Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 21:29:57
polska, białoruś

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi

Inwestorzy zagraniczni prowadzący działalność na Białorusi korzystają z następujących ulg i zwolnień:
- zwolnienie z podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata, jeśli ich udział w kapitale zakładowym wynosi co najmniej 30 % i jest nie mniejszy niż 20 tys. USD, a ich dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży wytwarzanych przez siebie produktów lub usług;
- odprowadzanie połowy podatku dochodowego w ciągu kolejnych 3 lat, jeśli wytwarzają produkty lub usługi o szczególnym znaczeniu dla kraju (tzw. priorytetowe, których listę ustala Rada Ministrów);
- zwolnienie z opłat celnych za wwożony aport rzeczowy do kapitału założycielskiego spółki (maszyny, sprzęt, urządzenia, surowce i materiały) pod warunkiem, że wwożone towary nie są objęte akcyzą, ich łączna wartość nie przekracza kwoty przewidzianej w dokumentach założycielskich jako aport rzeczowy oraz że zostały zgłoszone do odprawy celnej w czasie przewidzianym w dokumentach założycielskich na ustanowienie kapitału zakładowego;
- zwolnienie z obowiązkowej odsprzedaży wpływów dewizowych za eksport swoich wyrobów;
- po zmianie warunków prawnych na gorsze przez 5 kolejnych lat podlegają nadal przepisom obowiązującym w dniu rejestracji;
- otrzymają rekompensatę za straty wynikłe wskutek podjęcia przez organ urzędowy decyzji niezgodnej z ustawą lub naruszającej ich prawa.

Ulgi dla inwestorów zagranicznych zapewniają także wolne strefy ekonomiczne, chociaż są one stopniowo znoszone. Obecnie obowiązujące rezydentów WSE ulgi to zwolnienie z podatku od dochodu w ciągu 5 lat od chwili jego zadeklarowania, ze składki na fundusz wsparcia producentów rolnych (dotyczy tylko towarów wywożonych poza teren RB), zwolnienie z podatku od środków transportu i od nieruchomości, a także opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości połowy stawki. Rezydenci WSE nie opłacają cła od wwożonych surowców, materiałów, wyposażenia, części zamiennych pod warunkiem wywozu gotowych produktów poza granice RB. Przy wywozie towarów z WSE na pozostałą część obszaru celnego RB podatki i cła są pobierane.

Ulgi podatkowe i celne przy wwozie niektórych towarów.
Osobom prawnym, wwożącym wyposażenie technologiczne i części zapasowe nie produkowane w Republice Białoruś w celu stworzenia nowych bądź modernizacji istniejących przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowane technologie, mogą być udzielanie ulgi w podatku VAT i opłatach celnych pod warunkiem, że przedsiębiorstwa te umieszczone są w zatwierdzonym przez Radę Ministrów wykazie przedsiębiorstw o zaawansowanej technologii.
W innych przypadkach może być udzielony kredyt na pokrycie opłat celnych, spłacany po przekazaniu wwiezionego wyposażenia technologicznego do eksploatacji. Kredyt podatkowy na okres do 6 miesięcy udzielany jest na podstawie decyzji Rady Ministrów po uzgodnieniu z Prezydentem, a na okres dłuższy - na podstawie decyzji Prezydenta. Podmioty wykorzystujące ulgi niezgodnie z oficjalnie ustalonymi zasadami tracą do nich prawo, a sumy podatków, opłat celnych i kar pieniężnych są ściągane w ustawowo określonym trybie. Ulg w podatkach i opłatach należących do budżetów lokalnych udzielają miejscowe Rady Deputowanych albo lokalne organy wykonawcze i zarządzające.

