujące w dniu utworzenia tej spółki, chyba że te zmiany w prawie dotyczą obronności państwa, bezpieczeństwa ekologicznego lub ochrony zdrowia ludności kraju.