Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCzego wymaga fiskus

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2015-10-12 13:25:14
białoruś, podatki, vat

Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe.

 

Rodzaje podatków:

 

1 podatki powszechne (państwowe)

2 podatki lokalne

3 inne opłaty obowiązkowe

 

System podatkowy oraz zasady opodatkowania reguluje Kodeks podatkowy Republiki Białoruś. Podatki państwowe i obligatoryjne opłaty obowiązują na terytorium całego kraju i wpływają do budżetu państwa lub państwowych funduszy pozabudżetowych. Podatki lokalne obowiązują tylko na terenie określonej jednostki administracyjno-terytorialnej i zasilają jej budżet.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi: 12 i 15 proc. Podstawową stawką jest 12 proc., natomiast stawką 15-proc. opodatkowane są dochody podatników prowadzących działalność gospodarczą.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych i od dywidend

 

Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 18 proc. Stawka 10 proc. stosowana jest do dochodów:

 • podmiotów produkujących wyroby laserowo-optyczne
 • rezydentów parków naukowo-technologicznych
 • uzyskanych ze sprzedaży towarów własnej produkcji z listy wysoko technologicznych

Od dochodów z dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych obowiązuje podatek obliczony według stawki 12 proc. Jeśli odbiorcą dywidendy jest obywatel Polski podatek ten nie może wynieść:

 • 10 proc. kwoty dywidendy brutto, jeżeli jej odbiorca ma powyżej 30 proc. udziałów w kapitale spółki, wypłacającej dywidendę
 • 15 proc. kwoty dywidendy brutto w pozostałych przypadkach

Rezydenci Wolnych Stref Ekonomicznych korzystają ze szczególnego trybu opodatkowania podatkiem dochodowym. Stawka podatku stanowi wówczas 50 proc. stawki podstawowej, ale nie może przekraczać stawki 12-proc. W okresie pięciu lat od daty wykazania zysku rezydentom strefy przysługuje całkowite zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 

VAT

 

Od 1 stycznia 2010 r. na Białorusi stosowane są stawki podatku VAT:

 • 0 proc. – w eksporcie
 • 10 proc. – od obrotu w rolnictwie i produktów dla dzieci
 • 20 proc. – podstawowa stawka podatku

Import i sprzedaż na Białorusi cukru białego oznaczonego kodem CN 1701 99 100 opodatkowana jest stawką 24 proc.

Stawka podatku 0 proc. stosowana jest przy:

 • sprzedaży eksportowej i reeksportowej oraz przy wywozie towarów do państw-członków Unii Celnej (Rosja, Kazachstan)
 • robotach i usługach transportowych, załadunku i rozładunku, związanych bezpośrednio ze sprzedażą eksportową
 • eksporcie usług transportowych, w tym tranzytowych, oraz eksporcie robót w zakresie uszlachetnienia aktywnego towarów
 • sprzedaży na rzecz podmiotów zagranicznych robót (usług) w zakresie remontu, modernizacji statków powietrznych oraz silników do nich, jednostek taboru kolejowego

Stawka podatku 10 proc. stosowana jest przy:

 • sprzedaży na obszarze Białorusi produkcji rolnej (z wyłączeniem kwiatów ozdobnych i zwierząt futerkowych),
 • wwozie na obszar celny Białorusi i sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz towarów dla dzieci, zgodnych z wykazem zatwierdzonym przez Prezydenta Republiki Białoruś,

Stawka podatku 20 proc. stosowana jest przy:

 • sprzedaży towarów nie wymienionych wyżej,
 • wwozie na obszar celny Republiki Białoruś towarów nie wymienionych wyżej.

 

Akcyza

 

Znakowaniu znakami akcyzy podlegają napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, przeznaczone do sprzedaży. Stawki akcyzy mogą być ustanawiane w kwocie absolutnej na jednostkę fizyczną towaru – twarde stawki, lub w procentach od wartości towarów – stawki od wartości.

 

Inne podatki

 

Na Białorusi obowiązują także:

 • podatek od nieruchomości – 1 proc. (2 proc. od nieruchomości, której budowa nie została ukończona w określonym terminie),
 • podatek gruntowy – w zależności od rodzaju i lokalizacji terenu,
 • podatek ekologiczny – płacą go podmioty gospodarcze, których działalność negatywnie wpływa na środowisko,
 • ubezpieczenie społeczne – 35 proc. funduszu płac (w tym 1 proc. finansowany przez pracownika).

Poza tym obowiązują składki na fundusze innowacyjne (budownictwo, technologie), podatki lokalne (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności), opłata skarbowa od czynności urzędowych i opłata celna za wydanie zaświadczeń związanych z przewozem towarów i pojazdów przez granicę.

Na stronie internetowej Ministerstwa Podatków i Opłat RB http://www.nalog.by/ można sprawdzić szczegóły Kodeksu podatkowego.

 

Zmiany w systemie podatkowym w 2012 r.

 

W związku z dostosowywaniem systemu podatkowego Białorusi do prawa krajów Unii Celnej w 2012 r. w białoruskim prawie podatkowym pojawiło się wiele zmian.

