Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNajczęstsze problemy polskich przedsiębiorców i inwestorów

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Katy Chouneiko | 2015-10-12 10:33:38
najczęstsze problemy polskich przedsiębiorców i inwestorów

Najczęstsze problemy polskich przedsiębiorców i inwestorów

Najczęstsze problemy polskich przedsiębiorców i inwestorów

Realizując względnie nowy kurs gospodarczy, bazowany na modelu gospodarki rynkowej o ukierunkowaniu socjalnym, pozwalający na łączenie inicjatywy prywatnej i konkurencji z aktywną rolą państwa oraz efektywności z wysokim poziomem opieki społecznej ludności, Republika Białoruś w ostatnich latach zetknęła się z problemem ostrego deficytu zasobów inwestycyjnych (finansowych). Pomimo obiektywnych zjawisk ekonomicznych, które przejawiły się w okresie kryzysu, przeszkoda w pozyskaniu inwestycji zagranicznych na rynek białoruski kryje się również w osobliwościach rynku jako takiego. Na przykład, jeżeli przepytać kierowników polskich przedsiębiorstw, działających przez wiele lat na rynku białoruskim, w czym tkwią przyczyny spadku eksportu na Białoruś lub dlaczego nie zwiększają się wielkości dostaw, to wśród wielu przyczyn na pierwszym miejscu zostanie umieszczony wysoki stopień ryzyka, związanego z inwestowaniem w Republice Białoruś. Do tego typu ryzyk inwestorzy zagraniczni najczęściej zaliczają również ryzyka charakterystyczne dla rynków rozwijających się, zawierające czynniki prawne, ekonomiczne i polityczne. Obecność danych zagrożeń wymaga większej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu inwestycji.

Analizując problemy, najczęściej pojawiające przed polskimi inwestorami i przedsiębiorcami w ich praktycznej działalności na Białorusi, nie można nie uwzględniać następujących:

 

Czynniki polityczne i gospodarcze: począwszy od 1996 roku w Republice Białoruś aktywnie realizowany jest program strukturalnych reform politycznych i gospodarczych, mających na celu reformowanie gospodarki w kierunku rynkowej z elementami socjalnymymi, z osiągnięciem zasadniczego celu strategicznego, którym jest podniesienie poziomu życia obywateli. Jednocześnie nie ma żadnych gwarancji, że realizacja tych reform nie zostanie nagle zaniechana, podobnie jak i pewności szybkiego osiągnięcia wyznaczonych przez państwo celów. Krytykowane jest niskie tempo realizowanych reform oraz niedostateczne kroki do wykorzystania inicjatywy tkwiącej w sektorze prywatnym. W ten sposób brak zaufania do "dnia jutrzejszego" często staje się powodem braku realizacji projektów inwestycyjnych na Białorusi.

 

Stosunki międzynarodowe: przez dłuższy okres stosunki między Republiką Białoruś a Unią Europejską rozwijały się w sposób dosyć złożony z zastosowaniem przez UE restrykcji wobec Mińska. W roku ubiegłym stosunki UE - Białoruś ociepliły się, Unia znacznie zmieniła ton rozmów, Białoruś została zaproszona do programu „Partnerstwo Wschodnie". Tym nie mniej brak jest jakichkolwiek gwarancji, że odwilż w stosunkach będzie stabilna, ewentualne i potencjalnie możliwe różnice poglądów nie wpłyną na współpracę podmiotów gospodarczych Białorusi i Unii Europejskiej.

Kursy walut zagranicznych i regulacje walutowe: kurs rubla białoruskiego wobec koszyka walut obcych charakteryzuje się niestabilnością, w związku z czym rząd zmuszony jest do stosowania specjalnych środków regulowania walutowego, często utrudniających zrealizowanie transakcji handlu zagranicznego z rezydentami Republiki Białoruś.

Ustawodawstwo: według komentarzy wielu inwestorów zagranicznych, znaczne problemy powstają w związku ze zrozumieniem, interpretacją i stosowaniem prawa białoruskiego, co powoduje, że podmioty gospodarcze często zmuszane są do działania bez zrozumienia wymogów państwa oraz trybu relacji z nim. W istocie problem ten sprowadza się do kwestii opodatkowania i bodźców podatkowych, w ustaleniu których można spotkać niejednoznaczną interpretację i sprzeczność w stosunku do istniejących aktów prawnych. Ponadto, w odniesieniu do białoruskiego prawa gospodarczego można mówić o jego skrajnej niestabilności, częstym anulowaniu lub wprowadzeniu przepisów bezwzględnie obowiązujących, znacznie zmieniających ukształtowane dotychczas metody współpracy pomiędzy białoruskimi podmiotami gospodarczymi a partnerami zagranicznymi.

