Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2015-10-12 10:38:48
zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na białorusi

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi

Zasady pomocy publicznej dla inwestorów zagranicznych na Białorusi

Inwestorzy zagraniczni prowadzący działalność na Białorusi korzystają z następujących ulg i zwolnień:
- zwolnienie z podatku dochodowego przez pierwsze trzy lata, jeśli ich udział w kapitale zakładowym wynosi co najmniej 30 % i jest nie mniejszy niż 20 tys. USD, a ich dochody pochodzą wyłącznie ze sprzedaży wytwarzanych przez siebie produktów lub usług;
- odprowadzanie połowy podatku dochodowego w ciągu kolejnych 3 lat, jeśli wytwarzają produkty lub usługi o szczególnym znaczeniu dla kraju (tzw. priorytetowe, których listę ustala Rada Ministrów);
- zwolnienie z opłat celnych za wwożony aport rzeczowy do kapitału założycielskiego spółki (maszyny, sprzęt, urządzenia, surowce i materiały) pod warunkiem, że wwożone towary nie są objęte akcyzą, ich łączna wartość nie przekracza kwoty przewidzianej w dokumentach założycielskich jako aport rzeczowy oraz że zostały zgłoszone do odprawy celnej w czasie przewidzianym w dokumentach założycielskich na ustanowienie kapitału zakładowego;
- zwolnienie z obowiązkowej odsprzedaży wpływów dewizowych za eksport swoich wyrobów;
- po zmianie warunków prawnych na gorsze przez 5 kolejnych lat podlegają nadal przepisom obowiązującym w dniu rejestracji;
- otrzymają rekompensatę za straty wynikłe wskutek podjęcia przez organ urzędowy decyzji niezgodnej z ustawą lub naruszającej ich prawa.

Ulgi dla inwestorów zagranicznych zapewniają także wolne strefy ekonomiczne, chociaż są one stopniowo znoszone. Obecnie obowiązujące rezydentów WSE ulgi to zwolnienie z podatku od dochodu w ciągu 5 lat od chwili jego zadeklarowania, ze składki na fundusz wsparcia producentów rolnych (dotyczy tylko towarów wywożonych poza teren RB), zwolnienie z podatku od środków transportu i od nieruchomości, a także opodatkowanie podatkiem VAT w wysokości połowy stawki. Rezydenci WSE nie opłacają cła od wwożonych surowców, materiałów, wyposażenia, części zamiennych pod warunkiem wywozu gotowych produktów poza granice RB. Przy wywozie towarów z WSE na pozostałą część obszaru celnego RB podatki i cła są pobierane.

Ulgi podatkowe i celne przy wwozie niektórych towarów.
Osobom prawnym, wwożącym wyposażenie technologiczne i części zapasowe nie produkowane w Republice Białoruś w celu stworzenia nowych bądź modernizacji istniejących przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowane technologie, mogą być udzielanie ulgi w podatku VAT i opłatach celnych pod warunkiem, że przedsiębiorstwa te umieszczone są w zatwierdzonym przez Radę Ministrów wykazie przedsiębiorstw o zaawansowanej technologii.
W innych przypadkach może być udzielony kredyt na pokrycie opłat celnych, spłacany po przekazaniu wwiezionego wyposażenia technologicznego do eksploatacji. Kredyt podatkowy na okres do 6 miesięcy udzielany jest na podstawie decyzji Rady Ministrów po uzgodnieniu z Prezydentem, a na okres dłuższy - na podstawie decyzji Prezydenta. Podmioty wykorzystujące ulgi niezgodnie z oficjalnie ustalonymi zasadami tracą do nich prawo, a sumy podatków, opłat celnych i kar pieniężnych są ściągane w ustawowo określonym trybie. Ulg w podatkach i opłatach należących do budżetów lokalnych udzielają miejscowe Rady Deputowanych albo lokalne organy wykonawcze i zarządzające.