Rozkładanie płatności celnych na raty
Kwota podatku VAT zapłaconego przy wwozie na obszar celny RB środków trwałych podlega zwrotowi w wymiarze 1/12 kwoty z chwilą wniesienia ich do ewidencji. Kwoty VAT wpłacane przy wwozie urządzeń są umarzane w tym samym wymiarze i w ten sposób następuje faktyczne zwolnienie od podatku VAT środków trwałych przedsiębiorstw. Rozłożenie na raty podatku VAT można też uzyskać przy wwozie urządzeń technologicznych i części zapasowych do nich. Decyzja o odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności z tytułu VAT i akcyzy podejmowana jest przez naczelnika lub zastępcę naczelnika urzędu celnego, w którym dokonywana jest odprawa celna, na podstawie pisemnego wniosku złożonego w urzędzie celnym przed lub jednocześnie z deklaracją celną. Podanie o odroczenie bądź rozłożenie na raty należności z tytułu VAT i akcyzy składa się oddzielnie na każdą partię towaru przemieszczaną przez obszar celny RB w ramach jednego kontraktu na podstawie jednego dokumentu przewozowego. Osobom zalegającym z opłatami ceł, odsetek, grzywien i kar finansowych - zgoda na odroczenie lub rozłożenie na raty podatku VAT i akcyzy nie jest udzielana.
Za odroczenie bądź rozłożenie na raty pobierana jest opłata prolongacyjna w wysokości stopy procentowej Banku Narodowego obowiązującej w dniu wpłaty należności z tytułu VAT i akcyzy. Odroczenie bądź rozłożenie na raty może być zabezpieczone:
- gwarancją banku lub innej instytucji kredytowej posiadającej licencję Banku Narodowego na prowadzenie operacji walutowych i wpisanej do rejestru gwarantów wniesienia opłat celnych, prowadzonego przez Państwowy Komitet Celny RB;
- zastawem towarów i środków transportowych;
- wniesieniem do depozytu właściwego urzędu celnego sum zabezpieczających opłatę VAT i akcyzy.
W celu otrzymania decyzji w sprawie odroczenia bądź rozłożenia na raty należności z tytułu VAT i akcyzy pod gwarancję banku lub innej instytucji kredytowej płatnik tych należności powinien przedstawić zobowiązanie gwarancyjne ww. instytucji bankowej. Zobowiązanie gwarancyjne banku przyjmowane jest przez urząd celny oddzielnie dla należności płatnych w rublach białoruskich i oddzielnie w walucie obcej.
W przypadkach gdy prawo RB przewiduje opłatę należności z tytułu podatku VAT i akcyzy w walucie obcej, zobowiązanie gwarancyjne banku lub innej instytucji kredytowej powinno być wystawione w ekwiwalencie dolarowym. Po podjęciu przez naczelnika (zastępcę naczelnika) urzędu celnego decyzji o udzieleniu odroczenia lub rozłożeniu na raty należności z tytułu VAT i akcyzy, urząd celny w ciągu 3 dni roboczych powiadamia pisemnie gwaranta celnego o terminie, na jaki odroczono lub rozłożono na raty spłatę należności oraz o dniu upływu tego terminu. W celu otrzymania odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu VAT i akcyzy pod zastaw towarów i środków transportu, płatnik tych należności zawiera z urzędem celnym umowę o zastawie. W charakterze zabezpieczenia spłaty podatku VAT i akcyzy płatnik tych należności może wnieść na rachunek depozytowy urzędu celnego należne sumy.
Opłatę prolongacyjną od płatności rozłożonej na raty ponosi płatnik VAT i akcyzy, opłacając ją w wysokości stopy procentowej Banku Narodowego obowiązującej w dniu spłaty części sumy podatku VAT i akcyzy. W przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu VAT i akcyzy płatnik tych należności najpóźniej w ostatnim dniu terminu, na który zostało udzielone odroczenie lub rozłożenie na raty, zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT, akcyzy i odsetek. Odsetki zgodnie z życzeniem podatnika mogą być spłacone w białoruskich rublach lub w walucie obcej, skupowanej przez Bank Narodowy.