Brak gwarancji ochrony mienia inwestorów zagranicznych: bez względu na to, że Kodeks Inwestycyjny Republiki Białoruś określa gwarancje praw własności inwestorów zagranicznych, każdy większy inwestor za gwarancję polityczną dla własnego kapitału uważa tylko jedno - "OK" Prezydenta RB na realizację projektu inwestycyjnego. Innych, również ważkich argumentów, chroniących własność przedsiębiorcy, państwo jeszcze nie posiada.

Problem braku płatności: ostatnio, biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację gospodarczą w kraju, istotnym staje się problem nie wywiązywania się z płatności przez podmioty Republiki Białoruś. Na dzień dzisiejszy prawo białoruskie nie przewiduje mechanizmów, pozwalających określić stan finansowy przyszłego partnera, ocenić możliwości wywiązania się przez niego z realnego wykonania swoich zobowiązań wobec partnera, zgromadzić informacji na temat posiadanego majątku dla zabezpieczenia zobowiązań, przyjętych w ramach umowy handlowej. A więc w niektórych przypadkach nie wykonania przez kontrahenta białoruskiego swoich zobowiązań, posiadając nawet orzeczenie sądu, polskie podmioty gospodarcze często nie mogą oczekiwać jego wykonania z powodu braku środków finansowych i majątku u dłużnika.

Rozpatrywanie sporów: przy rozpatrywaniu sporów w zakresie handlu zagranicznego białoruskie sądy państwowe, nawet przy istnieniu dowodów niezaprzeczalnego niewykonania zobowiązań ze strony białoruskiego kontrahenta, skłonne są do wykorzystania wszystkich dostępnych instrumentów procesowych dla obrony interesów strony białoruskiej. W sądach państwowych praktycznie niemożliwe jest wyegzekwowanie odsetek za niewykonanie lub przeterminowaną realizację płatności, jeżeli podstawowe zobowiązanie wyrażone jest w walucie obcej, sędziowie aktywnie stosują prawo zmniejszenia umownej grzywny itp. Wszystko to powoduje, że zagraniczne podmioty gospodarcze w celu uniknięcia rozpatrywania sporów w Republice Białoruś, zawierają w umowie możliwość rozstrzygania sporu przez sąd trzeciego państwa, są nieświadomi, że nie zawsze istnieje możliwość wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych w Republice Białoruś. Niektóre trudności wynikają również podczas rozpatrywania sporów z udziałem organów państwowych Republiki Białoruś, ponieważ sądy białoruskie niezwykle rzadko uwzględniają pozwy wobec organów podatkowych, celnych i innych.

Korupcja: napływ prywatnego kapitału zagranicznego do sfery inwestycyjnej częściowo hamuje korupcja, stanowiąca mocny czynnik odstraszający inwestorów zagranicznych.

 

Oprócz wyżej wymienionych problemów polscy inwestorzy i przedsiębiorcy mają do czynienia z innymi przeszkodami, specyficznymi dla poszczególnych sektorów gospodarki, dotyczącymi miejsca realizacji projektów inwestycyjnych czy kontrahenta itp. Pozytywnym aspektem jest istnienie mechanizmu w celu poprawy klimatu inwestycyjnego w Republice Białoruś.

Na Białorusi działa Rada Konsultacyjna ds. Inwestycji Zagranicznych na czele z Premierem Republiki Białoruś.

Z udziałem tej struktury opracowywane są podstawowe cele i mechanizmy działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego w kraju i operatywnie rozwiązywane problemy inwestorów zagranicznych, związane z ich działalnością w Białorusi. Działający przy Radzie Stały Komitet i grupy robocze zajmują się sprawami doskonalenia przepisów inwestycyjnych, rozwoju wolnych stref ekonomicznych, poprawy systemów podatkowych i celnych, warunków pracy na rynku białoruskim, itp.