Rozkładanie płatności celnych na raty
Kwota podatku VAT zapłaconego przy wwozie na obszar celny RB środków trwałych podlega zwrotowi w wymiarze 1/12 kwoty z chwilą wniesienia ich do ewidencji. Kwoty VAT wpłacane przy wwozie urządzeń są umarzane w tym samym wymiarze i w ten sposób następuje faktyczne zwolnienie od podatku VAT środków trwałych przedsiębiorstw. Rozłożenie na raty podatku VAT można też uzyskać przy wwozie urządzeń technologicznych i części zapasowych do nich. Decyzja o odroczeniu bądź rozłożeniu na raty należności z tytułu VAT i akcyzy podejmowana jest przez naczelnika lub zastępcę naczelnika urzędu celnego, w którym dokonywana jest odprawa celna, na podstawie pisemnego wniosku złożonego w urzędzie celnym przed lub jednocześnie z deklaracją celną. Podanie o odroczenie bądź rozłożenie na raty należności z tytułu VAT i akcyzy składa się oddzielnie na każdą partię towaru przemieszczaną przez obszar celny RB w ramach jednego kontraktu na podstawie jednego dokumentu przewozowego. Osobom zalegającym z opłatami ceł, odsetek, grzywien i kar finansowych - zgoda na odroczenie lub rozłożenie na raty podatku VAT i akcyzy nie jest udzielana.
Za odroczenie bądź rozłożenie na raty pobierana jest opłata prolongacyjna w wysokości stopy procentowej Banku Narodowego obowiązującej w dniu wpłaty należności z tytułu VAT i akcyzy. Odroczenie bądź rozłożenie na raty może być zabezpieczone:
- gwarancją banku lub innej instytucji kredytowej posiadającej licencję Banku Narodowego na prowadzenie operacji walutowych i wpisanej do rejestru gwarantów wniesienia opłat celnych, prowadzonego przez Państwowy Komitet Celny RB;
- zastawem towarów i środków transportowych;
- wniesieniem do depozytu właściwego urzędu celnego sum zabezpieczających opłatę VAT i akcyzy.
W celu otrzymania decyzji w sprawie odroczenia bądź rozłożenia na raty należności z tytułu VAT i akcyzy pod gwarancję banku lub innej instytucji kredytowej płatnik tych należności powinien przedstawić zobowiązanie gwarancyjne ww. instytucji bankowej. Zobowiązanie gwarancyjne banku przyjmowane jest przez urząd celny oddzielnie dla należności płatnych w rublach białoruskich i oddzielnie w walucie obcej.
W przypadkach gdy prawo RB przewiduje opłatę należności z tytułu podatku VAT i akcyzy w walucie obcej, zobowiązanie gwarancyjne banku lub innej instytucji kredytowej powinno być wystawione w ekwiwalencie dolarowym. Po podjęciu przez naczelnika (zastępcę naczelnika) urzędu celnego decyzji o udzieleniu odroczenia lub rozłożeniu na raty należności z tytułu VAT i akcyzy, urząd celny w ciągu 3 dni roboczych powiadamia pisemnie gwaranta celnego o terminie, na jaki odroczono lub rozłożono na raty spłatę należności oraz o dniu upływu tego terminu. W celu otrzymania odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu VAT i akcyzy pod zastaw towarów i środków transportu, płatnik tych należności zawiera z urzędem celnym umowę o zastawie. W charakterze zabezpieczenia spłaty podatku VAT i akcyzy płatnik tych należności może wnieść na rachunek depozytowy urzędu celnego należne sumy.
Opłatę prolongacyjną od płatności rozłożonej na raty ponosi płatnik VAT i akcyzy, opłacając ją w wysokości stopy procentowej Banku Narodowego obowiązującej w dniu spłaty części sumy podatku VAT i akcyzy. W przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu VAT i akcyzy płatnik tych należności najpóźniej w ostatnim dniu terminu, na który zostało udzielone odroczenie lub rozłożenie na raty, zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT, akcyzy i odsetek. Odsetki zgodnie z życzeniem podatnika mogą być spłacone w białoruskich rublach lub w walucie obcej, skupowanej przez Bank Narodowy.