 

Podatek od zysku

 

Najważniejszymi zmianami w tym podatku są:

 • obniżenie stawki podatku z 24 proc. do 18 proc.
 • zniesienie tradycyjnej ulgi na finansowanie inwestycji w środki trwałe o przeznaczeniu produkcyjnym i budownictwo mieszkaniowe. Zamiast tej ulgi wprowadzono mechanizm przyspieszonej amortyzacji – premię amortyzacyjną, która jednak nie jest tak atrakcyjna jak ulga (odpisy amortyzacyjne z tytułu premii amortyzacyjnej są mniejsze niż przysługująca poprzednio ulga). Premia amortyzacyjna polega na tym, że w dniu przyjęcia do ewidencji nowych środków trwałych, podatnik ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części wartości początkowej tych środków. Dla budynków i budowli premia wynosi 10 proc. wartości początkowej, a dla maszyn, urządzeń, środków transportu i wartości niematerialnych – 20 proc.

W podatku od zysku przewidziane są następujące ulgi:

 • zwolnienie z opodatkowania zysku ze sprzedaży wyrobów innowacyjnych własnej produkcji (wykaz takich wyrobów określa Rada Ministrów)
 • zwolnienie z opodatkowania zysku ze sprzedaży wyrobów wysoko technologicznych (ich wykaz określa Rada Ministrów). Zwolnienie ma zastosowane, jeżeli udział wyrobów wysoko technologicznych w sprzedaży ogółem będzie większy niż 50 proc. Przy niższym udziale zysk jest opodatkowany według stawki 10 proc.

Od 2012 r. podatnicy korzystający z ulg nie muszą przedkładać organom podatkowym dokumentów potwierdzających prawo do ulgi. Uprawnienie do stosowania ulg jest weryfikowane w ramach kontroli podatkowych.

 

Podatek od wartości dodanej (VAT)

 

Z katalogu przedmiotów opodatkowania wyłączono obroty związane z pozostałym rozchodem towarów, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Oznacza to, że nie powstanie zobowiązanie podatkowe związane z kradzieżą, zepsuciem czy niedostatkiem wyrobów. Przedmiotem opodatkowania jest tylko sprzedaż i nieodpłatne przekazanie.

Od 2012 r. wprowadzone zostały dodatkowe ulgi dla przedsiębiorstw zagranicznych nie posiadających rezydencji podatkowej na Białorusi. Jeżeli wykonują one na rzecz podmiotów białoruskich roboty i usługi związane z organizacją i prowadzeniem targów i wystaw zagranicznych, to obroty z tytułu realizacji takich robót i usług na Białorusi nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zlikwidowano też szereg ograniczeń związanych z odliczaniem podatku VAT. Na przykład zniesiono ograniczenia w odliczeniu podatku VAT przy nabyciu środków trwałych przy dokonywaniu obrotów zwolnionych z opodatkowania lub na które udzielono kredytu podatkowego.

Odliczeniu podlega VAT od nabycia towarów, sfinansowanych ze środków uzyskanych z tytułu ulg podatkowych.

 

Podatek od nieruchomości i podatek gruntowy

 

Termin składania deklaracji podatkowych przeniesiono z 20 stycznia na 20 marca, a termin płatności podatku z pierwszego dnia miesiąca każdego kwartału na trzeci miesiąc.

Wprowadzono także zasadę, zgodnie z którą współczynniki do stawek podatku od nieruchomości i podatku gruntowego ustalane przez administrację lokalną, mogą być stosowane od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o stosowaniu współczynnika.

Wprowadzono ulgi dla parków technologicznych, jednostek naukowych, centrów transferu technologii – należące do nich budynki i budowle oraz działki są zwolnione z podatku do 1 stycznia 2016 r.

Współczynnik zwiększający podatek wprowadzono na ponadnormatywną powierzchnię nieukończonych budynków i budowli – podatek od takich obiektów wynosi 2 proc. bez względu na przysługujące ulgi. Z zastosowaniem zwiększającego współczynnika płaci się również podatek gruntowy od gruntów, na których znajdują się nieukończone ponadnormatywne obiekty.
 

Podatek ekologiczny

 

Podatek ten jest płacony według miejsca siedziby podmiotu, a nie według miejsca lokalizacji każdego przedmiotu opodatkowania.

 

Kontrola podatkowa

 

Do Kodeksu podatkowego wprowadzono nowe formy kontroli podatkowej, których celem jest eliminacja schematów wykorzystywanych do ukrywania dochodów do opodatkowania. Są one wprowadzane stopniowo, np. od 1 stycznia 2012 r. wprowadzono mechanizm kontroli cen transferowych.

Organ podatkowy może zweryfikować podstawę opodatkowania podatkiem od zysku w przypadku, kiedy podmioty będą dokonywać określonych transakcji, których celem będzie ukrywanie dochodów do opodatkowania. Do takich zaliczono transakcje z nieruchomościami, transakcje w handlu zagranicznym z podmiotami zależnymi oraz transakcje na kwotę przewyższającą 12 mld rubli (około 1,1 mld euro).

Nowy mechanizm weryfikacji podstawy opodatkowania opiera się na stosowaniu cen rynkowych ustalonych dla transakcji z towarami, robotami i usługami. Nowe mechanizmy kontroli są stosowane pod nadzorem Ministerstwa ds. Podatków i Opłat RB.

 

 
Pliki do pobrania

Porównanie obciążenia podatkowego
docx | 16.03 KB
Pobierz
Praktyczny komentarz do Kodeksu podatkowego RB
docx | 22.2 KB
Pobierz
Stawki podatkowe obowiązujące na Białorusi
doc | 151 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert