Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady działalności firm budowlanych.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Daniel Matusiak | 2015-12-17 21:20:46
polska, białoruś

Po zniesieniu licencjonowania działalności budowlanej (01.01.2011.) nastąpiły istotne zmiany w prawie dot. regulacji wykonywania prac budowlanych w Republice Białorusi.

Po zniesieniu licencjonowania działalności budowlanej (01.01.2011.) nastąpiły istotne zmiany w prawie dot. regulacji wykonywania prac budowlanych w Republice Białorusi.
Działalność budowlaną regulują następujące akty prawne:

  • Regulamin Techniczny Republiki Białoruś ТР 2009/013/BY "Budynki i budowle, materiały budowlane i produkty. Bezpieczeństwo",
  • Ustawa Republiki Białoruś (w red. z dnia 31.12.2010 r.) "O wymogach oceny zgodności aktów normatywnych w dziedzinie przepisów technicznych i normalizacji".
  • Uchwała Ministerstwa Architektury i Budownictwa RB nr 17 z dnia 10.05.2011 r. "O ustaleniu wykazu prac i usług związanych z pracami budowlanymi".
  • Nowe Zasady w zakresie zawarcia i realizacja kontraktów na wykonanie robót dowlanych, nr 875 z dnia 30.06.2011 r.
  • Zmiany w Regulaminie Technicznym, które wprowadzają obowiązkową certyfikację robót budowlanych (Rada Ministrów nr 125 z dnia 07.02.2012 r.).

Regulamin Techniczny zawiera wykaz wyrobów i robót budowlanych, które wymagają potwierdzenia zgodności (obowiązkowej certyfikacji lub deklaracji) -http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C20901748&p2=%7bNRPA%7d.
Potwierdzenia zgodności mogą dokonać m.in.:

Z wykazem akredytowanych organizacji ds. certyfikacji, które dokonują badań i wydają certyfikaty, można zapoznać się na stronie Białoruskiego Centrum ds. Akredytacji:

http://www.bsca.by/Ru/reestr-akkr-organ/
Obowiązkowymi wymogami dla firm budowlanych jest uzyskanie świadectwa kompetencji technicznej (wydawane na firmę) i atestacji (wydawana dla pracowników - odpowiednik uprawnień budowlanych).

1. Świadectwo kompetencji technicznej

Informacja w tej dziedzinie pod linkiem:

http://rcuk.bsc.by/page/ocenka-sistemy-proizvodstvennogo-kontrolya


Wnioskować o wydanie świadectwa kompetencji technicznej, stanowiącego pozytywną ocenę systemu kontroli jakości, mogą osoby prawne, w tym nierezydenci. Ocenę systemu kontroli produkcyjnej przeprowadza się dla wszystkich rodzajów robót w budownictwie.

Świadectwo kompetencji technicznej wskazujące rodzaj robót jest ważne w okresie 5 lat.

Oceny kompetencji technicznej dokonuje przedsiębiorstwo „Belstrojtsentr", http://www.bsc.by/.

W celu uzyskania świadectwa kompetencji technicznej składa się w RUP „Belstrojtsentr" wniosek o ocenę kompetencji technicznej, do krórego dołącza się:

a) opis systemu zarządzania jakością,

b) regulamin systemu zarządzania jakością,

c) opis warunków w pomieszczeniach produkcyjnych,

d) wykaz specjalistów sprawujących kontrolę,

e) wymogi techniczne dot. produkcji, tryb i środki kontroli,

f) kopię dokumentów rejestracyjnych podmiotu,

g) kopię zarządzenia o utworzeniu systemu zarządzania jakością,

h) wykaz aktów prawnych w zakresie produkcji i kontroli technicznej,

i) wykaz dokumentacji technologicznej dot. produkcji,

j) wykaz środków opomiarowania i urządzeń kontroli jakości,

k) kopię regulaminu o wejściowej kontroli jakości zgodnie z STB 1306-2002,

l) kopie pierwszej i ostatniej strony książeczek zatrudnienia specjalistów zaangażowanych w system zarządzania jakością.

Przy ocenie kompetencji technicznej kontroli podlegają:

a) Instrukcje stanowiskowe specjalistów zaangażowanych w system zarządzania jakością,

b) Zarządzenie o przeprowadzeniu wewnętrznej atestacji specjalistów zaangażowanych w system
zarządzania jakością,

c) Protokół z przeprowadzenia wewnętrznej atestacji specjalistów zaangażowanych w system zarządzania jakością,

d) Umowa na aktualizację bazy technicznych aktów prawnych,

e) Zarządzenie o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za stan techniczny środków podlegających kontroli, za aktualizację bazy technicznych aktów prawnych (mogą być oddzielne zarządzenia),

f) Umowa na kontrolę urządzeń pomiarowych (lub uzgodniony plan kontroli urządzeń pomiarowych) z lokalnym Centrum Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji,

g) Książki kontroli urządzeń pomiarowych,

h) Umowy z akredytowanymi laboratoriami (na badania materiałów budowlanych, na kontrolę jakości spawów metodami nie naruszającymi stanu, na pomiary elektro-fizyczne, badania aerodynamiczne, oraz zakresy ich akredytacji,

i) Plan audytu wewnętrznego systemu zarządzania jakością,

j) Sprawozdanie z przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kierownika jednostki wnioskującej i opatrzone pieczęcią jednostki.

Dokumenty składa się w siedzibie RUP „Belstroytsentr" pod adresem:

220036 Mińsk, ul. R. Luxemburg 101, pok. 3, 4.

Tel/fax +375 17 208 28 17,

Tel. kom.:+375 33 300 43 10

e-mail: otk@bsc.by

Dokumenty są rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 10 dni. Pozytywna decyzja oznacza, że organ wydaje świadectwo kompetencji technicznej.

2. Atestacja specjalistów.

W celu atestacji specjalistów należy złożyć wniosek (według wzoru) do RUP „Belstroytsentr", ze wskazaniem kategorii stanowiska i rodzaju robót, dla których uzyskuje się atestację. Do wniosku dołącza się uwierzytelnione w należytym trybie kserokopie dyplomów i książeczek zatrudnienia, potwierdzających wykształcenie i staż pracy w zakresie wnioskowanego rodzaju robót (w przypadku cudzoziemców dodatkowo przedkłada się potwierdzenie zgodności wykształcenia z białoruskim, i w przypadku braku książeczek zatrudnienia, dokumenty potwierdzające staż pracy w danej specjalności).

Dokumenty składa się w siedzibie RUP „Belstroytsentr" pod adresem:

220036 Mińsk, ul. R. Luxemburg 101, pok. 103.

Tel/fax +375 17 208-65-16, +375 17 208 75 25

Każdorazowo przed rozpoczęciem ubiegania się o świadectwo kompetencji technicznej czy atestację specjalistów wskazane jest dodatkowo zapoznanie się z aktualnymi na dany moment wymogami dotyczącymi ww. spraw pod linkiem „Belstroytsentr".